יום רביעי, 28 בספטמבר 2011

שנה טובה שמחה ומתוקה - שנה הבאה בירושלים הבנויה - תחל שנה וברכותיה ב"ה!

בס"ד  א"א"א
שנה טובה מתוקה ושמחה!
גאולה פרטית וכללית
שנה שנלקק בה דבש ונופת צופים עד בלי די
בשנה הבאה בירושלים הבנויה
תחל שנה וברכותיה ב"ה!
אבי חדד
מנכ"ל LPDPTechיום ראשון, 25 בספטמבר 2011

התחברות והתחברות במגרון - הרב שמואל אליהו שליט"א,רבי משה חבושה.

יום רביעי, 21 בספטמבר 2011

אופנה נשית דתית


יום שישי, 16 בספטמבר 2011

דבר תורה פרשת כי תבוא


ב"ה

ט"ו/אלול/תשע"א פרשת – כי תבוא

עיקרי הפרשה - הרב אלי ישי

משה רבנו מוסיף ומצווה את בני ישראל במצוות שיחויבו בהם בכניסתם לארץ. פרשתנו פותחת במצוות הביכורים, החלה רק לאחר כיבוש הארץ וחלוקתה בין שבטי ישראל.

המצווה חלה על שבעת המינים שנתברכה בהם ארץ ישראל. כאשר החקלאי יורד לשדהו ורואה פרי בביכורו, עליו לסמנו. כאשר יעלה לרגל לירושלים, ימלא את הטנא בפירות הביכורים ויביאו לכהן. הכהן מניף את הטנא יחד עם הבעלים. המביא נוטל שוב את הטנא בידו ופותח באמירת נוסח קצר, שעיקרו קורות עם ישראל ותודה על ברכת ה'.

ביעור מעשרות

שש השנים שנמנות בין שנת שמיטה אחת לבאה, חלוקות בדיני המעשרות הנוהגים בהם. בשנה הרביעית לקראת חג הפסח מצווה כל יהודי לבדוק אם לא נותרו ברשותו מעשרות מהשנה השלישית שטרם ניתנו לעניים. בעת הזאת עליו להוציא את כל יתרת המעשרות מביתו, לחלקם לעניים ולומר נוסח תפילה קצר.

התחדשות במצוות

משה פונה לבני ישראל ומזהירם לשמור את מצוות התורה ושיהיו בעינינו תמיד כחדשים שזה עתה ניתנו. בהקשר זה, הוא מציין את הקשר המיוחד שבין ישראל ה'.

גל-עד

כדי לזכור את התורה, מצווה משה להקים גל אבנים שיעמוד כעדות בין ה' ובין העם. בראשונה יש להקים גל בן שניים-עשר אבנים על גדת הירדן המערבית, ועליה לכתוב את דברי התורה, ואחר-כך להקים עוד גלי אבנים דומים בהר עיבל ובגלגל.

הברוך והארור

משה מפרט בפני העם את טקס הברכה והקללה עליו למדנו כבר בקצרה בתחילת פרשת ראה.

לאחר שיעבור את הירדן, יתייצב העם לטקס, כשהוא חלוק לשלושה: שישה מן השבטים יעמדו על הר גריזים - ייצוג לברכה, שישה שבטים יעמדו על הר עיבל - ייצוג לקללה, ובגיא שבין ההרים יעמדו הכוהנים והלויים ואיתם ארון ברית ה'. הלויים פונים אל הר גריזים ואומרים את דברי הברכה, וכל העם עונה אמן. אחר כך מסובבים פניהם אל הר עיבל ואומרים את דברי הקללה, וכל העם עונים אמן.

אלו אחד-עשר הדברים אליהם מתייחסת הלווים, פעם אחת בלשון ברוך ופעם נוספת בלשון ארור:

- עובד עבודה זרה.

- מזלזל באביו ובאמו.

- "משגה עוור" - מכשיל אדם בעצה רעה.

- מטה משפט גר, יתום ואלמנה.

- שוכב עם אשת אביו, גם כשאינה אמו וכבר אינה נשואה לאביו.

- שוכב עם בהמה.

- שוכב עם אחותו.

- שוכב עם חותנתו.

- "מכה רעהו בסתר" - מדבר לשון הרע.

- לוקח שוחד ומפליל את הזכאי.

- מי שאינו מקיים את התורה ומצוותיה.

ברכות לשומר התורה

השומע בקול ה' ומקיים מצוותיו יזכה לברכות רבות. ה' יברך אותו בילדים, בתנובה פורייה במשק החי, בשדה, במטעים ובכרם, ידביר את האויבים הקמים על ישראל, יברך כל אחד בעושר ובהצלחה ועוד ועוד.

הזהרות למפר התורה

כנגד הברכות שמבטיח משה למקיימים את דברי התורה, הוא מזהיר מפני עזיבת התורה והמצווה. בפרוט ובאריכות הוא מונה את כל הקללות והחוליים שיבואו חלילה על ישראל. ברמה האישית - בבית ובשדה, וגם ברמה הלאומית - בהליכה לגלות, ברדיפות העמים, באסונות, עבדות, צרות ומחלות מכל הסוגים.

התורה מסכמת את הנושא כולו, ומכתירה אותו בשם "דברי הברית" - הברית שכרת משה עם בני-ישראל לקיום דרך היהדות.

