יום שישי, 13 בדצמבר 2013

ירושלים שלגיום ראשון, 1 בדצמבר 2013

משיח בחנוכה ב"ה

בס"ד    א"א"א

מכתב שהתקבל ..להפיץ להפיץ להפיץ!!!לכבוד הרבבחלומו ראה הרב עובדיה זצ"ל את המשיח בכותל ושאלו מדוע אינו מגיע ,המשיח ענה שהסיבה היא שלא כל ילדי ישראל יודעים"שמע ישראל".בעבר תמיד חשבתי להגיע לרב ולא הספקתי.שוחחתי עם הרב בוטבול חתנו של הרב זצ"ל  לגבי רעיון שיכול לקרב את הגאולה ,הרב ביקש שנחל בתהליך ב"ה.להוציא לפועל ב"ה :בחג החנוכה הבעל"ט נפרוס ברחבי הארץ והעולם נציגי קודש שיחלקו לילדים מכל המגזרים ממתקים ומתנות ששם יציגו בפניהם את :"שמע ישראל" את המשמעות וכו' כולל דיסק עם "שמע ישראל" מנוגן. את היום הזה אפשר להפיץ ולפרסם בשידור מיוחד. רבנים ואנשי קודש מכל המגזרים יעזרו ביום קדוש זה הן בצורה כלכלית והן כנציגים.כמו שכתוב בספרי הרב - משיח - מדליקין שמונת ימי חנוכה.בדורנו נקרב את הגאולה ויבוא משיח צדקנו במהרה בימנו - אמן!

יום שישי, 15 בנובמבר 2013

דברי תורה לפרשת וישלח מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברי תורה לפרשת וישלח מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברים עמוקים ורמזים על הפרשה - מתוך "דבר תורה יומי" שכתב הרב עצמו.

א.

משרש "שלח" נגזרו שמות שלשה סדרים בתורה: א) וישלח, ב) בשלח, ג) שלח.
בפרשתנו, פרשת וישלח – "וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו" – יעקב הוא המשלח. בפרשת בשלח – "ויהי בשלח פרעה את העם" – פרעה הוא המשלח. בפרשת שלח – "שלח לך אנשים" – משה הוא המשלח.
יעקב הנו סוד הבריח התיכון המבריח מן הקצה (העליון) אל הקצה (התחתון), סוד התפארת – מדת הרחמים בנפש – העולה עד הכתר-עליון לעורר רחמים רבים ממקור הרחמים והחסדים האמתיים, ועל ידי הדעת (של המרחם, המעורר את הדעת במי שיש לרחם עליו, שהרי אסור לרחם על מי שאין בו דעת וצריך לעורר בו את הדעת, יכולת ההכרה בטוב, תחילה) להמשיך שפע הרחמים במלכות היורדת להחיות את העולמות התחתונים בי"ע, ועד לעולם הזה התחתון שאין תחתון למטה ממנו.
והיינו שהשליחות הראשונה (בשמות הפרשיות) – הכל הולך אחר הפתיחה – היא של יעקב אבינו ע"ה, מדת התפארת והרחמים. שרש פרעה בקדושה, דמיניה מתפרעין (מתגלים) כל נהורין עילאין (כמובא בזהר ומבואר היטב בדא"ח ובפרט בשיחות קדש של כ"ק אדמו"ר), הוא בכתר עליון (דאיהו כתר מלכות, שרש המלכות בכתר). משה הוא הדעת, הכח בנפש "לנצח" (בחינת משה במדות הלב) את העלם הכתר-עליון ולהביאו בגילוי, במודעות הנפש (דעת). הדעת היא פנימיות ונשמת התפארת, סוד "משה מלגו ויעקב מלבר", והיא הממשיכה את אור ושפע הכתר דרך התפארת למלכות כו' כנ"ל. וכן פירשו חז"ל (ורש"י בפשוטו של מקרא) – "'שלח לך' – לדעתך", דעת עליון (הנעלם בין חכמה ובינה, תרין ריעין דלא מתפרשין לעלמין, שעל כן אין שמו של משה מופיע בפירוש כאן בדברי ה' אליו, רק "שלח לך", וד"ל. העלם הדעת העליון הוא על מנת להביא את ההעלם העצמי של הכתר לידי גילוי בדעת המתפשט וכו' כנ"ל, וד"ל) של משה רבינו ע"ה.
אך דא עקא, אף אחת משלוש השליחויות הנ"ל לא הצליחה כפי רצון המשלח, וכמו שיבואר להלן אי"ה.

ב.

שלש השליחויות על שמן נקראות סדרות בתורה – "וישלח", "בשלח", "שלח" – הסתיימו בכשלון:
בשליחות הראשונה – "וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו" – רצון וכוונת יעקב היו לפייס את עשו – "כה תאמרון לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב... ואשלחה לאדני למצא חן בעיניך" (וראה רש"י). אך השליחות לא הועילה להשיג את המטרה, כמו שנאמר בסמוך – "וישובו המלאכים אל יעקב לאמר באנו אל אחיך אל עשו וגם הלך לקראתך וארבע מאות איש עמו" (והתגובה: "ויירא יעקב מאד וייצר לו...").
בשליחות השניה – "ויהי בשלח פרעה את העם" – כוונת פרעה דלתתא היתה שבני ישראל ילכו לזבוח לה' במדבר ואחר כך ישובו מצרימה. אך לאחר מכן "ויוגד למלך מצרים כי ברח העם...". כוונת פרעה דלעילא (דמיניה מתפרעין כולהו נהורין עילאין) היתה להוציא את עם בני ישראל לחירות אמיתית, אך מיד הבין כביכול שלא השיג מטרה זו, וכמו שנאמר "ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא כי אמר אלהים פן ינחם העם בראתם מלחמה ושבו מצרימה". העם טרם השתחרר ממנטאליות העבדות ועל כן היה צריך "לברוח" ממצרים כמבואר בתניא, ואף על פי ש"בני ישראל יוצאים ביד רמה" היינו בעיקר מצד משה רבינו כמנהיג הדור שכל הדור בטל אליו וכלול בו ("הנשיא הוא הכל"), וד"ל.
השליחות השלישית – "שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען..." הסתיימה בחטא המרגלים, בהוציאם דבה רעה על ארץ חמדה, דבר שגרם לבכיה לדורות עולם, עד ביאת גואל צדק במהרה בימינו. אין לך כשלון גדול מזה!
והמוסר השכל: "מצוה בו יותר מבשלוחו".
בסוף, יעקב עצמו מפייס את עשו אחיו, בשבע השתחויות כו'.
פרעה דלעילא – מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא – מוציא את עמו ישראל מעבדות לחירות במעמד הר סיני, באמרו ללא שום אמצעי (לא כבראשונה שפרעה דלעילא התלבש בדמות פרעה דלתתא, ואף לא בהתלבשות דבר ה' בסוד שכינה המדברת מתוך גרונו של משה, רבן של כל נביאים, העומדים, בבחינת "ממוצע המחבר", בין ה' לבין העם) "אנכי הוי' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים".
מסקנת משה רבינו מכשלון השליחות השלישית היתה שעליו עצמו להכניס את בני ישראל לארץ ישראל, לכבוש את הארץ בכח הדיבור שלו, לבנות בעצמו את בית המקדש במקום אשר יבחר ה' לשכן שמו שם וכו', ועל כן התפלל חמש מאות וחמש עשרה תפלות (כמנין "ואתחנן") להיכנס לארץ בעצמו. אך תפלתו תענה רק בבוא לציון גואל בב"א.

ג.

והנה, אף על פי שהוסבר לעיל שהשליחויות שבריש פרשיות וישלח בשלח ושלח לא השיגו את מטרתן (ושהמסקנה היא "מצוה בו יותר מבשלוחו"), אין לומר שהיתה טעות גמורה (מצד שלשת המשלחים) ו"טוב שלא נברא [כל אחת מהשליחויות] משנברא". צריך לומר שכל אחת מהשליחויות שימשה כשלב הכנה להשגת המטרה הנכספת, על דרך "אין אדם עומד על הלכה אלא אם כן נכשל בה". או, בלשון הקבלה, לפני כל תיקון בהכרח שיבוא נסיון בבחינת תהו, והיינו "כבריתו של עולם – ברישא חשוכא והדר נהורא".
בשליחות הראשונה – "וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו" – אף על פי שהמלאכים לא הצליחו לפייס את עשו כרצון יעקב, אבל בוודאי ריככו אותו במקצת (וודאי וודאי לא הרגיזו אותו יותר מאשר קודם). אם כן, בחינת ה"תהו" שבשליחות זו הוא תהו יציב, סוד עולם העקודים (בחינה בה התמחה יעקב, כמסופר בפרשה הקודמת). אחר כך הוא שולח מנחה לעשו סוד "קרבן" והעלאת מ"ן עד עולם הנקודים, שרשו של עשו, כמבואר בדא"ח. ולבסוף ניגש אל עשו אחיו בעצמו ומשתחוה לו שבע פעמים, סוד ההכנעה והביטול של עולם הברודים, עולם התיקון כנ"ל.
ובשליחות השניה, "ויהי בשלח פרעה את העם": ידוע שאם היו שוהים בני ישראל עוד רגע אחד במצרים ערות הארץ היו שוקעים בשער הנון של הטומאה וכו' ר"ל. ועל כן היה חייב ה' (פרעה דלעילא) לשלוח אותם ברגע האפס, אף על פי שבפנימיותם לא השתחררו לגמרי מקליפת מצרים, והיו זקוקים עדיין לעבודת האתכפיא, "כי ברח העם". יש כאן שבירה דקה כביכול ברצון העליון לגאול את בני ישראל, "בני בכורי ישראל", ממצרים לחלוטין, סוד נפילת אחורי הנה"י של הכתר (התנין הגדול אשר ביאור – פרעה מלך מצרים) של עולם התהו שנשבר. תיקון הכתר בשלימות היה באמירת ה' "אנכי [בחינת הכתר בפרט]..." במעמד הר סיני כנ"ל.
ובשלישית: ראשית שבירת הכלים, שבירה ממשית שבבחינת מיתה (כמבואר בכתבי האריז"ל) היתה בספירת הדעת דווקא (סוד "וימלך... וימת" של המלך הראשון של תהו – בלע בן בעור – הקשור לשרש נשמת בלעם בן בעור, ה"לעומת זה" של משה רבינו כנודע). והיינו סוד הפגם שיצא מהשליחות השלישית – "'שלח לך' – לדעתך". בשליחות זו כיוון משה רבינו להמשיך ולהחדיר את דעתו שלו בנשמת המרגלים, ואף על פי שלא הצליח כפי רצונו (והשתלשל מזה מיתת כל העדה במדבר ובכיה לדורות כנ"ל), אף על פי כן התחיל בתהליך שבסופו של דבר, בביאת גואל צדק (הוא – משה רבינו – גואל ראשון והוא גואל אחרון), יצליח לאחד לגמרי את דעת משה רעיא מהימנא (דעת עליון) עם דעת בני ישראל (דעת תחתון), בסוד היחוד השלם של יחודא עילאה ויחודא תתאה, כמבואר בדא"ח. על כשלון שליחות זו נאמר "כי אל דעות הוי' ולא [ולו קרי] נתכנו עלילות", וד"ל.

