יום שישי, 30 בדצמבר 2011

פרשת ויגש - סכנת ההשתקעות והשקיעה בגלות - הרב דרוקמן


פרשת ויגש - סכנת ההשתקעות והשקיעה בגלות

לרפואת צוריאל בן גאולה ושמחה בת מיסה

"ויאמר ישראל: רב עוד יוסף בני חי, אלכה ואראנו בטרם אמות"[1]. אין ספק שזוהי שמחה גדולה ליעקב. אחרי שחשב במשך שנים ארוכות על בנו ש"אך טרוף טורף", והנה מבשרים לו שבנו חי וקיים. יעקב מחליט לרדת למצרים לראות את בנו, ובדרכו לשם אומר לו ה'[2]: "אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול אשימך שם". יש בידינו כלל מחז"ל[3]: "אינו אומר 'אל תירא אותו' אלא למי שנתיירא". יעקב ירא לרדת למצרים. בשעת שמחה זו ששוב נפגש עם בנו, מפני מה הוא מתיירא לרדת למצרים? מפרש רש"י: "לפי שהיה מיצר על שהיה נזקק לצאת לחוצה לארץ". אך קשה, שא"כ היה ה' צריך לומר ליעקב: "אל תצטער מרדה מצרימה"?אומרים חז"ל בזוה"ק[4]: "אמר ליה קודשא בריך הוא ליעקב: אמאי את דחיל? "אל תירא מרדה מצרימה"- ממה דכתיב "אל תירא" משמע דחילו הוה דחיל! אמר ליה: "כי לגוי גדול אשימך שם". אמר ליה: דחילנא די ישיצון בני. אמר ליה: "אנכי ארד עמך מצרימה"". עכ"ל. תרגום: אמר לו הקב"ה ליעקב: למה אתה מפחד? ["אל תירא מרדה מצרימה"- ממה שכתוב "אל תירא" משמע שהיה ירא!...] אמר לו: אני מפחד שיכלו בני. אמר לו: "אנוכי ארד עמך מצרימה". יעקב אבינו פחד שמא יכלו בניו, הן כליון פיסי והן כליון רוחני. היה חשש שמא ישראל לא יחזיקו מעמד מבחינה פיסית ויִכלו מרוב צרות הגלות הקשות, והיה ג"כ חשש מפני כליון רוחני, שמא בניו לא ימשיכו לחיות כיהודים בגלותם, אלא יעזבו את דתם ויתבוללו בין הגויים. אומר לו הקב"ה: "אנוכי ארד עמך מצרימה". הקב"ה יורד עמו לגלות. דבר זה מזכיר את מה שאומרים חז"ל בכמה מקומות[5]: "תני ר' נתן אומר: חביבין ישראל, שכל מקום שגלו שכינה עמהם. גלו למצרים שכינה עמהם... גלו לבבל שכינה עמהם... גלו לעילם שכינה עמהם... גלו לאדום שכינה עמהם... וכשהן פזורין שכינה עמהם, שנאמר "ושב ה' אלקיך את שבותך וגו'", "והשיב" לא נאמר אלא "ושב"". עכ"ל. משמעות הדברים: גם כשישראל יורדים לגלות שכינה יורדת עמהם. יש עליהם שמירה והשגחה אלוקית מיוחדת גם בגלות מפני כליון. הקב"ה מרגיע את יעקב ואומר לו שהוא יורד למצרים, ושם הוא ישמור עליהם הן מפני כליון פיסי והן מפני כליון רוחני.
אולם כאשר נתבונן נבין שיעקב לא חשש מפני הכליון הפיסי. הוא לא חשש מ"ועבדום ועינו אותם", שהרי הקב"ה הבטיח: "ואחרי כן יצאו", הוא דאג מפני כליון רוחני, מ"טוב ארץ מצרים". מצרים מלאה בזימה וזוהמה, וכאשר באים להתיישב בטוב הארץ ולאכול מחלב הארץ קיימת סכנה שירצו להישאר שם, ועלולים לדבוק בדרכיהם המקולקלות של המצרים, להתבולל בין הגויים וכך יכלו רוחנית! מטעם זה מסביר הגאון בעל "אור שמח"[6] מדוע ביקש יעקב להיקבר בארץ כנען ולא במצרים: "ואם היה יעקב, אבי שבטי ישראל, קבור שם, הלא היו מתייאשים מא"י והיו משתקעים במצרים ומחשיבים אותה לארץ מולדתם".
ואכן חששו של יעקב היה נכון. בתחילה אמרו האחים לפרעה "לגור בארץ באנו"[7], לשון גרים וארעיים, וכדברי בעל ההגדה של פסח: "ויגר שם- מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים אלא לגור שם". אך בסוף אומרת התורה: "וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גשן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאד". ומבאר רש"י: "ויאחזו בה- לשון אחוזה". כאשר קוראים דבר זה מיד נזכרים אנו שא"י היא אחוזתם של ישראל, ככתוב "ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך... לאחוזת עולם"[8], והנה ישראל הופכים את מצרים ל"אחוזה"! אולם דאגתו זו של יעקב היתה דאגה של אבי האומה. הוא דאג על כל הגליות במשך כל הדורות, וכמו שנאמר: "ויסע ישראל וכל אשר לו... ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה". "ישראל" הוא השם הלאומי הכללי של יעקב. וא"כ יעקב היה ירא על הגליות העתידות לבא על ישראל במשך הדורות שמא יכלו בניו פיסית או רוחנית!
