יום שישי, 26 בדצמבר 2014

פרשת ויגש - הרב יאשיהו יוסף פינטו

פרשת ויגש – תשע”ד

ג׳ בטבת ה׳תשע״ד – December 6, 2013
פרשת ויגש – תשע”ד

לכל אהובינו וחביבינו.
ערב שבת קודש “ויגש אליו יהודה”, ואמרו חז”ל אין ויגש אלא לשון תפילה, מתפללים אנו להקב”ה “שמע קולנו חוס ורחם עלינו וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו”, “שומע תפילה עדיך כל בשר יבואו”, אין דבר העומד לפני הדמעה והתפילה; כל דבר קשה, אשר עומד לפני האדם, על ידי תפילה ודמעה, נפתחים שערי שמים ורחמים מרובים יורדים על האדם. ואפילו לאה, שמזלה בשמים היה להתחתן עם עשו, על ידי דמעות אשר התפללה, שינתה את מזלה וזכתה להתחתן עם יעקב וללדת את יהודה שהוא מלך של עם ישראל ואת לוי, שממנם יצאו הכהנים והלויים, ואף מצאנו שאדם שהרג את חברו בשוגג בורח לעיר מקלט, ונמצא שם עד אשר הכהן הגדול מת ובמות הכהן הגדול, יוצאים כל הרוצחים, אשר הרגו בשוגג לחופשי.
ואמרו חז”ל: אמותיהם של כהנים גדולים היו ממלאים את כל חסרונם של הרוצחים באכילה שתיה, לבוש וכל מחסורם; וקשה, מדוע האמא של כהן גדול, צריכה לטרוח ולהתרוצץ, מרוצח לרוצח?! אלא אמרו חז”ל: הרוצחים רוצים לצאת לחופשי וכל דבר אשר חסר להם מתפללים להקב”ה, שהכהן גדול ימות בכדי שיוכלו לצאת לחופשי, לכן בכדי שהרוצחים לא יתפללו ויקטרגו על הכהן הגדול, לכן האמהות היו ממלאות את כל חסרונם.
נקשה ונשאל: אדם שרצח אפילו בשוגג, יש שאלה בהלכה, אם הוא כהן האם הוא יכול לעלות לברכת כהנים? וכן שאלה, האם יכול הוא להיות חזן? וחכמי ההלכה הרבו לדבר בעניין זה אם כן, מה הפחד שרוצח זה יקטרג על כהן גדול? אלא, יסוד גדול: כל דמעה, מסוכנת היא וכוחה גדול וחזק!
וידוע המעשה על אשה, אשר בתה הייתה חולה במחלה חשוכת מרפא, ובאו לפני מו”ר זקננו רבנו חיים פינטו זצוק”ל וביקש ואמר להם, יבואו בבוקר ואומר לכם את אשר עליכם לעשות. חזרו בבוקר, נתן להם מו”ר זקננו בקבוק מים, עם מעט מים ואמר להם: תמרחו מים אלה על גוף ביתכם ותקום ממיטת חוליה וכך היה! אחרי זמן, באו למו”ר זקננו ואמרו לו: מה הנס הגדול הזה ואיך פעל פעולה כה גדולה בשמים לרפא את בתם? ענה ואמר להם: בבקבוק לא היה מים, אלא דמעות שבכיתי כל הלילה לרפא את בתכם וזה אשר ריפא אותה.
כח התפילה והדמעות, שובר את כל המסכים וכל המקטרגים, אין מניעה אשר יכולה למנוע מיהודי, להשיג את מבוקשו; ה’ נתן לנו כח גדול והוא כח התפילה! גם בזמנים קשים ובמשברים מורכבים, כפי שיהודה עמד בפני מלכות מצרים, יהודה ניגש למלחמה וידע שהולך הוא להחריב את כל ארץ מצרים וכמו שמובא במדרש ששלח את דן לספור כמה ערים יש במצרים, חילק את מצרים בין כל אחיו והוא לקח כפול מהם ותיכנן להחריב את כל ארץ מצרים, אך לפני הכל ניגש לתפילה לפני הקב”ה. וכך, יעקב אבינו, לפני שפגש את עשו, נקט בכמה דברים: תפילה, פיוס ומלחמה.
לפעמים זה רצון ה’, כשרואים שהפיוס לא עוזר ומרגישים שהתפללו והתפילה כבר היא בגדר ללחוץ את הקב”ה שזה דבר אסור, המלחמה, שזה הדבר הקשה ביותר, היא הפיתרון עם תפילות מרובות להקב”ה, שלא יצא תקלה תחת ידינו “כי הוא הנותן לנו כח לעשות חיל”.
נמצאים אנו בחודשים קדושים, חודש טבת, יום פטירת מו”ר זקננו רבנו יעקב אבוחצירא ומו”ר זקננו רבי ישראל אבוחצירא “שמע ה’ וחנני ה’ היה עוזר לי”. יהי רצון שנזכה שיסתמו כל פיות המשטינים מעלינו ומעל כל עמו ישראל ונזכה להרחבת הדעת, לשמחה, לברכה, לישועה ולהצלחה מרובה.
אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