דור הבנים מפנים ומקבל

משה משבח את 'דור הבנים' אליו הוא מדבר בשנת הארבעים ליציאת מצרים, ערב הכניסה לארץ. משה אומר: "ולא נתן ה' לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה". כלומר, לאחר כל הניסים ביציאת מצרים ובדרך במדבר, לאחר מתן תורה בסיני, ועדיין לא הפנימו היוצאים ממצרים, דור המדבר, את הקשר והמחויבות של העם לה'. והנה עתה, דור הבנים העומדים להיכנס לארץ, בשל יותר, ומפנים את הניסים הגדולים ואת הקשר המיוחד עם ה'. משה מבקש, שהעם ישכיל ויתמיד בקיום התורה.

מצוות הביכורים - הכרת הטוב בלב שלם ושמח

הפרשה פותחת במילים " והיה כי תבוא לא הארץ אשר ה' אלוהיך נותן לך נחלה "

רשי מבאר כי זו לשון של שמחה עם ישראל שהיה רגיל לקבל את מזונו ומלבושו בלא יגיעה ומעתה תהיה ישיבתם כרוכה בעמל ועבודת כפיים כדרך כל בני היישוב, לכן אמרה התורה "והיה כי תבוא אל הארץ", ללמד שאין לחשוש מההתייגעות שהיא מנת חלקם של בני היישוב, כי עצם הישיבה בארץ ישראל מביאה על האדם שמחה ומנוחת הנפש.

וניצוו להביא את ביכורי תוצרתם לבית המקדש ,

הרעיון שעומד מאחורי מצוות הביכורים היא "הכרת הטוב". בלעדיה אין קיום לקשר שבין האדם לבוראו. כשאדם מודה ומכיר טובה הרי גם מתי שלפעמים הוא פוגע, הוא לא נוהג כראוי, הוא מיד יזכור את הטובה שקיבל וישנה את דרכיו.

אך אם הוא לא זוכר את הטובה, אזי הוא יתמיד בהנהגתו השלילית ולעולם לא יתקנה. לפיכך מצוות הביכורים שהיא "הכרת הטוב", כל כך משמעותית ומשמשת בסיס לקיום תורה ומצוות עד שאמרו לנו חז"ל – בראשית – בשביל הביכורים שנקראו ראשית". כי הכרת הטוב היא אבן יסוד לקיום דבר ה' בכל הנהגות האדם ודרכיו. וכדי להבליט את חשיבותה צווינו לשמוח עמה בקיימנו אותה.

הגמרא מבקשת ללמד אותנו כי מצווה זו יש לעשותה בשמחה ובלב טוב ,

בתורה מתואר כי הכהן לוקח את הטנא והסל מידיו של החקלאי ,

מסופר על איש עשיר שבליבו נאנח כי עליו לתת מעשר ראשון ושני וצדקה לעניים עם כל זה ניסה להפגין את עושרו לעיני כל לכן הגיש לכהן את הביקורים על טס מזהב להפתעתו הכהן לוקח את הפרות ומחזיר לו את הטס , לעומתו חברו הגיש את הטנא בהתרגשות בסל נצרים קלוע, הכהן מקבל הכל במאור פנים, הביכורים והסל כאחד , גדולה השמחה בשמיים זוהי שעת רצון

ומה רצה לומר הכהן: אין מקום בבית המקדש למתנות שריח גאווה בצידן ואינן באות מהודיה אמיתית ושמחה .גישת האדם לחיים היא המביאה את הברכה או הקללה

הרעיון של עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב מוגשת כמה פעמים בפרשה זו , אדם שמכיר בטוב שנתן לו הבורא או חבריו לא יגיע לחטאים שגוררים אחריה את הקללות .

הפסוק "ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה", ממצא רעיון זה

ומה ביאורו: לכאורה הרי ברכה וקללה אדם חש על בשרו, זהו אינו דבר שנתון לראיה? אלא כל מעשה של אדם תלוי הוא בראיה שלו, בהסתכלות ובגישה, אם היא באה ממקור טהור היא נהפכת לברכה, ואם חלילה להיפך, לקללה

כמאמר התורה :

"תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ועבדת את אויבך אשר ישלחנו ה' בך ברעב ובצמא ובעירום ובחוסר כל".

הרמב"ן מסביר כי התוכחה שבפרשת כי תבוא היא כנגד בית שני, וצריך ביאור, שהרי חז"ל אומרים בית שני חרב בגלל שנאת חינם ואילו כאן בפרשתנו התורה כותבת שהחורבן בא "תחת אשר לא עבדת את ד' אלקיך בשמחה ובטוב לבב" ולא נזכר ענין שנאת חינם? אלא שמכאן מוכח שבמקום שאין שמחה וטוב לבב, חודרת ומפעפעת שנאת חינם ארסית ומחריבה.

לצערנו הרב הקללות שמנובאות בפרשה התקיימו אף אלפי שנים לאחר שנכתבו אחת לאחת , אבל נחמה בצידה , כשם שחזתה התורה את הקללות בדייקנות כך חוזה התורה את הברכות :

וּנְתָנְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, עֶלְיוֹן, עַל, כָּל-גּוֹיֵי הָאָרֶץ.

וּבָאוּ עָלֶיךָ כָּל-הַבְּרָכוֹת הָאֵלֶּה, וְהִשִּׂיגֻךָ

בָּרוּךְ אַתָּה, בָּעִיר; וּבָרוּךְ אַתָּה, בַּשָּׂדֶה.

בָּרוּךְ פְּרִי-בִטְנְךָ וּפְרִי אַדְמָתְךָ, וּפְרִי בְהֶמְתֶּךָ--שְׁגַר אֲלָפֶיךָ, וְעַשְׁתְּרוֹת צֹאנֶךָ.