הרב זוין ז"ל אמר על הפסוק: "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האבדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים"[9], אשור ומצרים מבטאים שתי סוגי גליות: גלות מצרָיִם מלשון מֵיצָרִים מבטאת את הגליות שהיו בהם סכנות ורדיפות וצרות ליהודים, ואשור מלשון אושר, מבטאת את הגליות שהיה טוב ליהודים, עם תנאי מחיה טובים, והנביא מנבא שגם אלה יתקבצו לא"י. בשולי דבריו נוכל לדייק עוד בלשון הפסוק: לגבי גליות שהם בבחינת מִצרָיִם נאמר "נידחים". מפני שהם מפוזרים ונידחים בארצות האלה, וסובלים שם. לכן, כשנפתחים השערים, הם מיד בורחים ועולים לא"י. אולם על גליות שבבחינת אשור נאמר "האובדים בארץ אשור", מפני שיש סכנה שכאשר טוב ליהודים בגלות הם עלולים לשכוח את ביתם האמיתי (א"י), וע"י כך לא ירצו לעלות לא"י גם אם תהיה היכולת לעשות כן! זהו מצב של "אובדים"! נוכל להוסיף עובדה מזעזעת ביותר, שבימינו רק 18% מבני הנוער היהודי בארה"ב יש להם קשר ליהדות. כולל רפורמים, קונסרבטיבים ו - Sunday schools . כל יתר בני הנער אין להם שום קשר!!! זו דוגמא נוראה למצב של כיליון רוחני בגלות של בחינת אשור כנ"ל!
יש להקדים שדברים אלו נאמרים מתוך לב כואב וסוער וקשה לומר אותם: גלות זה קבר, כמו שמוכח מחזון העצמות היבשות: "היתה עלי יד ה' ויוצאני ברוח ה' ויניחני בתוך הבקעה והיא מלאה עצמות. והעבירני עליהם סביב סביב והנה רבות מאד על פני הבקעה והנה יבשות מאד... ויאמר אלי: הינבא על העצמות האלה ואמרת אליהם העצמות היבשות שמעו דבר ה'. כה אמר ה' אלוקים לעצמות האלה הנה אני מביא בכם רוח וחייתם... ויאמר אלי בן אדם העצמות האלה כל בית ישראל המה. הנה אומרים יבשו עצמותינו ואבדה תקותנו נגזרנו לנו. לכן הנבא ואמרת אליהם כה אמר ה' אלוקים הנה אני פותח את קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל".[10] (הגאולה היא תחיית המתים במובן הלאומי). כאשר יהודים חיים בגלות מתוך ידיעה שהם חיים בתוך קבר, בתוך מצב לא נורמאלי, כאשר נפתחים השערים הם מיד עולים לארץ. אולם קיימת סכנה שהיהודים ישכחו שהם ב"קבר" ויחשבו שמקום גלותם הוא ביתם! אומרת התורה בפרשת התוכחה: "ובגוים ההם (בארצות גלותם) לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך".[11] אמנם זה נראה כקללה, אך חז"ל אומרים שיש בזה ברכה לישראל: "ובגוים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח וגו'- הא אילו מצאה מנוח לא היו חוזרים"[12] ועוד מובא שם: "ודכוותה: "היא ישבה בגוים לא מצאה מנוח"- אילו מצאה מנוח לא היו חוזרים". אם היה לישראל טוב בגלות הם לא היו רוצים לחזור לא"י, לכן מביא הקב"ה צרות לישראל בארצות פזוריהם, כדי שיבואו לידי הכרה והבנה שצריכים הם לחזוראל ביתם האמיתי. אם עמ"י לא מכיר שהגלות היא קבר- הגלות עלולה לההפך לקבר של ממש.