יום שישי, 28 בנובמבר 2014

הרב יאשיהו יוסף פינטו ביקש לקרוא השבת את כל ספר התהילים ולהכניס שבת מעט לפני הזמן - יש עניין - פרשת ויצא

הרב יאשיהו יוסף פינטו ביקש לקרוא השבת את כל ספר התהילים ולהכניס שבת מעט לפני הזמן - יש עניין - פרשת ויצא

דבר תורה - פרשת ויצא- הרב יאשיהו יוסף פינטו

הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת ויצא – תשע”ה

ו׳ בכסלו ה׳תשע״ה – November 28, 2014
הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת ויצא – תשע”ה

א. אם נסתכל על כל חייו של יעקב אבינו, נראה שקורות חייו נוגדות לגמרי את מה שאומרת לנו התורה ״יעקב איש תם״ (בראשית כה, כז), והלא כל חייו של יעקב נהג הוא בערמומיות, משניצל את עייפותו של עשו כדי לקנות את הבכורה במחיר של מנת עדשים בסך הכל, וגם שלבש את בגדי אחיו כדי לקבל את הברכות שרצה אביו לתת לעשיו, ועוד דברים רבים, איפה בדיוק התמימות כאן? התשובה היא, שבימינו אנשים חושבים שפירוש המילה תמים זה מישהו שניתן לרמותו בקלות ואינו חכם. אך טעות ביד מי שחושב כך, פירוש המילה תמים – זה אדם ישר שמתנהג בישרות ואינו משקר את הבריות, אך עדיין לא טיפש ובשעת הצורך הוא יכול להתמודד מול כל אויב וכל צרה. וכך היה יעקוב אבינו – הוא היה תמים, אך מנגד יכל הוא להתמודד נגד כל הבעיות. הבכורה וגם הברכות הגיעו ליעקב ביושר והוא גם ידע כיצד להשיג אותם ולא לתת להם ליפול ביד אחיו הרשע.
ב. רש״י אומר שיעקב הלך לבית המדרש של שם ועבר כדי ללמוד תורה, לפני שהלך לבית לבן כדי להתחתן כפי שציוו אותו אביו ואמו. וצריך להקשות, מדוע הוא לא הלך ישר לבית לבן. הגמרא במסכת סוטה (ב:) אומרת שארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת: בת פלוני לפלוני. וכתבו על כך בספרים הקדושים שזה רק בארץ ישראל, אך בחוץ לארץ זיווגו של האדם הוא על פי מעשיו. לפי זה נבין מדוע יעקב אבינו לפני שהלך לחוץ לארץ למצוא את זיווגו, החליט ללכת ללמוד תורה – בשביל להרבות מעשים טובים ובזכותם למצוא אישה טובה.
ג. “ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה” (בראשית כח, י). אם נתבונן בפסוק, לכאורה היה צריך לכתוב ויצא יעקב מבאר שבע לחרן ולא להוסיף את המילה “וילך”, כיון שהדבר פשוט. דבר זה בא ללמדנו דבר חשוב, הרבה פעמים קורה שאדם יוצא למטרה מסוימת אך לבסוף הוא מגלה שע”י היציאה ישיג דבר אחר לחלוטין שכלל לא תכנן. יש כאן יסוד חשוב לחיים: כשאדם יוצא למטרה בחייו עליו לדעת שקב״ה מכוון את צעדיו, ואילו האדם אינו יודע לאן יוליך אותו הקב״ה בסופו של דבר.
ד. “ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש” (בראשית כח, כ) למה היה צריך יעקב אבינו לפרט בתפילתו שאת הלחם הוא רוצה לאכול ואת הבגדים ללבוש, והלא כל אות שכתובה בתורה יש לה משמעות. כאן לימד אותנו יעקב שצריך האדם לפרט בתפילתו איך ולמה הוא רוצה כל דבר ודבר. מסופר על אדם אחד שהלך בדרך בימי הקיץ החמים, והייתה קשה עליו הליכתו, הוא התפלל להקב״ה ואמר – הלוואי והקב״ה ישלח לי חמור. מיד עברה לידו שיירת המלך. עצר המלך לידו ואמר לו – היום נולד חמור לאחת האתונות והוא אינו מסוגל ללכת, קח אותו על הכתפיים עד פתח העיר. אותו אדם בלית בריריה סחב את החמור עד העיר. מכאן אנו לומדים שאדם צריך לפרט בתפילתו שלא יקרה לו כמו שקרה לאותו אדם.
ה. “ויען יעקב ויאמר ללבן מה פשעי מה חטאתי כי דלקת אחרי” (בראשית לא, לו) חשבנו לפרש את כוונת הפסוק, שכך אמר יעקב ללבן: אין דרכו של הרשע להיות חבר של הצדיק, ואם כן מאחר שאתה רודף אחרי, בוודאי מצאתה בי איזה עוון, ואם כך אינני צדיק, אז אמור נא לי ״מה פשעי מה חטאתי״ כלומר איזה עבירה עשיתי שאתה רוצה להיות איתי.
שבת שלום ומבורך,
קהילת קודש – שובה ישראל העולמית
אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