בָּרוּךְ טַנְאֲךָ, וּמִשְׁאַרְתֶּךָ.

בָּרוּךְ אַתָּה, בְּבֹאֶךָ; וּבָרוּךְ אַתָּה, בְּצֵאתֶךָ.

יִתֵּן יְהוָה אֶת-אֹיְבֶיךָ הַקָּמִים עָלֶיךָ, נִגָּפִים לְפָנֶיךָ: בְּדֶרֶךְ אֶחָד יֵצְאוּ אֵלֶיךָ, וּבְשִׁבְעָה דְרָכִים יָנוּסוּ לְפָנֶיךָ.

יְצַו יְהוָה אִתְּךָ, אֶת-הַבְּרָכָה, בַּאֲסָמֶיךָ, וּבְכֹל מִשְׁלַח יָדֶךָ; וּבֵרַכְךָ--בָּאָרֶץ, אֲשֶׁר-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ.

יְקִימְךָ יְהוָה לוֹ לְעַם קָדוֹשׁ, כַּאֲשֶׁר נִשְׁבַּע-לָךְ: כִּי תִשְׁמֹר, אֶת-מִצְו‍ֹת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, וְהָלַכְתָּ, בִּדְרָכָיו.

וְרָאוּ כָּל-עַמֵּי הָאָרֶץ, כִּי שֵׁם יְהוָה נִקְרָא עָלֶיךָ; וְיָרְאוּ, מִמֶּךָּ.

וְהוֹתִרְךָ יְהוָה לְטוֹבָה, בִּפְרִי בִטְנְךָ וּבִפְרִי בְהֶמְתְּךָ וּבִפְרִי אַדְמָתֶךָ--עַל, הָאֲדָמָה, אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יְהוָה לַאֲבֹתֶיךָ, לָתֶת לָךְ.

יִפְתַּח יְהוָה לְךָ אֶת-אוֹצָרוֹ הַטּוֹב אֶת-הַשָּׁמַיִם, לָתֵת מְטַר-אַרְצְךָ בְּעִתּוֹ, וּלְבָרֵךְ, אֵת כָּל-מַעֲשֵׂה יָדֶךָ; וְהִלְוִיתָ גּוֹיִם רַבִּים, וְאַתָּה לֹא תִלְוֶה.

יום חמישי, 15 בספטמבר 2011

שורשים


שבת חסידות וקרליבך – יום הולדת לבעל שם טובמורנו הרב רבי ישראל בעל שם טוב נ"ע
וכן להאדמו"ר הזקן בעל התניא
שנולדו שניהם בח"י אלול
יהיו שירים וניגונים, קבלת שבת קרליבכית ירושלמית, קוגל וטיש חסידי, סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, שעורים בפנימיות ועוגת יום הולדת
בקיצר שבת ממש גוואלד !!!
שבת פרשת כי תבא י"ח באלול (16-17/09)
יש אפשרות לינה , כמו כן אפשר להירשם רק לערב שבת
הרשמה עד יום רביעי!
לימוד גמרא
הרב יצחק רוזנצוויג הוא ראש כולל באבן יהודה, בוגר ישיבת סלובודקה, בעל נסיון רב בהעברת שיעורי גמרא.
ימי ראשון 19:30-20:30
ימי רביעי 19:30-20:30
מדרשת תבונות לנשים במרכז שורשים
הרב אורן בן דוד
יום שני 19.30
סדנה ייחודית בדמיון מודרך עם עמית קדם
"הדמיון ככלי לגילוי כוחות הנפש הנעלמים"
סדנת מבואות לעבודה בדמיון על פי החסידות
ארבעה מפגשים כל יום שלישי
מפגש שני
סיפורי מעשיות משנים קדמוניות עם ארז גזית
כל יום שלישי 21:30
ללמוד לעוף - תנועה חופשית תוך התבוננות למעמקי הנפש עם עופרה פרידמן (נשים)
כל יום רביעי ב - 21.00
פרשת השבוע עפ"י תורת הסוד
החדשות הכי החמות
עפ"י תורת הסוד
של פרשת השבוע
עם הרב אשלג (נכד של בעל הסולם)
יום חמישי 20:00- 21:00
יוני אליצור-מסילת ישרים -מסע מרתק אל סודות הנפש
כל יום חמישי משעה 21:00 ועד חצות.
תכלת שיעורי תורה -רעננהיום שישי י"ז אלול (17.9.11)
1."עונג שבת" -שיעור משותף לבנים ולבנות
22.00שעה:
מקום: בית הכנסת "בית אל" רח' קלאוזנר (מול אלגרו)
2.בואו להיות שותפים במנהג קדוש מאוד של אמירת תהילים בחצות ליל שבת. שעה:00.00
מקום:
בית הכנסת "אל עולם" רח" רבוצקי 56 רעננה.
במקום יהיה כיבוד כיד המלך.
(לבנים ולבנות)
שבת י"ח אלול (10.9.11)
לימוד מסכת שבת (לבנים)
שעה:17.00
מקום:בית הכנסת "בית אל" רח' קלאוזנר (מול אלגרו)
קישור לקבוצה שעושה מהפכה מוסרית בפייסבוק "צריכים משו???"
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_219332031422296&ap=1
משפט השבוע
כשרוצים להערות מכלי לכלי, צריך המקבל להיות למטה. (רבי משה לייב מססוב).
לפרטים ניתן לפנות לאיתן - 0524344757
וגם בגרופ בפייסבוק:"תכלת"-שיעורי תורה
http://www.facebook.com/groupתפילת נשים,קרליבך,יריד מעצבות לנשים ונערות,יד לאחים,יום הולדת לבעל שם טוב ולבעל התניא