אנו עומדים לפני יום הקדיש הכללי בו מזכירים את השואה הנוראה והאיומה. הרב צבי יהודה דאב מאד בכל ליבו את השואה הנוראה, עד כדי כך שכל שבת, ואפילו בשבת מברכין, הוא היה נוהג לומר "אב הרחמים". טעמו היה שאחרי השואה האיומה הזו אי אפשר שלא להזכיר את אותם קדושי עליון שמסרו נפשם על קדושת השם. הוא חי את הכאב הנורא מאד מאד. אנו שואלים את עצמנו: מדוע היתה השואה? מדוע הביא ה' לנו את הרעה הגדולה הזאת? לפני שנתייחס לשאלה זו יש להקדים, שאין אנו מבינים במעשי ה', האדם הוא בשר ודם והבנתו של האדם היא מצומצמת ביותר, בניגוד לקב"ה שעליו אומר הפסוק "מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור". הקב"ה מנהיג ומוביל את העולם לדורותיו ולא רק לזמן המצומצם הנוכחי. לכן, כאשר ארועים מתרחשים אין לנו יכולת להבין מדוע הם ארעו, אך כאשר נתבונן על הארוע ועל כל מה שנולד ממנו במבט של דורות אולי נוכל להבין מעט ממה שקרה, וכמו שאומר הקב"ה למשה: "וראית את אחורי ופני לא יראו".משל לאדם שנכנס לבית וראה אדם שגוזר בד יפה ויקר מאוד לחתיכות. האדם השתומם- מדוע הוא משחית את הבד?! לאחר בירור נודע שהאדם הוא חייט! אמנם עכשיו הוא גוזר את הבד, אך מתוך גזירה זו יעשה בגד יפה ונאה. כך גם בענייננו: בשעה שקורה מקרה, אין לנו יכולת לדעת את הסיבה לכך. אולם לאחר שנים ודורות נוכל אולי להבין מעט מסיבת הדבר. יש להדגיש עניין נוסף: גם כשאנו אומרים סיבה אין כוונתנו לומר שזו הסיבה המוחלטת והמלאה, אלא שאולי גם זה שייך למקצת הסיבה שבגללה ארעה השואה האיומה. כך נהג הרב צבי יהודה זצ"ל להסביר: הגיע זמן הגאולה, עמ"י צריך לשוב הביתה, לא"י. חזרתו של עמ"י לא"י היא גאולת השכינה, שמכיון שכשגולים שכינה עמהם אף גאולתם היא גאולת השכינה, וכמו שכתוב "ושב" ולא "והשיב" כמובא במדרש הנ"ל, שכביכול השכינה עצמה שבה ונגאלת. אולם ישראל לא רוצים לעזוב את הגלות, ולעלות לא"י. כאשר יש מחלה לפעמים מספיקה תרופה קלה, לפעמים יש צורך בתרופה חזקה ומרה, ולפעמים יש צורך בניתוח, הכל תלוי ברמת החולי. הקב"ה רוצה לגאול את עמ"י – גאולת השכינה. וכמו שאומר רש"י על הפסוק "ושב ה' אלוקיך את שבותך": "שגדול יום קיבוץ גליות ובקושי, כאלו הוא עצמו צריך להיות אוחז בידיו ממש איש איש ממקומו". בבחינת "ויקחני בציצית ראשי"[13]. הקב"ה "תולש" כל אחד ואחד ומביאו לא"י. השואה היתה ניתוח אלוקי לעקירת עמ"י מן הגלות. כמו שמבואר ביחזקאל: "והעולה על רוחכם היו לא תהיה אשר אתם אמרים נהיה כגוים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן. חי אני נאום ה' אלוקים אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם. והוצאתי אתכם מן העמים וקבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצתם בם ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה".[14] מטרת הצרות היו כדי שלא ימצאו מנוח בגלות ויתעוררו מתוך כפיה אלוקית לברוח אל א"י.
אחרי השואה הנוראה זכינו לארועים נפלאים: לתקומת מדינת ישראל, לקיבוץ גליות ולהאחזותנו בא"י ובראשה ירושלים. ארועים אדירים ונפלאים אלה היו צריכים לעורר את כל היהודים מכל העולם לעלות לא"י –הביתה, אולם עמ"י לא התעורר דיו. אם כל היהודים היו עולים לא"י אחרי קום המדינה, או אחרי הנס של מלחמת ששת הימים- לא היינו עומדים היום בבעיות ובסיבוכים שאנו נמצאים בהם! ולמרות הכל איננו מתיאשים. תהליך הגאולה שהתחיל ודאי יסתיים. אנו צריכים לסייע לקדם את התהליך מתוך אמונה שאכן ארועי דורנו הם גאולת ישראל ההולכת וזורחת לנגד עינינו. צריכים אנו לסייע לעורר את היהודים מכל מקום בעולם לעלות לא"י ולפעול למען השגת המצב השלם והאידאלי של עמ"י, מתוך אמונה שתהליך הגאולה ודאי יסתיים, ואנו נוסיף: במהרה בימינו!
מתוך אתר ישיבות בני עקיבא - http://yba.org.il/show.asp?id=48619&big_cat=1553