ד.

והנה, השרש שלח עולה הוי' פעמים אחד. בענין "אחד" (בפסוק היחוד: "שמע ישראל הוי' אלהינו הוי' אחד") בא הפירוש בדא"ח שהנשמה האלוקית שהיא חלק אלוק ממעל, "כי חלק הוי' עמו" (היינו סוד שם הוי' ב"ה שלפני תבת אחד, הוי' ה"מכה" באחד, שרש הנשמה הטועם את טוב טעם השליחות למטה בארץ,הכופה, כביכול על הארת הנשמה הפוחדת לרדת לגוף ולהתרחק מחיק אביה שבשמים, לרדת כו' על מנת לקיים את השליחות האלוקית שהוטלה עליה מן השמים), וקיימא קדם מלכא עילאה אלופו של עולם (א) נשלחת מלמעלה למטה, דרך שבעה רקיעים עד שמגיעה לארץ להתלבש בגוף (ח) כדי לקיים את שליחותה בעלמא דין לפרסם אלוקותו יתברך בעולם (כמו שפרסם אברהם אבינו ע"ה, שנקרא "אחד", ועד שמה שמקדמא דנא היה ה' "אלהי השמים" בלבד, כלומר שהיה ידוע מציאותו רק לעליונים, על ידי עבודתו המסורה של אברהם אבינו נעשה "אלהי הארץ") וכפי שברך ה' את יעקב אבינו, הבחיר שהבאבות, "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה", לכל ארבע רוחות העולם (ד).
נמצא שכל שלח – הוי' (פעמים) אחד – הוא בסוד השליחות של הנשמה היורדת להתלבש בגוף וכו'. כל שליחות היא לידה מחדש. וכדי להבין את שלוש השליחויות הנ"ל, הנה מבואר בחסידות שחווית הלידה אינה חוויה חד פעמית בחיי האדם עלי אדמות, אלא היא אמורה להתרחש פעמיים או שלוש: הלידה הראשונה היא כמובן הלידה הפיזית, ירידת הנשמה להתלבש בגוף כפשוטו. הלידה השניה היא ביום שבא האדם בברית הנישואין עם בת\בן זוגו. שוב נשמתו (שבגופו הפיזי) יורדת להתלבש (גם) בגוף אשתו – "ודבק באשתו והיו לבשר אחד" (בעת הזווג ובולד הנוצר על ידי הזווג, כנודע שני הפירושים בזה). ולמי שזוכה יש עוד לידה בחיים – היום שמתקשר באמת לצדיק האמת, המשיח שבדור. כל לדה היא הויאחד!
שלוש הלידות הנ"ל הן כנגד שלוש השליחויות הנ"ל:
על יעקב אבינו נאמר "מטתו שלמה" (יעקב אבינו – מטתו שלמה = תפארת, המשולש של לוי, כאשר הנקודה האמצעית שלה עולהישראל!), הוא זכה להוליד יב שבטי יה ולהקים את בית ישראל, נשמות בגופים, דהיינו פשט הלידה הראשונה. וכן על פי סוד, כאשר שולח מלאכים (ממש – רש"י; ידוע בדא"ח ש"ממש" היינו חיבור הרוחני שברוחני עם הגשמי שבגשמי), נשמות צאצאיו עד סוף כל הדורות, אל עשו אחיו, להתלבש בגוף קרוץ מחומר.
על יציאת מצרים נאמר "זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה". יציאת מצרים היינו לידת העם, פשוטו כמשמעו. אך בעומק יותר יציאת מצרים היא יום הכלולות של כנסת ישראל עם קודשא בריך הוא. והיינו סוד "ויהי בשלח פרעה את העם", סוד "פרעה אהרן" (פרעה אהרן = תורה, שרש התורה שבעל פה שלמעלה מהתורה שבכתב, סוד "והחיותרצוא ושוב כמראה הבזק" – "אז תשמח בתולה במחול" כפירוש הבעל שם טוב, וד"ל), שושבינא דמלכא, וד"ל. בהמשך פרשת בשלח מסופר אודות קריעת ים סוף ושירת הים, סוד הקושי דלידת הזווג, והסגולה לזווג טוב – אמירת שירת הים בכוונה, כנודע.
הכוונה הפנימית של השליחות השלישית – "'שלח לך' – לדעתך" – היינו סוד הלידה השלישית, סוד הנישואין עם נשיא הדור (סוד ביאת המשיח בפועל ממש). רק כאשר עם ישראל נשוי לנשיא באהבה וברצון יכול העם לרשת את הארץ ולהתישב בה לנצח – "וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב אשר ישבו בה אבותיכם וישבו עליה המה ובניהם ובני בניהם עד עולם ודוד עבדי נשיא להם לעולם".

ה.

 וישלח בשלח שלח עולה יב פעמים אלהים, ובהיות שיש כאן יב אותיות נמצא שהערך הממוצע של כל אות הוא אלהים!
שרש השליחות הוא משם הוי' ב"ה, שלח = הוי' פעמים אחד, כנ"ל, אך תכלית השליחות הוא הגשמת הכוונה העליונה בבריאת האדם בארץ ("אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי", וידוע פירוש הבעל שם טוב בזה) – "אני אמרתי אלהים אתם". [ידוע הרמז מרבי אברהם אבולעפיא ז"ל בסוד הפסוק "ביה הוי' צור עולמים": יה פעמים הוי' =שמיםיה פעמים אלהים = ארץ (כאשר ה-א שלארץ = אלף)]. אלהים בגימטריא הטבע – "אני אמרתי אלהים אתם", היינו שכאשר בראתי אתכם (בסוד "חלק בורא שנעשה נברא") רציתי והתכוונתי (פירוש "אמרתי" היינו אמירה בלב ע"ד "לך אמר לבי", וגם אמירה בסוד אור מים רקיע דמעשה בראשית) שתזכו למודעות טבעית, סוד הטבע היהודי המתוקן (סוד אלהים אותיות מאליה, ע"ד "שלהבת עולה מאליה", כמבואר במ"א ודוק), כאשר עם ישראל (הנשוי לנשיא כנ"ל) יושב בציון לבטח – לנצח. אזי כל יהודי הוא בחינת "אלהים חיים" כביכול, החי חיים נצחיים, "ומלך עולם" – "כל ישראל מלכים הם".
והרמז (שהתכלית היא להיות אלהים): תכלית = 10 פעמים אלהים, גילוי שלם של אלהים בכל אחד מעשרת כוחות הנפש.
אך צריך להבין איך זוכה האדם הישראלי להיות "אלהים" על ידי קיום השליחות שלו בעלמא דין. הנה, אלהים הוא אותיות אל הים(מבלי לשנות את סדר הצירוף, ועוד, ידוע ששרש שם אלהים שבגבורה הוא שם אל שבחסד, ודוק) – "כל הנחלים הולכים אל היםוהים איננו מלא". הים היינו ים המלכות, תכלית הכל (כידוע בסוד הוי' ב"ה: י – חמר [גלם = חכמה]; ה – צורה; ו – פועל; ה – תכלית). והנה, מה שבסופו של דבר "והים איננו מלא", היינו מה שאור אין סוף ב"ה הוא "למטה מטה עד אין תכלית", אף פעם אי אפשר להגיע ל'תכלית' (אלא צריך כל פעם לחזור להתחלה ולהתחיל הכל מחדש), השגה המעוררת בנפש שפלות תהומית, הרגשת המלכות בפנימיות עצמותה, "לב הים" (אותיות בלימה, סוד "'בהו' אלו אבנים המפולמות [המבולמות] המשוקעות בתהום שמהן יוצאין מים שנאמר 'ונטה עליה קו תהו ואבני בהו', סוד "עשר ספירות בלימה" וסוד "תלה ארץ על בלימה" = בראשית, וד"ל).
"כל הנחלים...", סתם 'נחלים' לשון רבים תרתי משמע, ובעבודת האדם את קונו היינו הנחל העולה מלמטה, "נפשנו חכתה להוי'" והנחל היורד מלמעלה, "נוצר חסד לאלפים" (היינו מה שאור אבא יונק מהמזל העליון, בסוד "אין מזל לישראל" וכפירוש הבעל שם טוב שהאין האלוקי הוא המזל לישראל). "לאלפים" היינו "אאלפך חכמה אאלפך בינה", "שעשועים יום יום", סוד התורה שקדמה לעולם אלפיים שנה. והיינו עבודת התפלה העולה למעלה בסוד העלאת מ"ן ועבודת לימוד התורה היורדת למטה בסוד המשכת מ"ד. וכאשר מתיחדים שני הנחלים יחד – "כל הנחלים" – אזי הולכים אל הים, אל התכלית-אין-תכלית (תכלית אין תכלית = 1781 = 13 פעמים 137, אהבה פעמים קבלה, וד"ל), בבחינת "אני אמרתי אלהים אתם", הכל בסוד השליחות האלוקית בשלוש הבחינות שלה – וישלח בשלח שלח – כמבואר לעיל.

ו.