אני שמחה להזמין אותך ליום הולדת 314 של הבעל שם טוב
אנחנו חוגגים שני ימי הולדת השבת.
הראשון לאור שבעת הימים- הבעל שם טוב הקדוש
והשני לאדמו"ר הזקן - בעל התניא
שנולדו שניהם בח"י אלול.
אז מה יהיה לנו?
שבת חסידית עם תפילות קרליבך, 4 סעודות, טיש גדול ועונג שבת, קוגל וסיפורי מעשיות, זימון הצדיקים ע"י הניגון שלהם, קבלת ברכות מהצדיקים בימי ההולדת שלהם, אוירה שבתית שמחה והרבה נשמות טהורות שיתאספו ויסתופפו ביחד באור של שבת קודש וכמובן שאי אפשר בלי - עוגת יום הולדת
שבת הזו, ח"י אלול (16-1.9) חובה להירשם מראש לפרטים לחצו על הקישור:

WWW.FACEBOOK.COM/M.SHORASHIMניצן חן - רזאל,אהון רזאל,ד"ר יחיאל הררי

יום שישי, 9 בספטמבר 2011

שבת קסומה ברובע היהודי בירושלים

האם כבר קיבלת הודעה מהלב שלך?

בס"ד


האם כבר קיבלת הודעה מהלב שלך?

חודש אלול הגיע הדגים כבר מרגישים את זה ואת?

מתי הרגשת שמשהו קרה לך בחודש אלול?

האם בשנים קודמות ידעת מה לעשות כל רגע ביום הדין השנתי כדי לזכות במשפט?

האם את מרגישה שאת יודעת כיצד לנצל נכון את הימים האדירים האלו ולהתקרב אל השם באמת?

האם גם את רוצה להיות בכזו דבקות והתעלות עד כדי שלא רצית שהצום (יום הכיפורים) יסתיים?

מתי בפעם האחרונה חשת קרבת השם מתוך שמחה ובפרט בסוכה?

המפתח ללב יהודי בחגים

בסדנאת הכנה לחגים-תוכלי להרגיש שמשהו קורה וגם

את חלק מהשינוי הזה

תוכלי להרגיש קרבת השם בראש השנה ויום הכיפורים

תהני להרגיש את המשמעות העמוקה של הסוכה ותדעי

כיצד לנצל את הושענא רבה

תלמדי כיצד לחשוב נכון ולהיות כלי להכיל את שפע

הברכות של השנה החדשה

בראש השנה-הסדנא תחזיר את עצמה בגדול- הפרנסה נקבעת ל

! כי תדעי כיצד להיות כלי להביא הרבה שפע לבית

נתמקד ב -עבודת האשה בימים אלו -הדרכה עד החיתום הסופי וכיצד לזכות בדין?

בואי להתרגש מחדש מהחגים

"חוה היקרה לי מאוד- בשנה שעברה השתתפתי בסדנת אלול חוויתי את תהליך התשובה בפן אחר בחיי,

למדתי בסדנא חומר שלא ידעתי עליו מעולם ולא הייתי חווה אילמלאי הסדנא.

אני חייבת לציין שעברתי את חגי תשרי באווירה רוחנית גבוהה מאוד , התפללתי מעומק הלב עם דמעות

,ובכל שלב בתפילה בבית הכנסת הוספתי את התפילות שקיבלתי בסדנא ,בראש השנה,יום הכיפורים חג

הסוכות והושענא רבה.זה היה מרגש מאוד חיזק אותי מאוד ונתן לי כח לכל שנת תשע"א.

החלטתי השנה שאני לא מוותרת על סדנת אלול גם השנה,אתמול התקיים המפגש הראשון שהיה שונה

.( לחלוטין משנה שעברה ,הפתיחה עם ההרפייה נטעה בי כח להמשך השיעור עד סופו (שהסתיים ב 23:15-

ממליצה בחום לכל אחת ,זה משנה את החיים את המחשבה , ומשפר את הקשר עם הסביבה ,נותן כח

עשייה ,וממלא בעבודה הרוחנית בחודש אלול וחגי תשרי." ענת פ' מתוך מאות נשים שחוו

להצטרפות או פרטים נוספים שלחי מייל

havaor20@gmail.com

או התקשרי 0545-393786

והמפתח ללב יהודי בחגים בדרך אליך

תכלת שעורי תורהיום שישי י' אלול (9.9.11)
1."עונג שבת" -שיעור משותף לבנים ולבנות
22.00שעה:
מקום: בית הכנסת "בית אל" רח' קלאוזנר (מול אלגרו)
2.בואו להיות שותפים במנהג קדוש מאוד של אמירת תהילים בחצות ליל שבת. שעה:00.00
מקום:
בית הכנסת "אל עולם" רח" רבוצקי 56 רעננה.
במקום יהיה כיבוד כיד המלך.
(לבנים ולבנות)
שבת י"א אלול (10.9.11)
לימוד מסכת שבת (לבנים)
שעה:17.00
מקום:בית הכנסת "בית אל" רח' קלאוזנר (מול אלגרו)
קישור לקבוצה שעושה מהפכה מוסרית בפייסבוק "צריכים משו???"
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_219332031422296&ap=1
משפט השבוע
כשרוצים להערות מכלי לכלי, צריך המקבל להיות למטה. (רבי משה לייב מססוב).
לפרטים ניתן לפנות לאיתן - 0524344757
בגרופ בפייסבוק:"תכלת"-שיעורי תורhttp://www.facebook.com/group