ולעילוי נשמת כל נשמות ישראל :אברהם בן זולה, מימון בר שתיתא ,הרב מרדכי צמח בן מזל טוב,מיסה בת שמחה,חדורה בת זולה,רחל בת זולה,לאומה בת זולה,ציון בן שמחה,אברהם בן שמחה,טוני בת חווה, ,מסעודה בת מברוחה,מרגלית בת מסעודה,משה בן עזיזה,משה בן חווה,ציון בן חווה,שמחה בן חווה,מינה ברכה בת שרה,שלמה בן שרה,אופיר בת זהבית ז"ל בן שרה,אברהם,יצחק,יעקוב,משה,אהרון,דוד,שלמה,תנאים,אימורים,ראשונים,אחרונים


שבת שלום


 

יום רביעי, 28 בדצמבר 2011

תפילה לשידוכים

תפילה לשידוכים / ליקוטי תפילות ח"ב מ"הרחם על כל ישראל אשר קשה להם למצוא זיווגם ועזור להם והושיע להם מהרה,


שיזכו כל אחד ואחד למצוא זיווגו האמיתי ההגון לו מהשמים,


חיש קל מהרה בלי שום עיכוב ובלי שום צער וייסורים כלל.


כי אין איתנו יודע עד מה, שום עצה ותחבולה איך לבקש הזיווג לכל אחד.


כי אתה יודע כמה קשה לאדם למצוא את זיווגו האמיתי,


כי כל הזיווגים הם שני הפכים ובפרט כי לפעמים הם בהפך גדול מאד,


אשר קשה לזווגן כקריעת ים סוף ואי אפשר לחברם ולזווגם, כי אם על ידי


הדעת האמיתי המשדך כל השידוכים


על כן עינינו תלויות אליך לבד – מלא רחמים יושב ומזווג זיווגים


שתחמול על כל עמך ישראל הצריכים למצוא זיווגם


ותשלח לכל אחד מהרה זיווגו ההגון לו מן השמים באמת


ותהיה כרצונו ותהיה לו לעזר ולהועיל


ויקוים בו ובכל הצריכים למצוא זיווגם: "מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה'"


אמ"ן


באדיבות הגברת - חוה הרשקוביץ

מקבלים שבת בחמישי

מקבלים שבת בחמישי


דוד בית הלחמי ולהקתו
מזמינים אתכם לערב מדהים של:
שירים פיוטים ומנהגי העדות סביב שולחן השבת
הערב ילווה בניגונים ושירים סיפורים ומטעמים
נשמח לראות אתכם איתנו
לפרטים נא ללחוץ:
http://www.shorashim.info/EventDetail.asp?LectureID=143
יום חמישי 20.30המקובל הרב דוד בצרי שליט"א בהדלקת נרות חנוכה עם כוונות הרש"ש תשע"בשיעורו של המקובל הרב עזרא שיינברג שליט"א מצפת

בסעייתא דשמייא

שיעורו של המקובל הרב עזרא שיינברג שליט"א מצפת
בנושא: בחירת שמות
יתקיים בעז"ה ביום שלישי הקרוב ח' בטבת
בשעה:18:15
בבית הכנסת "היכל יעקב" רח' ריינס 17, קריית משה ירושלים
עלות כניסה:50 ש"ח תרומה לישיבת "אורות האר"י
הנחה לבש"ל ומדרשות/ אברכים/ ובני ישיבותיום שני, 26 בדצמבר 2011