והנה, פרשת וישלח היא הפרשה ה-ח בתורה; פרשת בשלח היא הפרשה ה-טז בתורה; פרשת שלח היא הפרשה ה-לז בתורה. נתבונן בסדרה הריבועית הנבנית משלשת המספרים הנ"ל – 8, 16, 37 – ובלקח שנפיק ממנה לענין השליחות:
ההפרש בין 8 ל-16 הוא 8 וההפרש בין 16 ל-37 הוא 21. נמצא ש"בסיס" הסדרה הוא 13 (ההפרש בין 8 ל-21; המספרים 8, 13, 21 שייכים לסדרת מספרי "אהבה" הקשור ל"חתך זהב", כידוע, ודוק). אבל גם המספר שלפני 8 בסדרה הוא 13. זאת אומרת, ש-13 הוא שרש הסדרה וכן 13 הוא בסיס הסדרה המוביל את הסדרה עד אין סוף. "על פי שנים עדים יקום דבר" – "אחד באחד יגשו".
ומה זה מלמדנו לענין השליחות? כל המספרים הנ"ל הם מספרים סדוריים של פרשיות התורה. המספר 13 אם כן רומז לפרשה ה-13 בתורה, שאף על פי שאינה נקראת על שם שליחות במפורש, בה נמצא עיקר ושרש ענין השליחות בתורה.
[נזכור שהשרש שלח עולה הוי' פעמים אחד, שהוא הריבוע הכפול של אחד, 13, בסוד "כגונא דאנון מתיחדין לעלא באחד אוף הכי איהי אתיחדת לתתא ברזא דאחד למהוי עמהון לעלא חד לקבל חד" דקבלת שבת, וד"ל.]
הפרשה ה-13 בתורה היא פרשת שמות (הפרשה הראשונה של החומש השני של התורה). איזו שליחות יש כאן? שליחות משה רבינו ע"ה לגאול את עם ישראל ממצרים. והרי כל הגלויות נקראו על שם מצרים, שמצירים לישראל, וגאולת מצרים כוללת את כל הגאולות, גם את הגאולה העתידה על ידי משיח צדקנו, האתפשטותא של משה רבינו שבדרא בתראה – "הוא גואל ראשון והוא גואל אחרון".
וכה דברי ה' אל משה רבינו (ודברי משה אל ה'): "ועתה לכה ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים... וזה לך האות כי אנכי שלחתיך... ויאמר משה אל האלהים הנה אנכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלהי אבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי מה שמו... אהיה אשר אהיה... אהיה שלחני אליכם... הוי' אלהי אבותיכם... שלחני אליכם". עד כאן יש חמשה לשונות של שליחות כנגד חמשה חסדים (סוד חמש אצבעות של יד ימין) שמוסר המשלח (ה' יתברך) לשלוחו (משה רבינו) להיות לו ליד (ימין) בבחינת "שלוחו של אדם [העליון] כמותו [ממש]". ה פעמים שלח = הוי' פעמים אדנ-י, האותיות הנוספות ב-ה לשונות של שליחות הנ"ל עולות 637 = 7 פעמים 13 בריבוע, סך כל ה לשונות הנ"ל = 13 (חצי הוי') פעמים 179 (חצי משיח)!
שליחות = 13 פעמים חן (שליח = 6 פעמים חןות = 7 פעמים חן). במספר קטן, חן = 13. הכל הולך אחר הפתיחה: "ועתה [= 13 פעמים 37] לכה ואשלחך אל פרעה" = 13 פעמים 99 (ה סופי התבות = ה פעמים 13, ודוק). והנה, שמות (הפרשה ה-13, שרש השליחות בתורה – "אין מוקדם ומאוחר בתורה") הוא נוטריקון שליחות מיד ולדורות (שהרי "הוא [השליח העיקרי בתורה, משה רבינו] גואל ראשון והוא גואל אחרון). שליחות מיד ולדורות = 1460 = 4 פעמים ואשלחך (פתיחת שליחות משה), מאצילות ועד עשיה, דרך 4 עולמות אבי"ע – ואשלחך ("לכה ואשלחך" = יחוד יעקב רחל).
בהמשך מסרב משה רבינו ללכת בשליחותו של מקום ואומר "שלח נא ביד תשלח" – שלח כבר את מלך המשיח שיגאל את ישראל גאולת עולמים. מבואר בחסידות שאף על פי שלא התקבל סירובו של משה, בכל זאת פעל בכך שלעולם יהיה קשור הוא ותורתו למשיח ותורתו. הסירוב של משה היינו הסוד המבואר לעיל שכל שליחות נכשלת בתחילתה, ואם כן למה לי (משה) להיכנס לצרה זו (ואכן ככה טוען משה בסוף הפרשה – "למה זה שלחתני"!).
והנה, 13 (המספר שמופיע לפני 8 בסדרה) ועוד 8 ו-16 = 37 (המספר הראשוני ה-13!), המספר הבא בסדרה, מספר פרשת שלח בתורה. נמצא שהכל (כל ענין השליחות, ובעצם, כל התורה כולה) מתחיל (בהעלם) משליחות משה (נשמת יעקב, המשלח הראשון, באתגליא) לגאול את עם ישראל, כאשר תכלית הכל היא להינשא למשה (סוד "שלח לך" כנ"ל) – משה הוא שליח ה' (ובכך הוא נשוי לה' כביכול – "ואתה פה עמד עמדי") וכל ישראל שלוחיו של משה-משיח.

ז.

"עם לבן גרתי ואחר עד עתה", ופירש רש"י:
"'גרתי' – לא נעשיתי שר וחשוב אלא גר, אינך כדאי לשנוא אותי על ברכות אביך שברכני 'הוה גביר לאחיך' שהרי לא נתקיימה בי. ד"א גרתי בגימטריא תרי"ג, כלומר עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים".
וכתב בעל לבוש האורה על רש"י:
"... הודיעו בזה שלא נתקיימה ברכת אביו ולכך אינו כדאי לשנאותו... על כרחך גרם החטא שלא קיימתי את התורה והרי הותר לך לפרוק עולי מעליך ואם כן למה תשנא אותי, וכל זה דבר דרך הכנעה לפייסו. ולפי הד"א שאמר לו תרי"ג מצות שמרתי יהיה הפירוש להפך לאיים עליו... שמרתי התורה ולא תוכל לפרוק עולי מעליך. והיה זה השליחות לפי זה לפעמים דרך איום ולפעמים דרך הכנעה כדי לערבבו, וזו היא העצה היעוצה לכל חכם וירא ומפחד מפני חברו ומבקש שלומו שצריך לפעמים לרצותו ולפעמים לאיימו ולפחדו... כדי שלא להראות לשונאו שנפל פחדו עליו מכל וכל ויתאמץ להתחזק עליו".
מדברי בעל הלבוש יוצא חידוש גדול שאף על פי ששני הפירושים של רש"י ל"עם לבן גרתי" הם דבר והיפוכו (לפי הפירוש הראשון יעקב מודיע לעשו שהוא לא שמר את התורה כדבעי, ואילו לפי הפירוש השני הוא קיים את כל התורה כולה) יש לקיימם ביחד – בהתייחסות יעקב (יהודי חכם) לעשו (טיפוס מסוכן ומפחיד) יש לנהוג בדרך של הכנעה ובדרך של איום יחד (כדי לערבבו – לבלבל את השטן, שאינו "מבין" בנשיאת הפכים, אין לו חוש חסידי, וכל דבר שלא מבינים מאיים).
הכנעה איום אור (= אין סוף וכו'), סוד אור יום, בסוד מעט אור (של קדושת יעקב) דוחה הרבה מן החשך (של עשו). על דרך החסידות יש להעמיק עוד יותר את דברי בעל הלבוש – ההכנעה (הביטול) של האור ומה שמאיים על החשך הם היינו הך, הא בהא תליא. ההכנעה והביטול האמיתיים, ששרשם בביטול לאלוקות (וממילא לניצוץ האלוקי שבכל דבר, גם בתוך עשו, המעוניין, בדרך כלל ברובד הלא-מודע שבנפשו, רק לכובשו ולהסתירו מלהתגלות), הם הם המאיימים על קליפת החשך (לשחרר ולהוציא ממנו את הניצוץ האלוקי שמחייהו ובכך להשאירו ריקן מכל תוכן חיוני ואפס מאליו מן המציאות).
ועוד נלמד מפירוש רש"י הנ"ל שהדרך לקיים את כל מצות התורה הוא על ידי הכנעה ושפלות (להיות גר בארץ), ועל ידי יראת שמים ("גר" לשון "יראה", לשון "מגור מסביב"). והוא סוד יעקב (עמוד התורה ותריג מצותיה – "תפארת גופא") בן יצחק, מדת היראה, שנצטווה "גור [לשון יראה ופחד, בחינת פחד יצחק] בארץ [הכנעה ושפלות]".
ועל דרך הסוד, "עם לבן גרתי" – תריג מצות התורה נמשכו מהלובן העליון (שרש לבן בקדושה העליונה). וכן מוסבר בתניא:
"... והנה במ"א כתב שרמ"ח מ"ע הן בה' חסדים ושס"ה ל"ת בה"ג וכו' ובמ"א כתב שהן תרי"ג ארחין נמשכין מחד ארחא כו' שהוא לבנונית וכו'. אך הענין שכל המצות לתקן רמ"ח אברי ז"א ע"י המשכת אור א"ס ב"ה במוחין הכלולין בה"ח וה"ג ומקור המוחין הוא לבנונית כו' הוא הענג וחפץ העליון להמשיך האור למטה לרמ"ח אברין דז"א ומתחלקת ההמשכה לתרי"ג המשכות פרטיות לפי בחי' ערך המצות כגון בצדקה וגמ"ח נמשך אור א"ס ב"ה לחיצוני' הכלי דחסד דז"א ובקיום הדינין בחיצונית גבורה וברחמים כו'".
בשרש הכי עליון, לבן כולל את נתיב ה-לב של החכמה דעתיק (עצמות התענוג האלוקי שבנפש) ושער ה-ן של הבינה דעתיק, סוד "ונוזלים מן לבנון". יחוד זה של חו"ב דרדל"א שורה בלבנונית שבגולגלתא דא"א, כמו שכתוב באגה"ק: "... הגם שלמעלה בא"א המצות הן בגולגלתא בלבנונית היא האורחא דבפלגותא דשערי דמתפלגא לתרי"ג אורחין דאורייתא שבז"א". ז"א היינו סוד יעקב, וזהו "עם לבן גרתי ותריג מצות שמרתי".
על "האורחא דבפלגותא דשערי" נאמר "וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום", וארח אותיות "ואחר עד עתה", על מנת להמשיך מהחד ארחא דא"א, דרך האחוריים כנודע, את ה"תרי"ג אורחין דאורייתא שבז"א".
ועוד בסוד לבן, לבן = 82 = פעמיים 41. והנה, במספר סדורי, רמח = 41 וכן שסה = 41 (במספר קטן רמח = 14 וכן שסה = 14 [41 הוא המספר הראשוני ה-14]; במספר קטן מספרי רמח = 5 וכן שסה = 5, סוד ה חסדים ו-ה גבורות, כנגד ה אצבעות של יד ימין ו-ה אצבעות של יד שמאל, כמו שכתוב בתניא הנ"ל; כל התופעה הנ"ל – שוויון של שני הפכים או משלימים בכל הרמות של מספר סדורי, מספר קטן ומספר קטן מספרי – זהה בנוגע ל"תמורה" של חיים מות, וד"ל). בדיבור הראשון של עשרת הדברות – "אנכי הוי' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" – יש 41 אותיות (וכן "סימנו" אם – "אנכי... עבדים"; וכן, "אנכי הוי'אלהיך" = 173, מספר הראשוני ה-41). והוא כתוב פעמיים בתורה – פעמיים 41 = לבן. והוא הכתר של הכתר של התורה כולה כנודע, סוד לבן, הלובן העליון שממנו מתפשטות תריג מצות (וראוי להוסיף: תריג הוא "מספר ההשראה" ה-חי, ואילו 41 הוא "מספר ההשראה" ה-ה, ודוק).