יום שישי, 21 בנובמבר 2014

דבר תורה - פרשת תולדות - הרב יאשיהו יוסף פינטו

פרשת תולדות – ואלה תולדות יצחק בן אברהם

כ״ו במרחשון ה׳תשע״ה – November 19, 2014
פרשת תולדות – ואלה תולדות יצחק בן אברהם


ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק”
ואמרו חז”ל: שפניו של יצחק היו דומים לפני אברהם. נס גדול זה, עשה הקב”ה, משום שליצני הדור היו אומרים כמה שנים, אברהם חי עם שרה ולא התעברה וכאשר הייתה בבית אבימלך, וודאי משם התעברה לכן, הקב”ה עשה נס גדול ופני אברהם ויצחק היו כאחד. הנה, צריך להקשות, הרי המצב הוא הרבה אנשים שדומים בעולם וכן, תאומים רבים אם כן, מה הפלא והחידוש הגדול בנס שקלסתר פניו של יצחק ואברהם היו שווים?
וידוע, המדרש המספר, על שתי אחיות, שהיו דומות זו לזו והייתה אחת, נשואה בעיר אחת ואחרת, בעיר אחרת. וביקש בעלה של אחת, אשר חשד שהיא סוטה תחתיו, להשקותה במים המרים בירושלים, כששמעה זאת פחדה, משום שידעה, שבאמת, סטתה תחת בעלה. פחדה לשתות המים המרורים וקראה מהר לאחותה וביקשה ממנה, שתלך עם בעלה לירושלים והיא לא חטאה ובשתיית המים, לא יקרה לה מאומה.
וכך היה, נסעה האחות עם גיסה, שחשב שהיא אשתו, לירושלים והכהן נתן להם לשתות מן המים, אשר שם המפורש היה מחוק בו ולא קרה לה מאומה, אך כאשר פגשה את אחותה, בשובה מירושלים, חיבקה ונישקה את אחותה והוציאה מפיה אוויר, אשר היה בו מן המים ואיך שנשמה האחות הסוטה את האוויר מאחותה, נפלה ומתה!
כפי שהתורה קבעה, אשה שסטתה תחת בעלה ואין עדים ובעלה חושד בה, לוקחים אותה לבית המקדש, מוחקים השם המפורש במים נותנים לסוטה לשתות ואם חטאה, הייתה מתה כך קרה לאותה אשה, ברגע שהריחה את אחותה מתה כמיתת הסוטה.
אם כן, מוצאים שאותן 2 אחיות, היו כן דומות ואפילו הבעל לא זיהה ביניהן ואפשר לבאר ולומר, מובא בשו”ת נודע ביהודה, שהיה מעשה בק”ק פין באשה עגונה, שבעלה הרחיק נדוד ושנים רבות הייתה יושבת שוממה ואחרי ימים רבים, ישבה בחנות ובא אדם לקנות ממנה את שכורתה, כשהביטה בו ראתה שזה בעלה, אשר הלך משכבר הימים. הלכה לרב, הביאה האיש עימה לרב ונתנה סימנים בגופו וכן, אנשי העיר הכירו אותו בתביעת עין, שזה האיש פלוני בן פלוני, מילדי קהילתם, בעל האשה הזאת והאיש, הכחיש בתוקף גמור, שאיננו בעלה, אך משלחצו אותו מאוד שיתן גט, הודה שהוא הבעל של האשה הזאת וגירשה.
אחרי כן, הלך משם והגיע לעיר בשם פרעסלא ושמה הכירה אותו, אשה אחת עגונה, אשר גם היא מחכה שנים לבעלה, אשר הלך ולא שב ואף היא משכו בפני הרב ונתנה בו סימנים ואף, בני אותה קהילה טענו, שהוא בן הקהילה ולבסוף הודה שזה הוא ונתן גט.
הנודע ביהודה פוסק להלכה ומביא את הגמרא במסכת סנהדרין ל”ח מצינו גדולתו של הקב”ה שאדם טובע כמה טבעות בחותם אחד וכולם דומים זה לזה, אבל הקב”ה טובע כל אדם בחותמו ואין אחד מהם, דומה לחברו ואין פרצופיהם דומים והנודע ביהודה, מסתפק על כשרות הגיטין.
והנה מוצאים, שאין מציאות ששני אדם דומים במאה אחוז אחד לשני ופה, אצל אברהם ויצחק הקב”ה שינה סידרי מעשה בראשית ושניהם היו דומים, כאחד. מדוע? בשביל שליצני הדור לא יאמרו לשון הרע על יצחק?!
מפה נלמד יסוד גדול, יש זמנים כשמדברים על אדם לשון הרע, ישתוק ונאמר על מי ששותק בשעת מחלוקת “תולה ארץ על בלימה“, שכוח השתיקה שלו, מחזיק את העולם, אך יש זמנים שצריך לעמוד איתן ולשנות סידרי מעשה בראשית, על דברי לשון הרע וליצנות ולהעמיד האמת על תילה וכאשר מרגישים שמנסים לפגוע בתורה הקדושה, או ביסודות חכמינו צריך האדם לעמוד איתן וחזק, עד כדי מסירות נפש.
אומרים אנו בכל יום “ואהבת את ה’ אלוקיך בכל נפשך ובכל מאודך” כשרואים שרוצים לפגוע בהקב”ה ובתורתינו הקדושה, האהבה לה’ בכל הלב, בנפש ובממון.
החיים הם כמו גלים בים, פעם הגל גבוה, פעם הגל מנמיך, אך בסוף הגלים מגיעים ליבשה לא יתפעל האדם, לא מהעליה ולא מהירידה בסוף, הכל מגיע ליבשה “אם ראית רשע שהשעה משחקת לו לא תתפעל” גם המן הרשע, אשר זרש אשתו וחבר מרעיו, יעצו וחשבו מחשבות רבות, אך כאשר נפילת הרשע החלה, הכל מתפרק ונופל לרשע, חומה אחרי חומה שקר אחרי שקר, לשון הרע  אחרי לשון הרע, עד אשר, כל אשר יעץ וחשב, מסתובב עליו ועל חבר מרעיו, כפל כפליים ואחריתם עדי אובד.
“בקר וידע אלוקים את אשר לו”
אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