תכלת שיעורי תורה רעננה


שני,שלישי,שישי
השבוע
"מעשה בראשית"
יועבר ע"י
הרב רונן נויבירט
עיון עומק במהלכו של ספר בראשית החל מבריאת העולם ועד ליצירתם של 12 השבטים,
ע"פ תורת הסוד ותורת החסידות
(לבנים ולבנות)
השיעורים יתקיימו בימישלישי שעה 21:00
בבית כנסת אוהל ארי, רבוצקי 98 רעננה
"פרשת השבוע ".
הרב עופר אלישיע
שעה:20.45
מקום:בית הכנסת "בית אל"(רח' קלאוזנר רעננה מול אלגרו)
"אמירת תהלים
(כמנהג העתיק)"
בשעה:23.00
מקום:
בית הכנסת "אל עולם" רח" רבוצקי 56 רעננה.
במקום יהיה כיבוד כיד המלך.
(לבנים ולבנות)

חתונת נכדת הגה"צ המקובל הרב דוד בצרי שליט"א בתו של הגר"י בצרי שליט"א עם בן הגר"א אבא שאול שליט"א

חתונת נכדת הגה"צ המקובל הרב דוד בצרי שליט"א בתו של הגר"י בצרי שליט"א עם בן הגר"א אבא שאול שליט"א


בית מדרש ישיבתי ירושלים

בעז"ה ביום רביעי הקרוב, ב' טבת 28.12, תתקיים בבימ"ד תוכנית ההלכה של הרב ונונו.

ביום שני לא ייתקיים לימוד בבית המדרש.
הלימוד יתקיים בין השעות 22:00 - 20:00
ערבית תתקיים בשעה 22:00
כיבוד קל יוגש במקום.
קישור למאגר השיעורים:
http://www.betmidrash.org/maagar/213.html
קישור לאתר בית המדרש
http://www.betmidrash.org/
חנוכה שמח,
מוטי הרשקוביץ
רכז בימ"ד ירושלים
0547474767
motiher@gmail.com
http://www.betmidrash.org/יום רביעי, 21 בדצמבר 2011

שבי מטפחותילדים מספרים על עצמםמלווה מלכה בציון דוד המלך מצ"ש של חנוכה עם רבנים ומקובלים

חברות יקרות!
הפעם ההודעה הזאת מופנית גם לבעלים/ חברים/ מכרים
בעז"ה כל מצ"ש מתקיים מלווה מלכה עם שיעורים, ניגונים, וסעודת מלווה מלכה עשירה.
בציון של דוד המלך זיע"א בירושלים
בהשתתפות רבנים ומקובלים ( הרב דניאל הכהן סטבסקי, הרב שוורץ- סבא מנתניה ועוד...)
התכנסות מהשעה: 20:00
ברוכים הבאים!
חנוכה שמח

מסיבת חנוכה - הדלקת נר שני ושיעור עם רן ובר בגבעתיים
‎20:30 - 23:30‎
גונן 3, גבעתיים. פרטים: 0502211243. תרומה מומלצת להשתתפות: 20 ש"ח
תיאור
מסיבת חנוכה רוחנית - האורות של חנוכה, הסופגניות של עופר, ההארות והכלים של רבי נחמן מברסלב. חברים נפגשים - חילוניים, דתיים, רוחניקים וכל מה שבאמצע...

נס חנוכה

חנוכה שמח לך!


לקראת חנוכה מתאים יותר מתמיד לשבח ולהודות על הניסים שבכל יום עימנו. חז"ל אומרים לנו שאין בעל הנס מכיר בנסו. כמה ניסים כאלו יש, שדווקא בעל הנס הוא המכיר בנסו ולא הזולת:

רק מי שמנהל יומן, שמתכן את סדר היום שלו, שיודע מהם סדרי העדיפויות שלו ואיך הוא עם התקציב החודשי – רק היא יודע שהתרחש לו נס.

 איזה נס: שיוצאים מהבית וחוזרים בשלום. שה' ישמור צאתנו ובואנו מעתה ועד עולם.

 איזה נס: נשארה רק עוד כפית נס קפה, בדיוק היום תכננתי לצאת לקניות.

 איזה נס: שלא היה תור למרפאה, בנק , או חברת הטלפונים וכו'

 איזה נס: תוך דקה הגיע האוטובוס והגעתי לפגישה בזמן.

 איזה נס: רק סתימה בשן ולא שום טיפול שורש.

 איזה נס: עלה בדעתי רעיון מדהים למתנה!

רעיונות, זיכרונות ומחשבות עולים בנו משומקום, אנחנו רק חשבנו ופסלנו, ואמרנו שלא – ואז בדעתנו עולה משהו שכן.

מאיפה זה בא? - משמים! נס!