יום שישי, 26 ביולי 2013

זמני כניסת השבת פרשת עקב


הרווקים הדתיים הנחשקים

מי הרווקים הכי שווים במגזר?

מגזין מוצש מציג את רשימת 30 הרווקות והרווקים הנחשקים ביותר בציונות הדתית. זו השנה השלישית בה נערך הפרויקט לכבוד ט"ו באב, השנה הם מוצלחים ויפים במיוחד, וכמובן פנויים להצעות

כתבי מוצש | 20/7/2013 22:20הוסף תגובההדפס כתבהכתוב לעורךשלח לחברShare on facebookShare on twitter
גם השנה מגזין מוצש מביא לכם לקראת ט"ו באב את רשימת הרווקים הנחשקים במגזר. לקחנו 15 בחורות ו-15 בחורים, ליום צילומים בירושלים ובתל אביב, בהפקת אופנה של ממש. הרווקים התלבשו, התאפרו ואפילו עשו פוזות של דוגמנים. כולם מוכשרים, יפים ופנויים, אולי לא לעוד הרבה זמן - בקרוב אצלם! 
צילום: יוסי אלוני
בקרוב אצלם! שער מגזין מוצש בפרויקט 30 הרווקים הנחשקים צילום: יוסי אלוני
עדי בורג
פז"ם: 28
 
מקום מגורים: גבעת שמואל 

ביזנס: סטייליסטית אישית ותדמיתנית.
 
פלז'ר: בשעות הפנאי שלה עדי קופצת למגרש הטניס הקרוב לביתה, למשחק או שניים. בנוסף, היא חובבת בישול ואוכל. 

רק על עצמה: במסגרת עבודתה כסטייליסטית, עדי דאגה להופעתם הייצוגית והנכונה של מספר לא מבוטל מנבחרי הציבור שלנו. אם זיהיתם חברי וחברות כנסת שחל שיפור בלבושם, דעו כי ייתכן שעברו סדנת סטיילינג אצל עדי. היא טורפת את החיים, ומאמינה גדולה בביטוי "קארפה דיאם": נצל את היום וחיה את הרגע.


כשאהיה גדולה: אעשה הכל כדי להמשיך לחייך ולהצליח. 

לא תתפסו אותה בחיים:מתעוררת בשעות הבוקר המוקדמות. 

משהו שלא ידעתם עליה: בעבר התגוררה בלונדון ועבדה תקופה קצרה כמשגיחת כשרות.
 
צילום: יוסי אלוני
''נצל את היום וחיה את הרגע''. עדי בורג מתוך פרויקט 30 הרווקים הנחשקים של המגזר מוצש צילום: יוסי אלוני
מישאל הרשקוביץ
פז"ם: 25
 
מקום מגורים: גבעת שמואל (במקור מנוף איילון) 
ביזנס: סטודנט למדע המדינה באוניברסיטת בר–אילן, מדריך סיורים במפעל קוקה קולה. 
פלז'ר: לטייל, ורצוי שהכביש בדרך למסלול יהיה מאתגר. 
רק על עצמו: מישאל הוא איש של הנאות החיים הקטנות: צאו איתו לבירה בג'מס בפתח תקווה, להופעה של ברי סחרוף או לפק"ל קפה בהר הטייסים ביום שישי — והוא כבר ידאג לאווירה. הוא חולם להשתלב בשירות הציבורי ולייצג אותנו בכבוד בעולם כדיפלומט, בעזרת האנגלית השוטפת שלו והרבה קסם אישי. בינתיים הוא נהנה מאוד מעבודתו כמדריך סיורים במפעל קוקה קולה, ולאחרונה אפילו הדריך בהצלחה את מנכ"ל החברה העולמית שקפץ לביקור בארץ הקודש. למרות הקשרים ההדוקים שלו עם חברת המשקאות, הוא עדיין לא הצליח לשכנע אותם לייצר פחית הנושאת את שמו. 
מתנגן אצלו: מאיה איזקוביץ' וקולדפליי. 
כשאהיה גדול: אהיה דיפלומט.
 
לא תתפסו אותו בחיים: עם חולצת סוף טירונות בפאב. לבחור יש סטייל. 
 
צילום: יוסי אלוני
''השגריר הבא שלנו בעולם'' מישאל הרשקוביץ מתוך פרויקט 30 הרווקים הנחשקים של המגזר מוצשצילום: יוסי אלוני
טל בנש
פז"ם: 27 

מקום מגורים: תל אביב 

ביזנס: דוברת ועוזרת פרלמנטרית לח"כ איילת שקד (הבית היהודי). 

פלז'ר: חולת ים, רוקדת היפ–הופ, מנויה לתיאטרון, רואה סרטים וישנה עד מאוחר בשבת. 

רק על עצמה: כמו עבור הח"כית שהיא מדבררת, גם עבור טל מדובר בתפקיד פרלמנטרי ראשון. התפקיד המאתגר שלה דורש לא פעם לעבוד מסביב לשעון, אבל בין ועדת כנסת להודעה לתקשורת, היא מוצאת זמן ללא מעט תחביבים. היכולת הנדירה הזו מסייעת לה לא לקחת את עצמה ברצינות גדולה מדי; טל משתדלת לאתגר את הנחות היסוד שלה כדי להיות בטוחה בדרכה, ולעולם לא להתקבע. היא בעד חשיבה מחוץ לקופסה ובעד ההנאות הקטנות והגדולות של החיים.
 
כשאהיה גדולה: אהיה גדולה מהחיים. ברור. 

לא תתפסו אותה בחיים: מנגנת בחליל בוואדי.
 
משהו שלא ידעתם עליה: לטל יש כישרון נסתר לדיבוב סרטים מצוירים, והספציאליטה שלה הוא חיקוי של נמו. היא גם אוהבת לעשות גלגלונים (אבל לא במסדרונות הכנסת). 
צילום: יוסי אלוני
קרייריסטית עם מלא תחביבים. טל בנש מתוך פרויקט 30 הרווקים הנחשקים של המגזר מוצש צילום: יוסי אלוני
איצ'ה וולפוס
פז"ם: 37 
מקום מגורים: ירושלים 

ביזנס: עורך דין בהשכלתו, עובד כעצמאי בתחום הפיננסים ובעל חברה המתמחה במט"ח.
 
פלז'ר: כיאה לבחור ארגנטינאי שעלה מבואנוס איירס בהיותו ילד, איצ'ה הוא בשלן מעולה שכמעט לא יוצא מהמטבח. כשהוא בכל זאת יוצא משם, הוא אוהב לשיר ולנגן על גיטרה ואף נוהג להעלות ליוטיוב ביצועים נבחרים בכיכובו. העיר האהובה עליו היא אמסטרדם והוא מקפיד לבקר בה אחת לשנה לפחות.
רק על עצמו: איצ'ה הוא אצן חובב כבר שנים רבות, עוד הרבה לפני שהעניין הפך לטרנד וכל עקרת בית הצטרפה לקבוצת ריצה. הוא נהנה מאוד לשחק כדורסל, ענף שאותו הוא נוהג גם לצרוך באופן פסיבי, שכן מדובר באוהד שרוף של הפועל ירושלים שמחזיק במנוי ואינו מחמיץ אף משחק. פעילות ספורטיבית נוספת שבה הוא עוסק בתדירות קצת יותר נמוכה היא גלישה בסנואובורד. לצד הרכב הפרטי הוא מחזיק קבוע גם באופנוע וגנבו לו כבר שבעה (!) מהם.
 
כשאהיה גדול: ארוץ מרתון.
 
לא תתפסו אותו בחיים: מעשן. 

משהו שלא ידעתם עליו: גרוש פלוס שניים. 
צילום: יוסי אלוני
''לא יוצא מהמטבח'' איצ'ה וולפוס מתוך פרויקט 30 הרווקים הנחשקים של המגזר מוצש צילום: יוסי אלוני
נטע כהן
פז"ם: 34
 
מקום מגורים: ירושלים (במקור מהגליל)
 
ביזנס: הבית השני של נטע הוא גם מקום העבודה שלה — מוזיאון ישראל. במסגרת תפקידה כמנהלת מחלקת אירועים פרטיים והפקות מיוחדות היא מפיקה ואחראית על האירועים המתקיימים במוזיאון, החל מביקורים של שועי עולם כמו ג'ורג' בוש וברק אובמה, וכלה בפסטיבלים, תערוכות, קונצרטים ועוד עוד.
פלז'ר: התחביב המרכזי של נטע הוא נסיעות לחו"ל. היא חייבת להתעופף מפה לפחות פעם אחת בשנה, ובין היתר טיילה ביפן, איטליה, הרי הרוקי בקנדה, מוסקבה, קרואטיה, נפאל, הודו, תאילנד ולאוס — והרשימה עוד ארוכה.
 
רק על עצמה: כיאה לבת כפר אמיתית, נטע מחוברת בכל נימי נפשה לאדמה, לאוויר ולמרחבים הפיזיים והמנטליים. לצד החיבור לאדמה, היא הכי בורגנית שיש: יודעת בדיוק איך היא אוהבת את הקפה שלה, חייבת ביקור במוזיאונים ובגלריות העדכניות ונושמת אינטלקטואליות, מוזיקה אמנות ותרבות.
 
לא תתפסו אותה בחיים: זורקת נייר ופלסטיק לפח רגיל. 
משהו שלא ידעתם עליה: נטע ישנה עם לפחות שלושה ספרים ועוד מגזינים לידה במיטה, וכשהיא מתעוררת באמצע הלילה היא חייבת לקרוא משהו. 
צילום: יוסי אלוני
''מתחברת לאדמה'' נטע כהן מתוך פרויקט 30 הרווקים הנחשקים של מגזין מוצש צילום: יוסי אלוני
ירון רייס
פז"ם: 28 
מקום מגורים: ירושלים (במקור מתל אביב)
 
ביזנס: מנהל הרדיו האינטרנטי "מרכז העיר ירושלים", או JLM.FM, המשדר בעיקר מבית הקפה "סלון שבזי" בנחלאות. מנגן על סקסופון בלהקת חתונות ולומד בבית המדרש של מכון הרטמן. בוגר לימודי פילוסופיה ומדע המדינה באוניברסיטה העברית, וגם ישיבת אור עציון. 

פלז'ר: "דיוני עומק פוליטיים, עריכת פלייליסטים וג'אמים עם סוף רע". לא נגענו.
רק על עצמו: אם אתם חובבי רדיו, לא תוכלו שלא להתאהב בתחנת הרדיו הירושלמית, המחתרתית באופייה, "רדיו מרכז העיר". הציוד מינימלי והשדרנים עושים את עבודתם בהתנדבות, אבל התוצאה איכותית ומלאה בנשמה יתרה. על כל אלה מנצח ירון, שמאמין שהרדיו הוא חלק מהדרך ליצירה של חברה ויהדות משגשגת. ואם הזכרנו יהדות — ירון מספר שהתקופה שבה היה בני"ש הייתה אחת התקופות המשמעותיות בחייו והמשפיעה שבהן.
 