יום שישי, 14 בנובמבר 2014

דבר תורה פרשת חיי שרה - הרב יאשיהו יוסף פינטו.

אברהם זקן בא בימים וה’ ברך את אברהם בכל

ט״ז במרחשון ה׳תשע״ה – November 9, 2014
ואברהם זקן בא בימים וה’ ברך את אברהם בכל

וקשה, הרי רק לפני כן התורה הקדושה מספרת לנו שאשתו הצדקת, שרה אמנו, נפטרה לפני זמנה ובנו יצחק הגיע לגיל ארבעים ולא נשא אשה ואיך אפשר לומר על אדם, אשר אשתו, שהייתה כל עולמו, נפטרה לפני זמנה ובנו, ממשיכו, עדיין לא זכה לבנות בית בגיל מבוגר, לומר על אדם כזה וה’ ברך את אברהם בכל ?.
אלא, פה אפשר ללמוד יסוד גדול, ההצלחה והטוב של האדם אינם נמדדים במה העולם חושב, אלא בידיעה של האדם איך הוא נמצא לפני בורא עולם. יש אדם אשר כלפי חוץ נראה שטוב לו והצליח ושהכל בנוח אצלו אך בפנים הכל חרב וכלפי הקב”ה הכל רע בינו לבין בוראו;  ויש אדם, שנראה אצלו קושי ובעיות וצרות, אך הוא יודע שזה דבר זמני ושזה רק ניסיון שחולף ועובר ותיכף הכל לטובה ולברכה. 
וזה מה שהיה אצל אברהם אבינו, אפילו ששרה אמנו נפטרה ואפילו שבנו יצחק עדיין לא זכה לזיווג בגיל ארבעים, אך הוא הרגיש שעם בוראו, הוא בשלמות והרגיש שכל הצער זה ברכה מהקב”ה והרגיש שהקב”ה בירך אותו בכל. 
וזו המדרגה הגבוהה שיילחם האדם להגיע אליה, להיות שלם עם עצמו וטוב עם בוראו.
וזו הייתה דרכם של כל גדולי ישראל בכל הדורות, להיות שלמים בכל המצבים ולדעת שכאשר ישועת ה’ תבוא היא תהיה ישועת עולמים חקוקה ושזורה, לדורי דורות תשועת עולמים.
ה’ עוז לעמו יתן ה יברך את עמו בשלום.
אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0Comments Off 77 ט״ז במרחשון ה׳תשע״ה – November 9, 2014 דבר הרבדבר הרב מרכזיפרשת השבועתמונות רצות

יום שלישי, 5 באוגוסט 2014

ט"ו באב: תפילה לזכות בזיווג הגון

ט"ו באב: תפילה לזכות בזיווג הגון!
 