מטבע הלשון השגורה היא "מחכים לנס" או אמירות קשות בנוסח "אל תחכה לנס". משתמע מכך שכאשר מחכים לנס מחכים בלי לפעול ובלי לעשות מאומה. פשוט יושבים בחוסר מעש ומצפים שהמציאות תשתנה, שיקרה משהו טוב לשם שינוי.

אז זהו – שלא:

נס הוא משהו שאתם יכולים לגרום לו לקרות. איך? על ידי כך שתכין /י את עצמך לקראת הנס: כשאת/ה מתכנן/ת את היום שלך את/ה מזמין/ה משמיים את הסייעתא דשמיא שהקב"ה כל כך רוצה לתת לך, כי בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו. את/ה צריך/ה לרצות ללכת בדרך מסוימת כדי שדברים יתרחשו בדרך שלך.

אם לא נחשוב ולא נחליט ולא נקבל על עצמינו – איך יתרחשו לנו ניסים? אנחנו צריכים להיות כלי כדי להכיל את הברכה, השפע והאהבה שד' הכין לנו באוצרו הטוב.

לפעמים יש התנגדות לגישה של תכנון, עריכת יומן, כתיבת מטלות בדרך יעילה יותר מפתקים על המקרר. ויש שאומרים: שצריך לתת לדברים לזרום, שבסוף הכל לטובה, ומוכנים לקבל את מה שיקרה בכל מקרה, ושזה רצון ה'. אני חושבת שיש כאן בלבול בין הדברים שעלינו מוטלת האחריות לקדם את ביצועם לבין הדברים שלא בשליטתנו ועמם עלינו להשלים באהבה. כשחז"ל אומרים שהבא להיטהר פותחים לו, הם מתכוונים לומר שזה התפקיד של כל יהודי: לבוא להיטהר. כל אחד מאיתנו צריך להציב את הדרך שלו ולכוון את עצמו למקום שבו היא רוצה להיות, מקום טוב יותר, נכון יותר, ערכי יותר ושמח יותר. כשאתם בחשיבה וכשהזמן שלכם מכוון ומתוכנן – תראו בכל יום הרבה ניסים! - חווה הרשקוביץ.יום שני, 19 בדצמבר 2011

אופנה - לבוש מלכות,הדס כיסויי ראש,

שלישי        11:00-14:00
ת"א.אלנבי 119.פינת ככר המושבות, אלנבי 119.הכניסה מתוך חנות הפרחים"פרחי אלנבי", תל אביב

תיאור חנות הבגדים"לבוש מלכות" מזמינה אותך להתחדש לקראת חנוכה ... ב"ה המכירה תתקיים ב:20.21.22- לחודש
מהשעה: 11:00 עד 19:00
בקולקצייה הקיימת דגם אדל,חני ,אולגה,בייסיק ישר קלאסי
חצאיות גומי: s/m/l חצאיות רוכסן: 36-עד 46
בצבעים אפור ושחור....
פתחי יומן ותרשמי ... לבוש מלכות,אלנבי 119,הכניסה מתוך החנות פרחים ...
נשמח לראותכן....
כל כבודה בת מלך פנימה.....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
רביעי 25 ינואר 2012.-
‎19:00 until 23:00‎-בית רונית סגל נוה צוף

תיאור המטפחות של הדס חוזרות לנוה צוף!!!
במכירה יהיו כל הדגמים החדשים של "הדס"-ברטים,סרטים, ומטפחות מעוצבות בבדים איכותיים ויפים!
קולקציית חורף חדשה!
מבצעים והנחות!!!!


חנוכה בבר אילןיום ראשון, 18 בדצמבר 2011

האדם בכיר הבריאה - הרב בן ציון מוצפי

להתפלל לרפואת יחזקאל בן אוסנת בטיפול נמרץ ללא הכרה בן 3 שבועות

יריד חוצות היוצרת עופרהיום שני 18:00 - 21:00

תיאור ביום שני יריד חסד בעפרה- וגם אני אהיה שם, עם מעלי הפליז המעוצבים שלי- במגוון דגמים במגוון שילובי צבעים.
בין הדגמים זקטים מחוייטים, דגם עם קפוצון, צבעים: שחור, גוונים שונים של אפור, חציל, בורדו, חום.
מידות 38-48
אם זקט שלי יהיה לך חם, מלטף ותראי מהמם.
מתאים גם לארועים.

המטפחות של הדס חוזרות למודיעין!!