כשאהיה גדול: כמנהל רדיו, החלטנו לפטור אותו מהשאלה.
 
לא תתפסו אותו בחיים: עורק לגלגלצ. 

משהו שלא ידעתם עליו: התמחה כסטודנט במשרדו של חבר הכנסת מחד"ש, דב חנין. עמוק בפנים, כך נראה, ירון הוא בעצם היפי ירוק ורגיש וחובב סוציאליזם.
 
צילום: יוסי אלוני
''היפי ירוק ורגיש'' ירון רייס מתוך פרויקט 30 הרווקים הנחשקים של המגזר מוצש צילום: יוסי אלוני
פנינה שפרינגר
פז"ם: 24 

מקום מגורים: ירושלים 

ביזנס: סיימה לאחרונה תואר ראשון בתקשורת באוניברסיטת אריאל, עובדת בערוץ הכנסת ועושה סטאז' ברדיו גלי ישראל.
 
פלז'ר: פנינה שפרינגר היא אושיית אינטרנט מוכרת ויודעה במגזר. נוסף על היותה אשת תקשורת בתחילת דרכה, היא עומדת מאחורי דף הפייסבוק המצליח "דוסים מצייצים", יחד עם ארבעה מחבריה. העמוד, שמתהדר ביותר מ–53 אלף לייקים, חוגג בימים אלה שנה להקמתו. היא גם פעילה מאוד בטוויטר, ויש לה קרוב לאלף עוקבים.
רק על עצמה: לצד הפעילות הענפה שלה ברשתות החברתיות, פנינה מכורה למוזיקה מכל הסוגים ובמהלך לימודי התקשורת שלה הגישה שתי תוכניות מוזיקליות ברדיו האוניברסיטאי. היא חולת הגה, ומוכנה לנהוג במשך שעות, בתנאי שברקע מתנגנת מוזיקה טובה. במשך שנים ארוכות התנדבה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים, והיא מקווה להמשיך בכך גם בשנים הבאות. ואם הפנים שלה נראות לכם מוכרות, זה לא במקרה — היא דגמנה בעבר לכמה קמפיינים קטנים של אופנה לדתיות. 

כשאהיה גדולה: אעבוד בתקשורת, בתפקיד שבו אוכל לשנות להשפיע לטובה על החברה. מקווה שארגיש סיפוק עצמי וכיף גדול, ושגם יישאר לי זמן להגשמת שאר החלומות וטיולים בארץ ומסביב לעולם.
 
לא תתפסו אותה בחיים: שומעת מוזיקה על ווליום אי–זוגי. 

משהו שלא ידעתם עליה: אבא שלה הוא סגן ראש מז"פ במשטרת ניו יורק.
 
צילום: יוסי אלוני
''אושיית אינטרנט'' פנינה שפרינגר מתוך פרויקט 30 הרווקים הנחשקים של המגזר מוצש צילום: יוסי אלוני
שמרית קליין
פז"ם: 32.5 
 
מקום מגורים: מזכרת בתיה
 
ביזנס: עו"ד, מגשרת ויזמת. שותפה מייסדת בחברת "סטינג גרופ" העוסקת במיזמי אינטרנט ומדיה. מנהלת פרויקט חדשני בתחום האדריכלות בירושלים. מנחה בכירה ב"קבוצת גבים" ומתמחה בהנחיה ובליווי מנהלים בניהול ממשקים, משא ומתן ושיתופי פעולה בארגונים.
 
פלז'ר: יוגה בשישי בבוקר וערימת ספרים בשישי בערב. פעם בשבוע מסעדה משובחת והופעה פעם בשבועיים (לפחות!)
 
רק על עצמה: לא מעט נשים חייבות לשמרית תודה גדולה, שכן היא זו שהגתה את "עבריה" — מקווה הטהרה והספא הראשון מסוגו בעולם — ואף הייתה בין מקימיו. היא אמנם נטועה עמוק בעולם העסקים אך מסתתרת בה נפש של אמן, כפי שמעידות התמונות שהיא מעלה לחשבון האינסטגרם שלה, לרוב בליווי טקסט לירי, לצד תמונות של בתה אליה, מנישואיה הקודמים. 
כשאהיה גדולה: אהיה סופרת. הכל כבר מוכן עמוק עמוק במגירה.
 
לא תתפסו אותה בחיים: בנחל זוהר, או כל נחל אחר שמצריך נעילת סנדלי שורש.
 
משהו שלא ידעתם עליה: למרות שהיא תל-אביבית בנשמה, מהחלון שלה נשקף נוף שהיא מגדירה כגרסה הישראלית של טוסקנה. 
 
צילום: יוסי אלוני
יוגה וערימת ספרים. שמרית קליין, מתוך פרויקט 30 הרווקים הנחשקים במגזר של מגזין מוצש צילום: יוסי אלוני
נדב (גדליה) גלעד
פז"ם: 26
 
מקום מגורים: נחלים (במקור מפתח תקווה, לפעמים גם בהווה — "כי ההורים שלי נחמדים")
 
ביזנס: מדריך נוער בישיבה תיכונית, כתב ומראיין בגופי תקשורת שונים. 
 
פלז'ר: יצירה והוצאה לאור של מוזיקה.
רק על עצמו: קשה לעקוב אחר שלל תחביביו של נדב גלעד: הוא כותב סיפורת ותסריטים, לומד לתואר בחינוך ומתעתד ללמוד קולנוע. תוכלו למצוא אותו ב–ynet, ככתב בערוץ הווידאו של "אורות"; לקרוא את הגיגיו ב"עולם קטן" וב"שביעי" וגם בטור אישי חדש שהוא מתחזק ב"כיפה", ואם כל זה לא מספיק — עד לאחרונה יכולתם לשמוע אותו בתוכנית הרדיו "סבבת שלום" בקול רמת השרון, בכל יום שישי בצהריים. בתוכנית האנרגטית הוא נהג להשמיע מוזיקה יהודית אלטרנטיבית לצד ראיונות, דברי תורה וגם הומור יהודי. נדב הוא גם יוצר מוזיקה בפני עצמו — ואת מיטב שיריו תוכלו למצוא ביוטיוב הקרוב לביתכם. 
 
כשאהיה גדול: אהיה סופר–סבא שמלמד את הנכדים והנינים איך להיות אנשים חושבים: עמוקים כשצריך, קלילים כשצריך ונחמדים ואוהבים תמיד.
 
משהו שלא ידעתם עליו: נדב מעיד על עצמו שהוא ליברלי ופתוח מאוד מחשבתית, גם בדייטים — אבל מאמין באתגר של שמירת נגיעה. 
צילום: יוסי אלוני
''מאמין באתגר של שמירת נגיעה'' נדב גלעד מתוך פרויקט 30 הרווקים הנחשקים במגזר מגזין מוצשצילום: יוסי אלוני
ניסן שטראוכלר
פז"ם: 34 

מקום מגורים: תל אביב 

ביזנס: יועץ ומרצה לתקשורת, דובר הוועד למלחמה באיידס.
 
פלז'ר: אוהב לכתוב, לעשות הליכות והרבה ספורט.
 
רק על עצמו: ניסן הגיע לעולם הדוברות לפני כשלוש שנים, לאחר תקופה ככתב לענייני חרדים ב"ידיעות אחרונות". להפקת האופנה שלפניכם הוא הגיע לבוש מהבית, על פי הוראותיה של אחותו הסטייליסטית. כשהיה ילד לא למד לרכוב על אופניים ולא ממש הצליח ללמוד לשחות. אחרי גיל 30 החליט לסגור את הפינות האלה ולקח מורה פרטי לרכיבה על אופניים (יש דבר כזה) ומאז הוא לא עוזב אותם. 
מתנגן אצלו: מוזיקה עברית ואלקטרונית.
כשאהיה גדול: מקווה שאהיה כמו היום, רק עם קצת יותר ניסיון וידע וחוכמת חיים.
 
לא תתפסו אותו בחיים: מטפס על הרים.
 
משהו שלא ידעתם עליו: ניסן החל לחבוש כובעים לפני שש שנים, כשהתחיל לעבוד ככתב לענייני חרדים ב"ידיעות". לפני כן הוא לא ממש הקפיד על כיסוי ראש — כך שהכובע הוא סוג של פשרה אופנתית שהפכה מאז לסימן ההיכר שלו. 
צילום: יוסי אלוני
''הכובע הוא סימן ההיכר'' ניסן שטאוכלר מתוך פרויקט 30 הרווקים הנחשקים של המגזר מוצש צילום: יוסי אלוני
הילה לב הוד
פז"ם: 29 
ביזנס: סטודנטית לתואר שני בעבודה סוציאלית, מטפלת בהורים וילדים ומנחה קבוצות. פמיניסטית דתייה שלא חוסכת את מקלדתה ומילותיה מפורומים, עמודי פייסבוק, ובמות ציבורית כאלה ואחרות — במטרה להפוך את העולם לנכון, שוויוני וצודק יותר.
 
פלז'ר: כשהיא לא מצילה את העולם הילה רוקדת, שרה, מבקרת בים, יושבת ומהרהרת, ומעבירה שבועות של שתיקה וריכוז בסדנאות ויפאסנה בערבה. בנגן המוזיקה שלה אפשר למצוא רוק אלטרנטיבי, פולק–רוק ואינדי. כיאה לפמיניסטית היא מאזינה בעיקר לזמרות, והכי חשוב שהטקסט ידבר אליה.
 
רק על עצמה: בטיול הגדול להודו שמרית התאהבה בשירה הודית קלאסית. היא השתעשעה במחשבה להפוך את האהבה למקצוע אחרי שהמורה לשירה צפתה שתהיה כוכבת גדולה. אבל האקדמיה, הארץ והעזרה לאחרים קראו לה לשוב. אז היא שבה.
 
כשאהיה גדולה: אלוהים גדולה, אבל אני בכיוון מקצועי נכון עבורי. אני מתגעגעת לחזור ליצור — אין תחליף לחוויה הנדירה שבליצור ולהופיע.
 
לא תתפסו אותה בחיים: צופה בסרט אימה, אוכלת בעלי חיים או מיונז. 

משהו שלא ידעתם עליה: כבר תקופה ארוכה שהיא מנסה להיגמל מהתמכרות בת 15 שנים לנעלי עקב. למרות ההופעה האנטי–פמיניסטית,  הילה טרם נחלה הצלחה במערכה. עם הרבה נקיפות מצפון, אחרי כמה שבועות בנעליים נוחות היא חייבת לשבור קריז. רצוי על 12 ס"מ.
 