דבר תורה - פרשת כי - תצא

בס"ד    א"א"א
מאת השר אלי ישי
עיקרי הפרשה
מצוות והלכות
בפרשת כי-תצא ממשיך משה רבנו להביא בפני העם רצף של ציוויים והלכות בנושאים שונים, חלקם בקיצור נמרץ או אף בפסוק אחד.
שבוית מלחמה
- בהתחשב ביצרו של האדם, מתירה לו התורה לשאת אישה מבנות האויב שפגש מלחמה- כדי לנסות, מצווה התורה שאישה תתאבל במשך חודש ימים על אהוביה שנפלו , תלבש בגדים קרועים, תגלח את שערות ראשה ותגדל את ציפורניה, וכך תשהה בביתו חודש ימים .
- אם אכן יתחרט, עליו לשלחה מביתו אך לא למוכרה לעבדות לאחר שלקחה לביתו.
בכור יורש כפליים
- בן בכור יורש כפליים מכל אח אחר, גם אם הינו בן לאם שהאב שונא.
בן 'סורר ומורה'
- בן סורר ומורה הוא זה שאינו שומע בקול אביו ואמו, והתנהגותו מגיעה, , למימדים לא אנושיים, ובאופן שאינו מצוי.
- על ההורים להביא את הבן לבית הדין ועל-פי פסק הדיינים הבן יומת בסקילה.
איסור הלנת התלוי
אין להלין - להשאיר למשך הלילה - גופת אדם שחויב מיתה ונתלה בעוונו. יש לקוברו בו ביום ולא לבזותו יתר על המידה, כי בצלם ה' נברא.
השבת אבידה ועזרה בדרך
- הנתקל בבעל חיים או בכל חפץ הנראה כזנוח בשל אבידת בעלים, חייב לפעול להשבתו לבעליו. התורה מדגישה את האיסור להתעלם מן האבידה. אם הבעלים לא נמצאים, יש לשמור את האבידה.
- הרואה את חמור חברו או את שורו קורסים תחת מסעם, עליו לסייע בהקמה, בפריקה ובטעינה, לפי הצורך. גם כאן אין להתעלם ולהמשיך כמי שאינו מבחין.
הבדלה בין המינים
- אסור לאישה ללבוש בגדי גבר ואסור לגבר ללבוש בגדי אישה.
שילוח הקן
- אין לקחת אפרוחים או ביצים מהקן, בעוד אמם נמצאת עמם. יש לשלח את האם ורק אחר-כך ליטול את האפרוחים או הביצים. הנוהג כך יתברך בכל טוב ובאריכות ימים.
מעקה לגג
- הבונה בית חייב לעשות מעקה לגג, ולהיזהר מכל דבר העלול להביא לנזקי נפשות.
כלאים, שעטנז וציצית
- בעניינים שונים מצווה על הפרדה בין מינים:
 אסור לזרוע יחד תבואה וחרצני ענבים. תערובת זו נקראת כלאיים.
o אסור לחרוש במחרשה הרתומה לבעלי חיים משני מינים, כגון שור וחמור.
o אין ללבוש בגד הארוג מצמר ופשתים. תערובת זו נקראת שעטנז.
- התורה שבה ומצווה על מצוות הציצית. פתילי הצמר שיש לכרוך בבגד של ארבע כנפות. הסמיכות למצוות השעטנז מלמדת כי לצורך קיום מצוות ציצית מותר לכרוך פתילי צמר בבגד של פשתן.
איסורי עריות ופסולי חיתון
- אדם הטוען כי אשתו בגדה בו עם אחר לאחר שקידשה בכסף אך טרם לקחה לאישה, יש להביא את טענותיו בפני בית-הדין. אם נכון הדבר, יש לענוש את האישה בסקילה. אך אם מסתבר, שמתוך שנאתו, בדה האיש את הדברים והוציא שם רע על אשתו, , מחייבים אותו בתשלום קנס, ולא מתירים לו לגרשה כל ימיו.
- השוכב עם אישה נשואה, חייבים שניהם מיתה.
- השוכב עם נערה ארוסה - שקודשה בכסף אך טרם הייתה לאיש, דין שניהם בסקילה.
- האונס נערה ארוסה, דינו סקילה, כמי שקם על חברו להורגו.
- האונס נערה פנויה, חייב לשלם קנס ולשאת את הנערה על-פי הסכמתה.
- אין אדם יכול לשאת את אישה שהייתה נשואה לאביו, גם אם אינה אמו, או אישה שהייתה נשואה לדודו, אחי אביו.
- המכונה ממזר, כלומר שנולד לאישה שבזמן היותה נשואה בגדה עם איש אחר ,לא יישא בת ישראל ולא יבוא בקהל ישראל גם דור עשרי ,.