המקובל הצדיק הרב דוד בצרי שליט"א, יערוך תפילה מיוחדת ביום שני ט"ו באב (11.8.14) יום הידוע כמסוגל לקבלת תפילות למציאת זווג הגון ולהסיר מניעות ממעוכבי הזיווג. למסירת שמות חייגו 02-5914444
ישיבת השלום | פורסם: אתמול 13:15
גדול המקובלים בדורנו, המקובל הצדיק הרב דוד בצרי שליט"א, הידוע לכולם עד כמה צרתם של מעוכבי הזיווג נוגעת לליבו, יערוך תפילה מיוחדת ביום שני ט"ו באב (11.8.14 למניינם) יום הידוע כמסוגל לקבלת תפילות למציאת זווג הגון ולהסיר מניעות ממעוכבי הזיווג וכמו שאמרו חז"ל: "לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים."

התפילה תתקיים בישיבת המקובלים "השלום" רחוב תחכמוני 1 ירושלים.

התפילה שתחל מהשעה 14.00 עד הערב תכלול תפילות מיוחדות, בקשות, פדיון נפש על פי הקבלה, התרת נדרים וקללות, שבע הקפות, תקיעה בשופרות וקריאת פרקי תהילים ופסוקים המסוגלים לזווג הזדמנות נדירה רק פעם אחת בשנה:

רווק יקר! רווקה יקרה! אם אתם או אחד מידידיכם או קרובי משפחתכם מעוכבי זיווג, אל תמתינו רגע נוסף!!! נצלו את ההזדמנות העצומהובואו להשתתף בפועל בתפילה למציאת בן/בת זוג !

ולמי שאינם יכולים להשתתףניתן למסור שמות ויתפללו בעבורם בטלפון 025914444 

המסר האישי למעוכבי הזיווג מגדול המקובלים רבי דוד בצרי שליט"א:

"אל בניו של מקום מעוכבי הזיווג, ה' ישמרכם לעד, דעו שהכאב והצער שלכם כואב לי מאד. כמו שכתוב "השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחה" ועל כן אין כסא הכבוד שלם עד שכל אחד ואחת מנשמות ישראל יגיע לשלמותו. ועד אז אסור בשום אופן לתת לייאוש לחדור לתוכנו אלא אנחנו חייבים להתחזק, לשמוח, להתפלל ולהיוושע. אני מאמין באמונה שלמה שכל השמות שנתפלל עבורם בתיקון המיוחד בוודאי שיבשרו אותנו בבשורות טובות בקרוב ממש".

ויהי רצון שיתקבלו תפילותינו ברצון ונזכה לראות את בנינו ובנותינו בחופתם ושיבנו בית נאמן בישראל, אמן. 


יום שישי, 13 ביוני 2014

בכל בתי הכנסת והישיבות לפני תפילת ערבית יאמרו שלושה פרקי תהילים להצלת הנערים החטופים .


בכל בתי הכנסת והישיבות לפני תפילת ערבית יאמרו שלושה פרקי תהילים.
בשעה 23:30 תערך תפילה המונית ברחבת הכותל המערבי.
שמות הנערים הנעדרים מגוש עציון לתפילה:
יעקב נפתלי בן רחל, גלעד מיכאל בן בת גלים, אייל בן איריס תשורה וכל הכוחות הפועלים לשחרורם.‬
בצהריים פרסם הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו קריאה לציבור "לבקש בתפילה לשלום הנעדרים ולשלום חיילי צה"ל ולהוסיף את פרק קכ"א בתהלים לשלומם ובטחונם".
הרב הראשי הורה לגורמי הביטחון לבצע את כל הפעילות הנדרשת גם בשבת למען הצלת חייהם. "עם ישראל מאוחד בליבם, בתפילה ובדאגה לשלומם", אמר הרב דוד לאו.
בראיון בגלי צה"ל הוסיף הרב לאו כי אסור לחלל את השבת כדי להתעדכן בחדשות על מצבם של החטופים.
בנוסף, הרבנים הראשיים לישראל וחברי מועצת הרבנות הראשית לישראל קראו לציבור הרחב לקרוא פרק תהלים להצלתם של הנערים החטופים. עם כניסת השבת הערב קוראים הרבנים לנשות ישראל להדליק נרות שבת ולהתפלל להצלתם. - פורסם באדיבות אתר סרוגים - לזיכוי הרבים - http://www.srugim.co.il