צילום'' יוסי אלוני
''מכורה לנעלי עקב'' הילה לב הוד מתוך פרויקט 30 הרווקים הנחשקים של המגזר מוצש צילום'' יוסי אלוני
מורן הדסה סאסי
פז"ם: 27
 
מקום מגורים: ירושלים 

ביזנס: למרות התואר הראשון במשפטים מאוניברסיטת בר–אילן, מורן–הדסה בחרה לפנות לכיוונים שונים: היא עובדת ב"יד ושם" וכמאפרת.
פלז'ר: מורן–הדסה היא מעצבת הפנים של חבריה, משפחתה ובעצם של כל מי שמבקש. היא מכינה סושי, חובבת ספרות, מקשיבה ליונתן רזאל, משפחת בנאי וג'ון מאייר, ומטיילת בטבע הישראלי. היא תלמידה קבועה של הרבנית ימימה מזרחי ומאפרת בהתנדבות כלות מעוטות יכולת.
 
רק על עצמה: פרט לאינספור התחביבים שלה, כבר שנתיים שהיא מתחזקת בלוג בפייסבוק העוסק בענייני דיומא בכלל וברווקות בפרט. לבלוג קהל קוראים קבוע ואדוק שעוקב אחרי מעלליה. הטקסטים המשעשעים והמעניינים שלה הם תוצאה של חיים עשירים, מלאי תהפוכות ועמוסים באירועים מוזרים, שאותם היא מתרגמת כהשראה לכתיבה.
כשאהיה גדולה: אהיה כתבת, סופרת ותסריטאית ב"בית המקדש השלישי פרודוקשנס". 