- בני עמון ומואב, אסורים להיכנס לקהל ישראל בקשרי נישואין גם לאחר גיורם, בגלל מעשי אבותיהם שהתנכלו לישראל בהיותם במדבר בדרך לארץ ישראל.
- אדומי ומואבי, למרות שהיו קשים ופוגעים לישראל, אין לתעבם ושמורה להם הזכות לבוא בקשרי נישואין בקהל לאדומי שמורה זכות בגלל היותו אח לישראל (אדום, הוא עשיו אחי יעקב) ולמצרי בגלל היותו מארח לישראל במשך שנות גלותו במצריים.
טוהר מחנה ישראל
- בעת מלחמה, יש לשמור במיוחד על טוהר מחנה לוחמי ישראל
לוחם הנטמא, מחויב להתפנות מהמחנה עד לגמר תהליכי הטהרה הכוללים המתנה לערב וטבילה.-
אין להסגיר עבד גוי
עבד גוי, שנמלט מאדוניו ומעוניין להינצל ולהיות בקרב ישראל, אין להסגירו. יש לדאוג לקיומו ולרווחתו.
איסור זנות
חל איסור על אישה או גבר לעסוק בזנות.
דבר שניתן כאתנן לזונה, אין להביאו כקורבן לה'.
איסור ריבית
אין להלוות בריבית. האיסור חל על הלווה וגם על המלווה. התורה מבטיחה כי השומר על דין זה יזכה לברכת ה'..
שמירת הנדר
הנודר לה', מתחייב להביא קורבן או תרומה להקדש, חייב למלא נדרו עד חלוף שלושה רגלים.
פועל אוכל במקום עבודתו
העובד בכרם רעהו או בכל עסק ומפעל, רשאי לאכול כדי שובעו מגידולי הכרם או התוצרת במקום. אולם התורה אוסרת לקיחת תוצרת אל מחוץ לעסק. התורה גם אוסרת על הפועל העובד בקציר, ליטול לעצמו בדרך של הנפת חרמש. עליו ליטול רק בדרך של קטיפה ידנית.
נישואין וגירושין
הנושא אישה, יכול לגרשה רק כאשר יש לו טענות מבוססות כלפיה. - לאחר גירושיה יכולה האישה להינשא לאיש אחר.
לאחר שנישאה בשנית, גם אם שבה והתגרשה או שמת בעלה השני, לא יכול בעלה הקודם לשוב ולקחתה.
הלוקח אישה, מחויב ביחס מיוחד כלפיה בשנה הראשונה. בשנה זו לא ייטול על עצמו תפקיד צבאי או אחר המרחיקו מביתו ומאשתו..
הנהגות חברתיות וממוניות
- המעקל רכוש בשל חוב, לא ייטול ציוד המשמש לפרנסת האדם.
- החוטף יהודי ומשתמש בו כעבד, חייב מיתה.
- אסור לדבר לשון הרע. התורה מזכירה בהקשר זה את מרים הנביאה שדיברה באחיה משה ולקתה בצרעת. התורה גם אוסרת על חיתוך הצרעת מהגוף. הטיפול בנגע הצרעת הוא במישור הרוחני ועל-פי ציווי הכהן.
- הממשכן נכס מחברו בגין חוב, לא יכנס אל תוך ביתו, אלא יעמוד בחוץ וידרוש ממנו המצאת המשכון.
- אם עוניו של בעל-החוב מאפשר רק מישכון של צורכי הבית, כגון שמיכה בה הוא מתכסה בלילה, יש להחזיר את השמיכה הממושכנת עם בוא הערב.
- אסור להלין שכר, במיוחד כאשר מדובר בעובד עני.
- אין להפליל אדם לדין מיתה על-פי עדות בנו או אביו.
- אין להטות משפט, אפילו לטובת אדם מסכן.
אין למשכן רכושה של אלמנה.
כאשר נשכח עומר, כמות שאינה גדולה במיוחד, בשעת הקציר בשדה, אין לשוב ולקחתו. התבואה תישאר עבור העניים, ההולכים ואוספים את השכחה אחר הקוצרים.
גם בכרם, כמו בשדה, יש להשאיר 'פאה', חלק עליון בעץ הגפן שאותו לו בוצרים ומשאירים אותו לעניים. התורה מונה סוגים נוספים של שאריות שיש להשאיר בשדה בפרדס ובכרם לטובת העניים.
המתחייב בדין מלקות, אין להכותו יתר על החובה.
בשעת הדיש, אין לחסום את פי השור. יש לאפשר לו לאכול מן התבואה.
ייבום וחליצה
אדם שמת ללא ילדים, חייב אחיו לקחת לאישה את אלמנתו כדי להקים דור המשך לאחיו המת.