שמות הנערים החטופים נא להרבות בתפילה


יעקב נפתלי בן רחל


גילעד מיכאל בן בת גלים


אייל איריס בן תשורהתהילים פרק קל
א  שִׁיר הַמַּעֲלוֹת:
מִמַּעֲמַקִּים קְרָאתִיךָ    יְהוָה.
ב  אֲדֹנָי,    שִׁמְעָה בְקוֹלִי:
תִּהְיֶינָה אָזְנֶיךָ, קַשֻּׁבוֹת--    לְקוֹל, תַּחֲנוּנָי.
ג  אִם-עֲו‍ֹנוֹת תִּשְׁמָר-יָהּ--    אֲדֹנָי, מִי יַעֲמֹד.
ד  כִּי-עִמְּךָ הַסְּלִיחָה--    לְמַעַן, תִּוָּרֵא.
ה  קִוִּיתִי יְהוָה, קִוְּתָה נַפְשִׁי;    וְלִדְבָרוֹ הוֹחָלְתִּי.
ו  נַפְשִׁי לַאדֹנָי--    מִשֹּׁמְרִים לַבֹּקֶר, שֹׁמְרִים לַבֹּקֶר.
ז  יַחֵל יִשְׂרָאֵל, אֶל-יְהוָה:    כִּי-עִם-יְהוָה הַחֶסֶד; וְהַרְבֵּה עִמּוֹ פְדוּת.
ח  וְהוּא, יִפְדֶּה אֶת-יִשְׂרָאֵל--    מִכֹּל, עֲו‍ֹנֹתָיו.


פרק תהילים לשחרור הנערים החטופים

תהילים פרק קל


א  שִׁיר הַמַּעֲלוֹת:
מִמַּעֲמַקִּים קְרָאתִיךָ    יְהוָה.
ב  אֲדֹנָי,    שִׁמְעָה בְקוֹלִי:
תִּהְיֶינָה אָזְנֶיךָ, קַשֻּׁבוֹת--    לְקוֹל, תַּחֲנוּנָי.
ג  אִם-עֲו‍ֹנוֹת תִּשְׁמָר-יָהּ--    אֲדֹנָי, מִי יַעֲמֹד.
ד  כִּי-עִמְּךָ הַסְּלִיחָה--    לְמַעַן, תִּוָּרֵא.
ה  קִוִּיתִי יְהוָה, קִוְּתָה נַפְשִׁי;    וְלִדְבָרוֹ הוֹחָלְתִּי.
ו  נַפְשִׁי לַאדֹנָי--    מִשֹּׁמְרִים לַבֹּקֶר, שֹׁמְרִים לַבֹּקֶר.
ז  יַחֵל יִשְׂרָאֵל, אֶל-יְהוָה:    כִּי-עִם-יְהוָה הַחֶסֶד; וְהַרְבֵּה עִמּוֹ פְדוּת.
ח  וְהוּא, יִפְדֶּה אֶת-יִשְׂרָאֵל--    מִכֹּל, עֲו‍ֹנֹתָיו.

יום שלישי, 20 במאי 2014

כנס ירושלים לשיווק באינטרנט - 2014לירושלמים שביניכם.זה קורה גם השנה כנס ירושלים לשיווק באינטרנט - 2014מתי? בשבוע הבא 27.5.14 9:00-15:00עלות? חינםלהרשמה https://israelwebmarketing.eventbrite.com לפרטים נוספים http://www.israelwebmarketing.co.il/כנס ירושלים לשיווק באינטרנט 2014israelwebmarketing.eventbrite.com

יום ראשון, 18 במאי 2014

יום שכולו ניסים ונפלאות - יום הילולת רבי שמעון בר יוחאי זיע"א - זוהי שעת רצון גדולה מאוד בשמיים!!!ביום ראשון הקרוב י"ח באייר תשע"ד זה קורה!!! יום שאסור לפספס!!! יום שכולו ניסים ונפלאות - יום הילולת רבי שמעון בר יוחאי זיע"א - זוהי שעת רצון גדולה מאוד בשמיים!!! מעמד תיקון גזירת בית דין לישועת עם ישראל: להלן לוח זמנים לתפילה מיוחדת אותה קבעו המקובלים לכל ישועה וישועה שאדם צריך. עם ישראל בעולם כולו יתאחד עם המקובלים באותה השעה בה נערך התיקון בקודש הקודשים, קבר התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, ובאותה השעה בדיוק יצטרף כל אדם מביתו יחד עם המקובלים באמירת סדר התפילה ובהדלקת הנר מכל מקום שיהיה בו. בדקו באיזו שעה אתם צריכים להצטרף לתפילה והורידו את נוסח התפילה המובקש (PDF) ------------------------------------------------------------------------------------------------  * 12:00 – 12:45: מעוכבי זיווג. http://miron.org.il/data/tfilot/pdfFile/original/file_uniqueName_11.pdf * 12:45 – 13:30: המצפים לילדים (זרע חי בר קיימא) http://miron.org.il/data/tfilot/pdfFile/original/file_uniqueName_12.pdf * 13:30 – 14:15: לרפואה ולבריאות איתנה. http://miron.org.il/data/tfilot/pdfFile/original/file_uniqueName_16.pdf * 14:15 – 15:00: המתקשים בפרנסה והרוצים ברכה בעסק. http://miron.org.il/data/tfilot/pdfFile/original/file_uniqueName_15.pdf * 15:00 – 15:45: נחת מהילדים. http://miron.org.il/data/tfilot/pdfFile/original/file_uniqueName_14.pdf * 15:45 – 16:30: שמחה ורוגע. http://miron.org.il/data/tfilot/pdfFile/original/file_uniqueName_18.pdf * 16:30 – 17:15: שלום בית. http://miron.org.il/data/tfilot/pdfFile/original/file_uniqueName_17.pdf * 17:15 – 18:00: פתיחת המזל והצלחה. http://miron.org.il/data/tfilot/pdfFile/original/file_uniqueName_10.pdf * 18:00 – 19:00: לכל הישועות. http://miron.org.il/data/tfilot/pdfFile/original/file_uniqueName_13.pdf הקפידו להדליק את הנר לכבוד הצדיק עפ"י לוח הזמנים שלעיל וקראו את התפילה המיוחדת !!! ויהי רצון שתקובל תפילתכם ברחמים וברצון מן השמיים וזכות הצדיק תגן עליכם אלף המגן, אמן!!!