לא תתפסו אותה בחיים: הורגת ג'וקים וגרה בחו"ל, כי "אין כמו הארץ היפהפייה שלנו". 
משהו שלא ידעתם עליה: את עבודת הסמינר הראשונה בתואר כתבה בנושא "למה אני לא מתאימה להיות עו"ד". הציון, אם תהיתם, היה 92. 
צילום: יוסי אלוני
''אין כמו בארץ היפייפיה שלנו'' מורן הדסה סאסי מתוך פרויקט 30 הרווקים הנחשקים של המגזר מוצשצילום: יוסי אלוני
יוסף שפיצר
פז"ם: 30 
מקום מגורים: על קו ירושלים–תל אביב 
ביזנס: בעל רשת חנויות האופנה "סימפליסיטי–שש" ו–news. במקביל, עובד כמורה דרך. 
פלז'ר: למרות שמדובר בחלק מהפרנסה שלו, יוסף נהנה מאוד לטייל גם מחוץ לשעות העבודה — לפעמים בחו"ל אבל בעיקר ברחבי ארץ ישראל. כשהוא בירושלים הוא מסתובב בעיר העתיקה, ובתל אביב הוא אוהב לסגור את היום בחוף הים מול השקיעה. 
רק על עצמו: יוסף הוא איש של ניגודים: שגרת יומו מתחלקת בין הקניונים העמוסים לטבע הרגוע, בין ירושלים לתל אביב ובין העיר לכפר. בשביל הלב הוא מתנדב בעמותה לחלוקת מזון ובשביל הנשמה מקפיד להיפגש פעמיים בשבוע עם חבורה קטנה של חברים וללמוד ביחד רמח"ל. חלומו הגדול הוא לצאת לטיול מסביב לעולם כשהוא רכוב על אופנוע. 
כשאהיה גדול: אהיה חקלאי בגליל. 
לא תתפסו אותו בחיים: צופה בשטויות בטלוויזיה. 
משהו שלא ידעתם עליו: רץ כמה פעמים בשבוע בהר איתן. הטבע עושה טוב לנפש.  
צילום: יוסי אלוני
איש של ניגודים. יוסף שפיצר מתוך פרויקט 30 הרווקים הנחשקים של המגזר מוצש צילום: יוסי אלוני
רבקה רוס
פז"ם: 24 
מקום מגורים: ראשון לציון (במקור מגבעת זאב) 
ביזנס: שחקנית כדורסל מקצועית. בימים אלה מתכוננת ביחד עם נבחרת ישראל למכביה, ובמקביל לומדת לתואר ראשון במנהל עסקים. 
פלז'ר: כדורסל — גם תחביב וגם מקצוע. 
רק על עצמה: רבקה נולדה בכלל במיאמי ובגיל שמונה עלתה לארץ. היא מעידה שההתחלה לא הייתה קלה בגלל קשיי השפה. מאז השתלבה היטב בארץ, וגם גילתה את הכדורסל. לצד העיסוק המקצועי, רבקה מאמנת קבוצת בנות בגילאי 7-10 ומאמינה שדרך הספורט לומדים גם הרבה דברים אחרים: "אני מנסה לתת להם כלים להתמודדות עם החיים דרך הכדורסל. העבודה איתן נותנת לי המון סיפוק והנאה". 
משהו שלא ידעתם עליה: רבקה מגיעה ממשפחה בת חמישה ילדים, קרובים מאוד בגיל. יש לה אחות קטנה שגבוהה ממנה, ולכן תמיד חושבים שהיא הכדורסלנית בבית. 
צילום: יוסי אלוני
הכדורסלנית. רבקה רוס מתוך פרויקט 30 הרווקים הנחשקים של המגזר מוצש צילום: יוסי אלוני
רועי וולף
פז"ם: 33 
מקום מגורים: ירושלים 
ביזנס: יועץ ודובר של ח"כ ניסן סלומינסקי, יו"ר ועדת הכספים. 
פלז'ר: הבחור אוהב להזיע בריצה ובטניס וגם אוהב לשמוע שלמה ארצי, כך שהכל מסתדר. 
רק על עצמו: למרות גילו הצעיר, רועי יכול להתהדר ברזומה שרבים חולמים עליו — הוא היה יועצו הפוליטי של ח"כ במיל' אריה אלדד, ייעץ גם לראש עיריית ירושלים וחזר לאחרונה משליחות בשגרירות ישראל בוושינגטון. אחרי השהייה בלבה של הבירה האמריקאית הגיע רועי למסקנה שאין מקום טוב יותר מירושלים. ואנחנו אומרים: נשמה עם ציונות. 
כשאהיה גדול: אהיה שר בלי תיק. 
לא תתפסו אותו בחיים: מעשן. 
משהו שלא ידעתם עליו: אם לא הספיק לכם העבר הדיפלומטי, הנה עוד מנה קטנה: רועי מחזיק גם באזרחות שבדית. 
צילום: יוסי אלוני
אין מקום טוב יותר מירושלים. רועי וולף מתוך פרויקט 30 הרווקים הנחשקים של המגזר מוצש צילום: יוסי אלוני
שי דורון
פז"ם: 29 
מקום מגורים: ירושלים 
ביזנס: כתב הכנסת של נענע10 
פלז'ר: מארגן יחד עם חבריו את ליין המסיבות המוצלח "בצלאל 6", על שם כתובת הדירה שבה מתגוררים הוא ושותפיו. הוא חובב ספרים וקורא המון — בין היתר במסגרת תפקידו כמבקר הספרות של נענע10. לפני כשנה וחצי החלו שי ושותפיו לארגן מסיבות בדירתם בנחלאות. ההצלחה הייתה מסחררת, והכתב הפרלמנטרי הפך בן לילה למפיק ונער מסיבות לעת מצוא. בעקבות ההצלחה עברו המסיבות לחללים גדולים יותר, ולמסיבה ביום העצמאות האחרון הגיעו יותר מאלף חוגגים. קהל היעד של המסיבות מגוון: ירושלמים לצד תל אביבים, דתיים לצד דתל"שים וחילונים. 
לא תתפסו אותו בחיים: משתתף בתוכנית ריאליטי, למרות שפנו אליו יותר מפעם אחת. אסי עזר בכבודו ובעצמו ניסה לשכנע אותו להיכנס לבית האח הגדול ולייצג את המגזר, אבל שי דחה את ההצעה בנימוס. 
תוכלו למצוא אותו: בכל יום שישי בפרלמנט העיתונאים הירושלמי שמתכנס בקפה נוקטורנו.  
צילום: יוסי אלוני
יח''צן המסיבות. שי דורון מתוך פרויקט 30 הרווקים הנחשקים של המגזר מוצש צילום: יוסי אלוני
בני דורון
פז"ם: 29 
מקום מגורים: ירושלים 
ביזנס: דובר ויועץ פוליטי לח"כ ד"ר עליזה לביא (יש עתיד) 
פלז'ר: העיר ירושלים על כל גווניה: בתי הכנסת של נחלאות, טישים במאה שערים, סיורים בעיר העתיקה, הופעות בצוללת ובזאפה, סרטים בסינמטק, שייק פירות במחנה יהודה ביום שישי, משחקים של הפועל קטמון וטיולים בהרים סביב לה. 
רק על עצמו: קצת קשה להאמין, אבל בני הוא אחיו התאום של שי מהתמונה הסמוכה. שניהם מתחזקים קריירות מרשימות שדורשות עבודה מסביב לשעון, אבל למרבה המזל הם מצליחים לשמור על קשר בזכות העובדה ששניהם מבלים רוב הזמן במשכן הכנסת. בני מתמרן בין הפוליטיקה לתקשורת. כבר כשהיה סטודנט הוא היה הדובר של שורת עמותות וארגונים חברתיים בציונות הדתית. בין לבין הוא כתב טור קבוע ב–ynet, נהג לכתוב בדיחות למדור "אפעס" והיה כתב ופרשן פוליטי ברדיו גלי ישראל. עד היום יש לו פינה בתוכנית של קלמן ליבסקינד, שם הוא נוהג לספר סיפורים משעשעים מהנעשה מאחורי הקלעים במסדרונות הכנסת. בני גדל ברחביה שבירושלים ולפני כמה שנים עבר לגור בקטמון עם שותפים, ומדי פעם הם מקיימים בדירתם טורניר פרו אבולושן (בנות, מדובר במשחק כדורגל בפלייסטיישן) לתוך הלילה. 
משהו שלא ידעתם עליו: כשניסה לחצות את הגבול מהודו לבהוטן, הוא נעצר על ידי המשטרה המקומית שחשבה שהתפילין שבתיק שלו הם מטען חבלה. 
רגעים קטנים של אושר: לשמוע את דן כנר קורא בחדשות טקסטים שכתבתי. 
צילום: יוסי אלוני
מאושר כשדן כנר קורא טקסטים שלו. בני דורון מתוך פרויקט 30 הרווקים הנחשקים של המגזר מוצשצילום: יוסי אלוני
יונתן דובוב
פז"ם: 26 
מקום מגורים: פתח תקווה 
ביזנס: דובוב הוא האיש והפנים מאחורי מתחם התרבות והפנאי ה"גולה" שפועל בפתח תקווה ומושך אליו אנשי מגזר מכל קצוות הארץ ומכל קשת הגילאים. כשהוא לא עסוק בקביעת הופעה או מכירת כרטיסים, דובוב משקיע את זמנו בלימודי תואר ראשון במשפטים במכללה האקדמית קריית אונו. 
פלז'ר: את זמנו החופשי מחלק יונתן בין גיחות מרובות לים, שבתות בירושלים אצל חברים, טיולים והרבה סתלבט. 
רק על עצמו: אל מתחם ה"גולה" נחטף דובוב משירות צבאי של ארבע שנים כקצין חינוך. את המתחם הקים לפני כשנתיים, ובניגוד לכל הציפיות, המקום פורח ומשגשג ומארח כמעט מדי ערב את מיטב אנשי המגזר והשאר: 
מאריאל זילבר ועד יאיר אורבך, מטקס אלטרנטיבי ליום השואה ועד הקרנת בכורה של "שטיסל". הוא מתנדב פעיל במחלקה הפנימית בבית החולים לילדים "שניידר", וממליץ לכולם ולעצמו למצוא מישהי מכילה, אוהבת, זורמת ועם לב טוב. 
כשאהיה גדול: חושב ברצינות על התחום הציבורי. 
לא תתפסו אותו בחיים: מעשן. הוא נגמל מההרגל המגונה במהלך השירות הצבאי, אחרי חמש שנות עישון אינטנסיבי. 
משהו שלא ידעתם עליו: כיליד מולדובה שעלה לארץ בגיל שנה וחצי, דובוב דובר רוסית שוטפת. 
צילום: יוסי אלוני
המולדובני. יונתן דובוב מתוך פרויקט 30 הרווקים הנחשקים של המגזר מגזין מוצש צילום: יוסי אלוני
אודליה גולן
פז"ם: 31 
מקום מגורים: רחובות 
ביזנס: מפתחת כלים ומתודולוגיות לניהול ה–IT בבנק דיסקונט, תפקיד שמשלב מיומנויות שונות מעולם פיתוח התוכנה: ניתוח מערכות, ניהול פרויקט, פיתוח ועוד. 
פלז'ר: בניגוד למה שאפשר לצפות מאשת מחשבים מיומנת, אודליה מבלה שעות רבות בקריאה של ספרים מכל הסוגים: מתח, ספרות יפה, ספרי הדרכה למיניהם ואפילו ספרי בישול. היא נהנית מפעילות ספורטיבית וחובבת מושבעת של פילאטיס ושחייה. 
רק על עצמה: אודליה היא חובבת מושבעת של מוזיקה מכל הסוגים. במשך רוב שעות היום מתנגנים אצלה יונתן רזאל, דודו טסה, עמיר בניון ושלמה ארצי, ויש לה גם אהבה נושנה — מוזיקה אנדלוסית 
כשאהיה גדולה: אהיה עצמאית בתחום ה-IT, ואחיה באושר עם משפחתי במקום פסטורלי עם נוף משגע ובריכה בחצר. 
לא תתפסו אותה בחיים: בלי החיוך שלה. 
משהו שלא ידעתם עליה: אודליה רוקדת להנאתה מגיל צעיר, ואפילו חלמה להיות רקדנית. 
צילום: יוסי אלוני
תמיד עם חיוך. אודליה גולן מתוך פרויקט 30 הרווקים הנחשקים של המגזר מוצש צילום: יוסי אלוני
דקלה שלום
פז"ם: 34 
מקום מגורים: ירושלים (במקור מרמת גן) 
ביזנס: עורכת דין באגף לסיוע משפטי של משרד המשפטים. 
פלז'ר: השתתפה בחמישה מרתונים רק בשנה האחרונה (במקצה של 10 ק"מ) ומתאמנת כרגע לקראת מירוץ שליחים בהרי יהודה. חובבת טיולים, הרצאות טובות והופעות, ויוצאת בערבים לשוק מחנה יהודה. את ההחלטות החשובות בחייה היא מקבלת בזמן האימון בחדר כושר. 
רק על עצמה: למרות שגדלה ברמת גן ולמדה באוניברסיטת בר–אילן לתואר ראשון ושני, דקלה נטשה את המרכז לטובת ירושלים והתאהבה בבירה. היא חזקה בעניין של לעזור לאחרים: היא הכשירה את בנות אמי"ת פתח תקווה כמדריכה ב"אחרי", אפתה עוגות עבור בית התמחוי "בית התבשיל" והדריכה קבוצת בוגרים במקום ההתנדבות האולטימטיבי של בני המגזר, הלא הוא "בית הגלגלים". כיום היא מתנדבת בפרויקט "ציפורי לילה" של עמותת "עלם", שבמסגרתו היא יוצאת מדי שבוע בניידת לילה ופוגשת נוער בסיכון, מעניקה להם אוזן קשבת ועצה תומכת. 
כשאהיה גדולה: חלום חייה הוא להקים בית יתומים ולפתוח בו קונדיטוריה. 
משהו שלא ידעתם עליה: אחד ממצבי הצבירה השכיחים שלה הוא "מצב כפית". וכן, זה יכול לקרות לה גם באמצע דיון בבית משפט. 
צילום: יוסי אלוני
מצב כפית שכיח. דקלה שלום מתוך פרויקט 30 הרווקים הנחשקים של המגזר מוצש צילום: יוסי אלוני
איתי אדלר
פז"ם: 28 
מקום מגורים: ירושלים (במקור מכוכב יאיר) 
ביזנס: סטודנט לרפואה 
פלז'ר: לימוד תורה, קולנוע וקריאה. 
רק על עצמו: ב–28 שנותיו הספיק איתי אדלר לסיים תואר בפילוסופיה, ללמוד בישיבת הגוש, לכתוב עשרות מאמרים בנושאי הלכה ויהדות ואפילו לקבל סמיכה לרבנות. הוא התכוון להמשיך לתארים מתקדמים במדעי הרוח, אבל התאכזב מהרמה הנמוכה של הלימודים ולפני שנתיים החליט לפנות לאפיק מאתגר יותר — לימודי הרפואה. תאמינו או לא, אבל כבר בפסיכומטרי השני הוא קיבל את הציון המבוקש, והפך לפרח רפואה מן המניין. למרות הלימודים האינטנסיביים לא זנח איתי את עולם התורה והוא ממשיך להעביר שיעורים מדי פעם ולפנות זמן לקריאת ספרי עיון מתחום היהדות. 
כשיהיה גדול: יהיה רופא. 
צילום: יוסי אלוני
רופא לעתיד. איתי אדלר מתוך פרויקט 30 הרווקים הנחשקים של המגזר מוצש צילום: יוסי אלוני
מתן לקס
פז"ם: 25 
מקום מגורים: אלון 
ביזנס: יזם ולומד קורס מורי דרך. 
פלז'ר: אנשים. אוהב אנשים. 
רק על עצמו: מתן לקס אולי נראה צעיר, אבל מאחוריו רקורד מרשים של עשייה. אם הוא נראה לכם טיפה מוכר, זה בגלל שהוא מככב בסרטונים של להקת "הפאונטנהדס — פרחחי המעיין" ממדרשת עין פרת. בעוד חודשיים יעביר את חייו לקנדה, שם הוא עומד להקים בכוחות עצמו סניף של מדרשת עין פרת בטורונטו שיפעל במתכונת דומה למדרשות הפלורליסטיות בארץ. 
מתנגן אצלו: רדיו עמאן (זה מה שקולטים אצלו ביישוב), והאמת שהם ממש אחלה. 
כשאהיה גדול: אהיה הסבא שמחלק סוכריות בבית הכנסת. 
לא תתפסו אותו בחיים: בפתח תקווה. 
משהו שלא ידעתם עליו: עד גיל שלוש נהג להסתובב עירום ביישוב, עד שאמא שלו שמה לזה סוף. 
צילום: יוסי אלוני
אוהב אנשים. מתן לקס מתוך פרויקט 30 הרווקים הנחשקים של המגזר מוצש צילום: יוסי אלוני
אליהו משגב
פז"ם: 34 
מקום מגורים: רחביה, ירושלים 
ביזנס: ארט–דיירקטור בהוצאת הספרים קורן ירושלים, מרצה לעיצוב בשנקר ובמכון הטכנולוגי בחולון, מרצה אורח בבצלאל וחבר בקבוצת הקומיקס "ארמדיל". 
פלז'ר: אם תהיתם מה עושה מאייר דתי בשעות הפנאי שלו, אז הנה: מצייר קומיקס, מפסל מכל הבא ליד וכותב סת"ם. אה, ויש לו גם גמ"ח גרפיקה. 
רק על עצמו: אליהו הוא איש המילה הכתובה, ולא מדובר בקלישאה: מדובר באמן קליגרפיה, שעוסק בעיצוב גופנים ואותיות כחלק משגרת העבודה שלו. זוכרים את עטיפת האלבום של קובי אוז, "מזמורי נבוכים"? נחשו מי אחראי לכתב המסוגנן שבחזית. אם תרצו הסבר מפורט על תולדות הכתב העברי או לשמוע תובנות על גופן כזה או אחר — אליהו הוא האיש בשבילכם. חוץ מזה, האמן המועדף עליו הוא דניאל זמיר, ואם אפשר לצטט: "אם עוצמים את העיניים ממש חזק, אפשר לראות את הקולות". 
כשאהיה גדול: רוצה לתרום לטיפוח השפה העיצובית של הדור הבא בארץ. 
לא תתפסו אותו בחיים: מעביר יום בלי ללמוד תורה. 
משהו שלא ידעתם עליו: מדובר ברב, אז אם יש לכם שאלה — סמסו. 
צילום: יוסי אלוני
גמ''ח גרפיקה. אליהו משגב מתוך פרויקט 30 הרווקים הנחשקים של המגזר מוצש צילום: יוסי אלוני
תהילה רחל חג'אג'
פז"ם: 33 
מקום מגורים: ירושלים 
ביזנס: רופאה, מתמחה במחלקת אף אוזן גרון וניתוחי ראש וצוואר במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. 
פלז'ר: כשהיא לא מצילה חיים, אפשר למצוא את תהילה מסתובבת בעיקר בשווקים ברחבי הארץ, שם היא בוחנת סחורות טריות ומעמיסה עגלות מכל טוב. מדובר בחובבת מושבעת של אופנה ושמלות יפות, שגם נהנית מאוד מציור וצילום. 
רק על עצמה: המקצוע התובעני של תהילה לא מונע ממנה להחזיק בשורה מרשימה של תחביבים. את האהבה לשווקים ולבגדים יפים כבר הזכרנו, וחוץ מזה היא חובבת מוזיקה רצינית ביותר. בנגן המוזיקה שלה אפשר למצוא את ברי סחרוף, שם–טוב לוי, אבישי כהן, ZAZ ואלה פיצג'רלד. כחובבת שירה, היא כותבת שירים למגירה ושרה בקבוצת הא–קפלה הירושלמית KOLture Shock 
כשאהיה גדולה: אעשה הסבה מקצועית, אלמד לנגן על פסנתר ואהפוך למשוררת וציירת. 
לא תתפסו אותה בחיים: אוכלת אפונה. 
משהו שלא ידעתם עליה: בחדר המתמחים בשערי צדק נמצאת המגירה על שם תהילה. בימים כתיקונם ניתן למצוא בה מכל טוב, תוצרת חברות המתיקה בארץ ובגולה. 