דמי בושת
שניים רבים ביניהם ובאה אשת האחד ופוגעת בדרך גסה בשני, עליה לשלם קנס הנקרא דמי בושת.
יושר במסחר
אין לרמות תוך שימוש במשקלות שאינם אחידים ובכלי מידה מזויפים. חובה לקיים מסחר ביושר.
מחיית עמלק
התורה שבה ומזכירה את חטאו של העם העמלקי שנטפל לישראל בדרך בצאתם ממצריים. התורה מצווה לזכור זאת, ובעת הכושר להכרית את זכרו של עמלק.
לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'
בפרשתנו יש מצוה: "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'". אמנם מקבלים אותם כגרים, אבל לא יתחתנו עם בת ישראל
תמיד מחפשים אנו טעמים למצוות פה משה עצמו מסביר מדוע יש לדחות איש ממואב או מעמון.
"עַל דְּבַר אֲשֶׁר לא קִדְּמוּ אֶתְכֶם בַּלֶּחֶם וּבַמַּיִם בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם"
הרחיב בזה הרמב"ן: "הכתוב הרחיק שני האחים האלו שהיו גמולי חסד מאברהם, שהציל [את] אביהם [לוט] ואמם מן החרב והשבי [במלחמת ארבעה מלכים נגד סדום, בראשית יד, טז] ובזכותו שלחם ה' מתוך הפיכה [של סדום] והיו חייבים לעשות טובה עם ישראל [לספק להם מזון בדרך בצאתם ממצרים, שהרי הם צאצאי אברהם!] והם עשו עמם רעה". ונוסיף על דבריו, אחרי הצלת לוט ובנותיו ממיתה, עצם העובדה שנולדו ויש בעולם עמון ומואב הוא הודות לזכותו של אברהם אבינו. וראוי להם לתת יחס של כבוד לצאצאיו.
ויתר על כן בהמשך הפסוק נאמר " ואשר שכר עליך את בילעם לקללך "
העמים האלו אף הוציאו ממון רב כאשר שכרו את בילעם כדי לקלל את ישראל
הכרת הטוב היא אחת ממעלותיו של ה' , ועם ישראל מצווה ללכת בדרכיו
ואין להכניס לעם ישראל אנשים זו אינה דרכם .ומדוע התירו חז"ל לשאת נשים מעמון ומואב (כמו שעשו שלמה ובועז)?
מסביר הרמב"ם שהנשים ממילא אינן הולכות מרחק רב מביתן כדי לקדם באוכל ומים את עוברי האורח , מחמת צניעותן
לכן הכתוב מדבר רק על הגברים .
אמונה ומוסר במלחמה
אדם לעמל יולד, לא לשבת ולצפות לנס משמים שיפתור את כל הבעיות. על כך אמרה התורה בשעת הצורך: "כי תצא למלחמה על אויבך". לא לשבת בחיבוק ידים ולצפות לישועת ה' אלא לצאת אל שדה הקרב ולהלחם. זהו צד אחד של המטבע. אך יש גם צד אחר: "ונתנו ה' אלוהיך בידיך". לא כוחו וגבורתו ועוצם ידו של הצבא, הם לבדם יעשו את החיל הזה. ברכת ה' היא שתכריע את גורל המלחמה. השתדלות מלאה מצד אחד וביטחון בה' מצד אחר, כדברי יואב ואבישי: "חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו וה' יעשה הטוב בעיניו". אך אם חובה היא להשתדל, מה ההבדל בין הבוטח בה' לבין מי שאינו בוטח?
על כך עונה התורה בהמשך הפרשה: "כי ה' אלוהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר, ושב מאחריך". מי שאינו בוטח - ידאג להכין את הצבא, לחמש ולאמן אותו ותו לא. לעומתו, הבוטח בה' - ידאג לא פחות לחמש ולאמן את הצבא ברמה רוחנית ומוסרית ראויה, שהיא קובעת - לא פחות, ואף יותר - את גורל המלחמה. זהו מקור הציוויים על קדושת המחנה, על התקיעה בחצוצרות לתפילה ועל אשת יפת תואר. ומאחר והצבא מוכן למלחמה בהכנה הרוחנית הראויה - יכול הוא לצאת ולנצח בשם ה', גם כאשר עומדים מעטים מול רבים וחלשים מול גיבורים