יום רביעי, 14 במאי 2014

פרופ' קרסו מזהיר: "רוב המסתננים, שעובדים במסעדות חולים!"


פרופ' רפי קרסו מזהיר (לשתף)
אין ברירה נצטרך לאכול רק בבית, כי רוב המסעדות מעסיקות עובדים כאלה בתפקידים שונים.
פרופ' קרסו מזהיר:
"רוב המסתננים, שעובדים במסעדות חולים!"
למי שלא ראה הבוקר, בתוכנית של גיא ואורלי, בערוץ 10, התארח פרופסור רפי קרסו וממש יצא באזהרה לאוכלים במסעדות,
שמעסיקות סודנים אריתראים!!!
רפי הוא רופא מתנדב במרפאת הזרים וטוען, שמרביתם חולים ואו נשאים של שחפת ושל חצבת ומהווים איום ממשי על בריאות הסועדים.
הם מכינים לנו את הסלטים ושוטפים כלים.
חלק מהמעסיקים שולח אותם מהמטבח לנקות שרותים ואח"כ הם חוזרים למטבח.
אין פיקוח ואין בקרה.
פרופסור קרסו טוען, שגם אם העובד הוא רק עובד נקיון, הסכנה בהדבקות, עקב מגע בברזים, בידיות וכד' גדולה.
לא ניתן לטעון שפר' קרסו נוהג בגזענות, כי הוא בין הרופאים, שמתנדבים לטפל בהם - הוא פשוט מגלה אחריות ציבורית.
נתון נוסף שהוא מוסר: 50% מבדיקות האיידס החיוביות הן מקרב הסודנים ולא ניתן לאתרם לאחר הבדיקות.
זהירות: כמעט כל מסעדות ארומה מעסיקה בבית מטבחה רק סודנים והם אלה שחותכים עבורנו את הסלט ומקשטים לנו את הצלחת - אסור לאכול שם.
כל מי שמעוניין לא להידבק במחלה. גם ד"ר קרסו אמר ברדיו 103 על סכנה הידבקת במסעדות שעובדים מסתננים. לפני שנכנסים לאכל. בדקו היטב שלא נמצאים עובדים מסתננים גם באולמות שמחה.
כדאי לשתף