המטפחות של הדס חוזרות למודיעין!!
במכירה יהיו כל הדגמים החדשים של "הדס"-ברטים,סרטים, ומטפחות מעוצבות בבדים איכותיים ויפים!
קולקציית חורף חדשה!
בואי להתחדש לפני חנוכה!!!
המכירה בתאריך כ"ב כסלו 18.12.2011 יום ראשון, בשעות 20:00-22:30
רח' יצחק רבין 44/1 מודיעין
בואי בשמחה!!
לפרטים: רויטל 0546901177
תשלום בצ'ק או במזומן בלבד...יום שבת, 17 בדצמבר 2011

מכירת מטפחות, סרטים וברטים של נעמול בראשון לציון

ראשון.זמן‎20:00 - 22:00‎..

 בואנה להתחדש לקראת חנוכה בקולקצית חורף מהממת ומפתיעה של נעמול. בנוסף מכירת בגדים של אוולין קולקצית חורף במחירים מפתיעים וגם עודפים!!!

חוגגים חנוכה ביח"ד

רחלה מטפחות מעוצבות

מסיבת חנוכה ומלווה מלכה עם להקת "מאיר-והשמחה נדלקת" לצעירים/ות עד גיל39

שבת 24 דצמבר 2011.
20:00  23:30‎..Where
משכן ספרא,כ"ט בנובמבר39 קטמון הישנה,ירושלים

מסיבת חנוכה והופעה של להקת "מאיר-והשמחה נדלקת"בשילוב הפעלות וחידונים לחג,עוד ינעימו באומר,שיר ופיוט:הפייטנים דוד חיון ואלדד אריאל...נא הביאו עמכם כיבוד ושתייה כיד המלך/10 שח כדמי השתתפות

אירועים לאקדמאים דתיים

הפנינג חנוכה

מכירות אופנה כיסויי ראש,סרטים,מטפחותהכובע ההפוך - שירים וסיבורים מאירים


יאיר אורבך וקובי אריאלי

בית מדרש ישיבתי ירושלים

שלום וברכה

בעז"ה ביום שני הקרוב, כ"ג כסלו 19.12, יתקיימו בבימ"ד התוכניות הבאות:
- הרב נתנזון - מסכת ברכות,מדוע כהן שהרג את הנפש אסור בנשיאת כפייים (ייתכן והשיעור לא יתקיים,נא להתעדכן) .
הרב רכניץ– (יחליף את הרב ד"ר חיים כהן) תורה וחברה,היסודות המחשבתיים של מדינת הרווחה היהודית.
ביום רביעי לא יתקיים בבימ"ד השיעור בתוכנית ההלכה.
הלימוד יתקיים בין השעות 22:00 - 20:00
ערבית תתקיים בשעה 22:00
כיבוד קל יוגש במקום.
קישור למאגר השיעורים:
http://www.betmidrash.org/maagar/213.html
קישור לאתר בית המדרש
http://www.betmidrash.org/
מוטי הרשקוביץ
רכז בימ"ד ירושלים
0547474767
motiher@gmail.com
http://www.betmidrash.org/

יום חמישי, 15 בדצמבר 2011

המגיד ממעזריטש - רבי דובער

אביו: ר' אברהם.


אמו: הרבנית חוה.
אשתו: הרבנית קיילא (בזיווג ראשון).
בנו: ר' אברהם המלאך.
חותנו: ר' שלום שכנא מטורטשין.
מוריו: ר' אברהם (אביו), ה"פני יהושע" והבעש"ט הקדוש.
מתלמידיו: אדמו"ר הזקן, ר' לוי יצחק מברדיטשוב, ר' מנחם מענדל מוויטבסק, ר' נחום מצ'רנוביל, האחים - ר' זוסיא מהאניפאלי ור' אלימלך מליז'נסק, האחים – ר' שמואל שמלקה ור' פנחס הורביץ ועוד.
בשנת ה'תס"ד נולד בלוקאטש למלמד ר' אברהם בנו ר' דובער, אשר יחוסו מגיע עד ר' יוחנן הסנדלר.
אביו שהיה עני, שלח את בנו כעצת רב העיר (חתנו של ר' יעקב יהושע), ללמוד בישיבה של הגאון ר' יעקב יהושע בעל "פני יהושע" בלבוב. לאחר נישואיו עם הרבנית קיילא, שימש מלמד במזריטש, בה חיו בבית קטן ורעוע והחל בלימוד הקבלה. שימש מגיד בטורטשין ולאחר מכן בקוריץ ובדובנא. היה חולה ברגליו, ושנים לאחר נישואיו היה חשוך בנים. בהיותו בן 36 הציעה הרבנית שיגרשה על מנת שישא אשה שתזכהו בבנים, אך המגיד דחה את הצעתה. הבעש"ט הגיע אל ה"פני יהושע" וביקשו להודיע לר' דובער שלא יוכל להבריא ברגליו עד שיבוא אצלו. בעצת מורו החליט להגיע למז'יבוז', עיירתו של הבעש"ט ונעשה תלמידו המובהק. בבקשו מהבעש"ט להתברך בזרעא חי' וקיימא, הבטיח לו הבעש"ט כי ייוולד לו בן גדול ומהולל. בשובו לביתו היה ליל הטבילה של אשתו, ליל חורף סגרירי והמים במקווה היו קפואים (עקב תקלה), לאחר ששברה את הקרח, טבלה ובדרכה חזרה הופיעה מרכבה הדורה וארבע נשים שישבו בה העלוה על המרכבה והחזירוה לביתה. בעלה, המגיד אמר לה כי היו אלה ארבע האמהות. לאחר אותה טבילה נולד בשנת ה'תק"א בנם ר' אברהם המלאך.