צילום: יוסי אלוני
רופאה שחולמת על מוסיקה. תהילה רחל חג'ג' מתוך פרויקט 30 הרווקים הנחשקים של המגזר מוצשצילום: יוסי אלוני
שבע רייך
פז"ם: 29 
מקום מגורים: שוכרת דירה בלב הירוק של מושב עמינדב הסמוך לירושלים. 
ביזנס: בבוקר מטפלת באמנות בגן חינוך מיוחד, ואת שעות אחר הצהריים מעבירה כרכזת נוער וקהילה בעמינדב. 
פלז'ר: כיאה לבת מושב בהווה ובהוויה, שבע מברכת על קרבתו של הטבע ומבלה את זמנה הפנוי בטיולים ברחבי הארץ. את אהבתה השנייה, המוזיקה, היא מקווה לממש בקרוב, וטוענת שתכף יוצא סינגל ראשון לרדיו — אז שלא תגידו שלא ידעתם ראשונים. 
רק על עצמה: שבע טוענת ש"מה שלא הורג, מחשל". בנגן המוזיקה שלה מתנגנים שירים ממגוון סגנונות, אבל הלב נמשך תמיד לשירי ארץ ישראל היפה. 
כשאהיה גדולה: אככב בגיליון "נשואים באושר" של מוצש. 
לא תתפסו אותה בחיים: הולכת על עקבים. כי את הכי יפה כשנוח לך. 
משהו שלא ידעתם עליה: בגלגול הקודם, אם תהיתם, היא הייתה סוג של מאמא עוף מרוקאית. 
צילום: יוסי אלוני
מאמא עוף מרוקאית. שבע רייך מתוך פרויקט 30 הרווקים הנחשקים של המגזר מוצש צילום: יוסי אלוני
שבי (אלישבע) קאס
פז"ם: 26 
מקום מגורים: ירושלים 
ביזנס: מנהלת מחלקת המשלחות של ארגון StandWithUs, המקדם פרויקטים של דיפלומטיה ציבורית לשיפור תדמיתה של ישראל בעולם. סיימה תואר במדע המדינה וביחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, ולמדה השנה בתוכנית לזהות ומדיניות במכללה למדינאות. בחורה רצינית, כבר אמרנו? 
פלז'ר: מוזיקה, מתברר, היא לא תחביב אלא דרך חיים. כזו שבגללה תמצאו אותה בהופעה של אלישיה קיז וגם של ברברה סטרייסנד. בין לבין היא נרגעת עם אדל וג'ון מאייר באוזניים. 
רק על עצמה: שבי זכתה להיות מהאנשים שנדירים שמצליחים לשלב בהצלחה בין ביזנס ופלז'ר — בזכות העבודה המעניינת והמאתגרת שלה. היא עצמה יצאה פעמיים לשליחות של הסוכנות היהודית, גם באוסטרליה וגם בלונדון. למרות, או אולי בגלל שתי ידיה השמאליות, אחד הדברים האהובים עליה הוא לראות אנשים יוצרים. 
כשאהיה גדולה: מעבר לעיסוקיה חובקי העולם, כרגע היא עסוקה דווקא בלצמצם את הצהרותיה שחור על גבי עיתון. זאת לאור העובדה שיהיה מי שידאג לתלות את הכתבה על הקיר בסלון הדירה. 
לא תתפסו אותה בחיים: מקשיבה להרצאה בביולוגיה, אבל מעריכה את מי שמסוגל. 
משהו שלא ידעתם עליה: קשה להאמין, אבל הבחורה הנאווה שלפניכם הייתה מפקדת קשוחה בצה"ל במשך ארבע שנים. 
צילום: יוסי אלוני
מוזיקה היא דרך חיים. שבי אלישבע קאס מתוך פרויקט 30 הרווקים הנחשקים של המגזר מוצש צילום: יוסי אלוני
חרות ויסנשטרן
פז"ם: 21 
מקום מגורים: פתח תקווה 
ביזנס: מכינה של בית הספר למשחק ניסן נתיב בירושלים, בדרך ללימודים מלאים. אינשאללה. 
פלז'ר: ספרים, הצגות תיאטרון ובילויים עם חברות. 
רק על עצמה: את חרות אתם בטח מכירים בתור חברתה הטובה של יופטוט. השתיים הרכיבו את  צמד הדתיות שהפציעו לפרק אחד בעונה הנוכחית של "המירוץ למיליון" והודחו כבר בתוכנית הראשונה. בראיון לאחר ההדחה, שהגיעה מוקדם מהצפוי, אמרה חרות: "גם אם הייתי צריכה לאכול טרף במשימה האחרונה, רגע לפני המיליון — לא הייתי עושה את זה". מכיוון שלא זכינו לראות אותה מגיעה למעמד, ניאלץ להסתפק בהצהרה החד משמעית. היא מעידה על עצמה שיש לה חברים מכל הסוגים, המגדרים והמגזרים. המוטו שלה הוא: "מי שמסוגל לחלום מסוגל גם לבצע", מאת הרב וולט דיסני. 
כשאהיה גדולה: אהיה שחקנית. 
לא תתפסו אותה בחיים: הולכת שוב לתוכנית ריאליטי. 
משהו שלא ידעתם עליה: חרות עדיין לא הייתה באילת וגם לא בחו"ל. 
צילום: יוסי אלוני
לא לתכניות ריאלטי. חרות ויסנשטרן מתוך פרויקט 30 הרווקים הנחשקים של המגזר מוצש צילום: יוסי אלוני
יקיר פרטוש
פז"ם: 28 
מקום מגורים: כפר הסטודנטים "איילים" בדימונה 
ביזנס: מדריך במסע ישראלי ועובד בחברת התרופות Perrigo 
פלז'ר: מנגן, כותב, מופיע, מטייל ונוטה לחפש דו משמעות בכל משפט שאומרים. 
רק על עצמו: יקיר, האיש שלנו בדרום, הוא אדם רב פעלים במובן הכי אמיתי של הביטוי. הוא בעל תואר ראשון בביוטכנולוגיה, אוחז בתעודת הוראה של פרויקט "חותם" המכשיר מורים איכותיים בפריפרייה, ומתחיל בקרוב לימודים לתואר שני במנהל עסקים. יקיר הקים פרויקט התנדבות מקסים בשם "גברת עם סלים", שבמסגרתו סטודנטים ובני נוער בירושלים, חיפה ובאר שבע עוזרים למבוגרים בשוק בתמורה לסיפורים או טיפים לחיים. 
מתנגן אצלו: שלומי שבן, אסף אבידן, מתי כספי, שלמה גרוניך, הבילויים, גבריאל בלחסן, פינק פלויד, רונה קינן. בקיצור — כל הטובים. 
כשאהיה גדול: סבא וסטודנט. סבא, כי אני מת על ילדים, וככה אפשר לפנק אותם ולשחק איתם וכשצריך להחליף מחזירים להורים. סטודנט, כדי להמשיך לספק את יצר הסקרנות ובשביל ההנחות בארנונה ובבית אבי חי בירושלים. 
לא תתפסו אותו בחיים: במקומות שכולם נמצאים בהם. 
צילום: יוסי אלוני
מת על ילדים. יקיר פרטוש מתוך פרויקט 30 הרווקים הנחשקים של המגזר מוצש צילום: יוסי אלוני
אריאל הורוביץ
פז"ם: 23 
מקום מגורים: ירושלים 
ביזנס: כתב במוסף "שבת" של מקור ראשון ובאתר האינטרנט של בית אבי חי. כותב בימים אלה את ספרו הראשון. 
רק על עצמו: אריאל מנהל רומן ארוך שנים עם המילה הכתובה. הוא לא מפסיד שום הזדמנות לערוך עיתון, לפרסם מאמר דעה או פשוט לקרוא ספר טוב להנאתו. כבר כשהיה בכיתה ה' ראיין את ראש עיריית ירושלים דהיום, ניר ברקת. בהמשך כתב טור שבועי ב"כיפה" ואף יזם וערך עלון שבת בשכונת מגוריו, רמות, שהודפס והופץ במאות עותקים. כשהוא לא עוסק בקריאה או בכתיבה, תוכלו למצוא אותו בעיצומו של ויכוח רעיוני סוער עם הרב יובל שרלו, ראש ישיבת פתח תקווה שבה למד עד לאחרונה, או בכנס אינטלקטואלי מזדמן. 
כשאהיה גדול: אהיה סופר. 
לא תתפסו אותו בחיים: משוטט להנאתו בקניון. 

 
צילום: יוסי אלוני
מנהל רומן עם המילים הכתובות. אריאל הורוביץ מתוך פרויקט 30 הרווקים הנחשקים של המגזר מוצשצילום: יוסי אלוני
זהבית ליויאן
פז"ם: 23 
מקום מגורים: כפר סבא 
ביזנס: עורכת חדשות ב"ישראל היום" ולומדת בשנה הראשונה של תוכנית המצטיינים אופקים באוניברסיטת ת"א, המכשירה מורים למחשבת ישראל בתיכונים ממלכתיים. 
רק על עצמה: אתם אולי לא מזהים את זהבית, אבל הקול שלה מוכר כמעט לכולכם: במשך שלוש שנים, עד לפני כשנתיים, שירתה כקריינית בגלי צה"ל. היא הגישה את מהדורות החדשות, תוכניות בגלגלצ וגם 
את התוכנית "קולה של אמא", שאף שודרה בטלוויזיה. גם היום היא ממשיכה לשרת במילואים מדי פעם, כקריינית בטקסים צבאיים שונים. זהבית חזרה בתשובה אחרי התיכון, ומיד המשיכה לשנת לימודים 
במדרשת עין הנצי"ב. היא מתחברת במיוחד לתורתו של הרב מנחם פרומן ולחסידות ברסלב. בנוסף, היא קוראת בכל שנה את מגילת אסתר במניין נשים. 
כשאהיה גדולה: אהיה מדריכת ימימה, במקביל לעיסוק המרכזי שלי. שואפת גם להיות חברת כנסת ביום מן הימים. 
לא תתפסו אותה בחיים: בלי חיוך על הפנים. 
משהו שלא ידעתם עליה: היא דוברת פרסית. 
צילום: יוסי אלוני
שואפת להגיע לכנסת. זהבית ליויאן מתוך פרויקט 30 הרווקים הנחשקים של המגזר מוצש צילום: יוסי אלוני