יום שישי, 25 באפריל 2014

דבר תורה פרשת קדושים

נושאי הפרשה - פרשת קדושים
מתוך אתר חב"ד - http://www.chabad.org.il/
קדושה יתירה לישראל (יט, א-ב)
פרשתנו פותחת במעין שנסתיימה הפרשה הקודמת: "קדושים תהיו". וגם הסיבה בפסוק זה ברורה ומודגשת: "כי קדוש אני". חובה על ישראל להיות מופרשים מן העריות ומן העבירות, בגלל קירבתם המיוחדת לקדושת הבורא.
דינים שונים (יט, ג-יט)
-      "איש אמו ואביו תיראו" - התורה מקדימה יראת האם לעומת הפסוק "כבד את אביך ואת אמך", שם מקדימה את כיבוד האב, כיוון שעל-פי רוב ירא הבן מאביו יותר מאמו ומכבד את האם יותר מן האב.
-       "ואת שבתותי תשמורו" - התורה ממשיכה באותו פסוק בו אנו מצווים על יראת ההורים ומזהירה על שמירת השבת, לומר שאף אם ההורים מצווים לעבור על דבר ה' ולחלל את השבת אין לשמוע להם בכך.
-          איסור עבודה זרה.
-          אכילת זבח השלמים מותרת רק בשני הימים שלאחר ההקרבה.
-         בעת הקציר, יש להשאיר את פאת השדה ללוקטים עניים, וכן את השיבולים הבודדים, אחד או שניים, הנושרים מידי הקוצרים.
-         גם בכרם, יש להשאיר לעניים עוללות - הם אשכולות בעלות מבנה חסר, ואת הפרט - הם הענבים הנופלים בשעת הבציר.
-     אסור לגנוב ממון או שווה-ממון (איסור גניבה שבעשרת הדיברות מתייחס לגניבת נפש), לכחש בפיקדון או בהלוואה ולשקר בשבועה או בכל אופן הקשור לענייני ממונות.
-          אסור להישבע לשקר.
-          אין לעכב שכר שכיר ואסור לגזול.
-          אסור לקלל שום אדם.
-         אין לתת מכשול לפני עוור. משמעותו הרחבה של האיסור, כי אסור להטעות, להשיא עצה מטעה, לאדם שאינו מתמצא בתחום מסוים.
-       יש לשפוט בצדק: לא להטות לטובת הדל בגלל מסכנותו ולא לטובת העשיר בגלל כוחו.
-          אין לעסוק ברכילות.
-       "לא תעמוד על דם רעך": אין לעמוד מן הצד כאשר אדם עלול למות ואנו יכולים להצילו.
-          אסורה שנאת אחים.
-          יש להוכיח את העובר עבירה.
-        אסור לנקום - להשיב לאדם כגמולו, ואסור לנטור - להזכיר לאדם כי נהג בנו שלא כראוי אך אנו נוהגים אחרת.
-          "ואהבת לרעך כמוך".
-       אסור הרבעה בבעלי חיים, איסור כלאיים (כמו גפן וחיטה) בגידולי קרקע ואיסור שעטנז (צמר ופשתים) באריגים.
אשם שפחה חרופה (יט, כ-כב)
השוכב עם 'שפחה חרופה', היא שפחה ששוחררה למחצה, אינו חייב מיתה, כי עדיין אינה ככל בת ישראלאך חייב בהבאת קורבן אשם.
פירות עורלה ושנה רביעית (יט, כג-כה)
הנוטע אילן, לא יאכל את פירותיו שלוש שנים ראשונות. בשנה הרביעית הפירות מותרים, אך מוגדרים "קודש הילולים לה'". חובה לעלות את הפירות לירושלים ולאוכלם שם בטהרה. אפשר גם לפדות את הפרות בשווים הכספי, ובכסף זה לקנות דברי מאכל אחרים ולאכול אותם בירושלים.
הקב"ה מבטיח כי שמירת מצוות אלו יביאו ברכה בפרי הארץ.
דינים שונים (יט, כו-לז)
-        "לא תאכלו על הדם" - חז"ל למדו מפסוק זה איסורים רבים, ביניהם איסור אכילת קורבן לפני זריקת דמו אל המזבח; איסור אכילת בהמה לאחר השחיטה אך קודם שתמות.
-          אין לעסוק בחיזוי עתידות על  צורותיו השונות.
-          אין לגלח את פאות הראש ולהשוותן מעל גובה האוזן.
-          אין לגלח בתער את הזקן.
-          אסור לשרוט בבשר כאות אבל או לקעקע בעור.
-          אסור למסור את הבת לזנות.
-          לשמור את קדושת השבת.
-          לנהוג קדושה במקדש.
-          אין לפנות אל האוב והידעוני - סוגים שונים של חוזי עתידות בכוח הטומאה.
-          יש לכבד תלמידי חכמים זקנים.
-          אסור לבזות את הגר.
-          חובה להקפיד כעל מסחר הגון וישר ולא לרמות במשקל או במידה.
איסור מולך, אובות וידעונים (כ, א-ז)
הקב"ה אוסר לנהוג כמנהגי הגויים העושים מדורה ומעבירים מעליה את הילדים. זוהי עבודה זרה ומשה 'מולך'. דינו של עובר איסור זה - מיתה. ה' מזהיר, שאם הסובבים את אותו עובר עבירה יעלימו עיניהם מהאיסור החמור שעבר ולא יביאוהו לדין, הוא בעצמו, הקב"ה, יפרע מאותו אדם ומכל משפחתו והסובבים אותו.
כך גם מזהירה שוב התורה את הפונים אל האובות והידעונים. אלו כאמור סוגים שונים של חוזי עתידות בכוח הטומאה.
קדושת הבית היהודי (כ, ח-כד)
הקב"ה שב ומצווה את בני-ישראל על קדושתם. התורה מפרטת בהקשר זה דינים נוספים הקשורים לגילוי עריות בתוך המשפחה וכן איסורי נידה, משכב זכר ובהמה.
גם בפרשיה זו, קושרת התורה בין ירושת הארץ הטובה, ארץ ישראל זבת חלב ודבש מהגויים שמעשיהם רעים, לבין ההזהרה כי באם ינהגו ישראל במנהגים אלו, יגורשו אף הם מן הארץ.
קדושה גם במאכל (כ, כה-כו)
קדושת ישראל מקבלת ביטוי גם בשמירה על כשרות האוכל. וכך מצווה התורה להבדיל בין הבהמה והעוף הטהורים לבין הטמאים. קדושה זו מייחדת את ישראל מהעמים.
דין האוב והידעוני (כ, כז)
התורה אסרה כבר קודם את הפנייה אל האוב והידעוני וכאן היא מלמדת כי דינם מיתה בסקילה.
(בפרשה 64 פסוקים. )