סגולות לזיווג

בס"ד א"א"א


1.לחלק את התהילים לפי התהילים המחולק, לתת כל חוברת למישהו אחד שצריך זיווג, לכתוב רשימה של כל השמות שמשתתפים כדי להשלים את ספר התהילים, ולחלק לכולם את הרשימה.
כל אלו שמשתתפים צריכים להגיד את החלק שלהם במשך 40 יום, וכל יום לאחר התהילים להזכיר את כל השמות שנמצאים ברשימה.
יש בדבר הזה כמה סגולות: 40 יום, השלמת כל יום ספר תהילים, וגם הענין של כל המתפלל על חברו נענה תחילה.
רק צריך לשים לב שכל המשתתפים לא יפספו שום יום, כי אז כולם צריכים להתחיל מהתחלה...
2.מובא סגולה לזיוג הגון לומר תהילים קאפיטל קכ"א "שיר למעלות אשא עיני אל ההרים וגו`" בסוף תפילת שמו"ע לאחר "אלוקי נצור" לפני עקירת רגליו (ועי` בס` חופת חתנים (בתחילת הס`) הכוונות הנכונות לאמירת מזמור זו)
3.סגולה לזיווג הגון לללכת להתפלל אצל המים שהרי יצחק (אליעזר) ויעקב ומשה רבינו ע"ה כולש נושעו בזיווגם אצל המים (הבאר) וכדאיתא ברש"י פ` שמות אצל משה כשברח ממצרים למדין ועמד ליד הבאר
ד) יש לכוון בתפילת שמו"ע בברכת ראה נא בענענו לזכות לזיווג הגון במהרה (מובא בבישורין מלך ערך הסגולות לזיווג הגון)
ה) לבחור - ללמוד מס` כתובות בעיון (מובא שם)
ה) לבחור - ללמוד מס` קידושין (כנ"ל)
ז) לבחור - לומר הפסוקים "מצא אשה מצא טוב: ויפק רצון מה`" בסוף אלוקי נצור לפני יהיו לרצון
4. לקנות טלית ולתת לרב לברך על זיווג הגון ואת הטלית לתת לבן זוג המיועד.
5.סגולה למי שקשה לו למצוא את זיווגו שיאמר את "ברכת הלבנה" בכוונה גדולה ובמניין,
6*סגולה למי שקשה לו למצוא את זיווגו , שירגיל את עצמו לקרוא את פרשת קורבנות הנשיאים במובאת בפרשת נשא {במדר ו` ,א` פג` } {ספר המידות}
על ידי תפילה בכוח {בכוונה } זוכה לזיווגו {ליקוטי עצות},
7.סגולה לבחור שמתקשה למצוא את זיווגו שיקנה כוס חדשה ויכוון שזה יהיה עבור מה שנוהגים לשבור תחת החופה כוס זהר לחורבן ובחופתו אכן ישבור כוס זו ,ולנקבה סגולה שתקנה טלית עבור החתן שיהיה לה בעזרת השם יתברך,
8*סגולה לבחור שיזמינו לו את בת זוגו ההוגנת לו ,לומר בסוף תפילתו קודם עקירת רגליו את המזמור מהתהילים "שיר למעלות אשא עיני אל ההרים "{ טעמי המנהגים }
סגולה למי שקשה לו למצוא זיווגו שיהיה לומר מזמורי תהילים אלו :לב` ,לח` ,ע` ,עא, ,קכד`,
לפחות ארבעים יום ברציפות }{סגולות ישראל
10*מקובל בפי העולם , סגולה למי שקשה לו למצוא את זיווגו , {ולכל בקשה }להתפלל על זה ארבעים יום רצופים ! ליד הכותל המערבי , היות ומקום זה מסוגל לקבלת כל התפילות,
11*סגולה שמקובלת בהדות ליטא לבחור למציאת בת זוג ,לשים לו את ה- "זרוע" שהייתה בקערה בליל הסדר בכיס מעילו הימני ללא ידיעתו , ויש לעשות כך באחד מימי חול המועד ולא לאחר מכן , וכשהבחור ילבש את המעיל ויגלה את ה"זרוע " מובטח לו שיתארס באותה השנה,
12*מקובל בפי העולם שהציון של התנא הקדוש ר` יונתן בן עוזיאל זיע"א הינו מסוגל מאוד לעניין מציאת הזיווג,
13*סגולה למציאת הזיווג , לשמח חתן וכלה ,והרווקה תבקש מהכלה לברך אותה, והרווק יבקש מהחתן לברך אותו ,טוב לשתות מהיין שנשאר מהקידוש , יש אומרים שטוב שרווקה תשב על הכסא על הכלה,
14סגולה נפלאה לקום קודם "עלות השחר " ולומר את "שיר השירים " בעמידה , לאחר אמירת "שיר השירים " לבקש על זיווג הגון ,לעשות כך ארבעים יום ברציפות !{ לבקש ארבעים יו את אותה הבקשה } "בעלות השחר " פותחין שער השמים וזה זמן טוב לתפילה ,
15*הקורא כל ספר התהילים בעמידה בליל שבת בל שום הפסק , סגולה שכל בקשה אחת , שיבקש תקוים ,לאחר סיום ספר התהילים לבקש על זיווג הגון ,וב"ה בורא עולם ,מלך מלכי המלכים יקבל את תפילותנו ברצון,
מי שאינו יכול למצוא את זיווגו ,התיקון לזה שישתדל לשמוע חידושי תורה מבעל דעת ,
16*הרוצה למצוא שידוך הגון ישתדל ויזהר במצות כיבוד אב ואם והוא בדוק ומנוסה {מפי הזקנים}
17*סגולה לזיווג יאמר פסוק " ויאמר אל תאחרו אותי וה` הצליח דרכי שלחוני ואלכה לאדני" ז` פעמים ויצליח {מפי המקובל האלוקי המוהר"ר יצחק כדורי שליט"א}
18מי שמתעכב זיווגו וכן לכל דבר שצריך , ישועה וסגולה גדולה שילך אצל קבר רבי לייב בעל הייסורים הקבור בצפת ויתפלל אצלו ,ומה טוב אם יוכל לגמור התהילים על קברו ביום שישי אחר חצות והוא בדוק ומנוסה {מסורת מזקנים}
19סגולה לזיווג יאמר את המזמור מהתהילים "שיר המעלות ממעמקים קראתיך ה` לומר אותו ז` פעמים וזכות זה יבוא לו זיווגו במהרה {המקובל האלקי המוהר"ר מרדכי שרעבי זצוק"ל}
20*על ידי הלל והודאה לשם יתברך, ועל ידי לימוד הלכות זוכה למצוא זיווגו האמיתי וכן לכל שאר הצריכים לזיווג {ליקוטי עצות למוהר"ן ז"ל}
21לקרוא 40 יום רצוף תהילים ,פרקים:לא` , לב`,ע`, עב` ,קכד` ,ולאחר הקריאה יאמר :
יהי רצון מלפניך ה` אלוקינו ואלוקי אבותינו , שיהיה חשוב ומקובל ומרוצה פרקי ,ובזכות אויתותהם ונקודויהם וטעמיהם ,והשמות היוצאים מהם , מראשי תיבות ,ומסופי תיבות, וחילופי תיבות , ובזכות אבותינו הקדושים אברהם , יצחק , ויעקב , משה ואהרון ,יוסף הצדיק ודוד המלך , עליהם השלום , שתפתח מזלי ותנני לחן וחסד בעיניך ובעיני כל רואי , ואמצא בת זוגי , ותבטל מעל כל מין עין הרע וכל מיני עיכובים וכשפים ואתחתן במהרה בקרוב ואבנה בית נאמן בישראל , אמן , וביום הארבעים לקרוא בכותל {אם אפשר } ולהדליק נר לרבי מאיר בעל הנס ויהא בהצלחה בעזרת השם
באדיבות- http://vitaminim.org/1/index.php?topic=17309.0
הוד והדר לבושה - יריד מעצבים לאשה הדתית,לוז מכירות,מסיבת ר"ח,טיפים