לאחר פטירת הבעש"ט, נבחר לממלא מקומו. במהלך סעודת יום טוב שני של חג השבועות, ז' סיון ה'תקכ"א עמד ר' צבי, בנו של הבעש"ט שנבחר לנשיא ומנהיג תנועת החסידות לאחר פטירת אביו ואמר כי אביו הודיעו למסור לר' דובער את הנשיאות. תוך כדי דיבור ברך ר' צבי את המגיד במזל-טוב, מסר לו את בגדו העליון השייך לבעש"ט. ר' דובער עבר לראש השולחן והדרוש הראשון שמסר היה "מראיהם ומעשיהם" (נדפס ב"תורה אור" פרשת יתרו).

בשונה ממורו הבעש"ט שהרבה בנסיעות, המגיד התיישב במעזריטש ושלח מתלמידיו להפיץ את החסידות בכל מדינת פולין ומחוץ לה. בשנת ה'תקכ"ה ייסד שלושה מרכזי חסידות גדולים בליובאוויטש, בקארלין ובהורודוק. מבית מדרשו יצאה "העליה החסידית הגדולה", גדולים וחשובים מתלמידיו שעלו להתיישב בארץ הקודש. הרב המגיד חפץ לעלות לישראל אך מן השמים עיכבו בעדו. המגיד חיבב מאוד את תלמידו ר' שניאור זלמן והושיבו ללמוד עם בנו ר' אברהם המלאך, היו לו זמנים קבועים שהיה מלמד ביחידות את אדמו"ר הזקן ובחר בו לחבר את השולחן ערוך. רק שניים מתלמידיו, ר' שניאור זלמן והרב מוואלפע קבלו את תורתו בשלמות. חסידיו נהגו לנגן בנוכחותו את ניגון "שלוש התנועות" [להאזנה].

בשנת ה'תק"ל דיברו לשון הרע בפני הגר"א מוילנה על המגיד ותלמידיו והגר"א לתומו קיבל את עדותם וציווה להתרחק מהחסידים.

בשנת ה'תקל"ב פרצה במעזריטש מגפה. ר' זוסיא תלמידו, הביא את המגיד ובני ביתו להאניפאלי. שם התגורר המגיד כשבעה חודשים עד ליום הסתלקותו.

ביום ראשון י"ז בכסלו אמר המגיד לתלמידו האדמו"ר הזקן כי בשלושת ימי חייו האחרונים, רואה האדם רק את דבר ה' הנמצא בכל דבר גשמי. לפני הסתלקותו ביום שלישי בשנת ה'תקל"ג תפס בידיו של ר' שניאור זלמן ואמר: י"ט כסלו הוא ההילולה של שנינו. החברה קדישא ותלמידי המגיד חלקו ביניהם מי יתעסק בטהרתו. בדין תורה הוחלט כי החברה קדישא והתלמידים שנרשמו בפנקס החברה קדישא בעירם יתעסקו בטהרתו. אחד מהם היה האדמו"ר הזקן שנרשם בפנקס הנ"ל בעירו-ליאזני. בגורל שהפילו התלמידים ביניהם באיזה אבר יזכה כל אחד מהם להתעסק בטהרתו, זכה אדמו"ר הזקן לטהר את ראשו של המגיד. הובילו את המגיד למקוה טהרה ואז אמר אדמו"ר הזקן שיניחו את רבו לטבול בעצמו, ואכן הניחוהו והמגיד טבל 3 פעמים.

בבית החיים הוקם אוהל באזור המשותף למגיד ולכמה מתלמידיו, אך במלחמת העולם השניה בית החיים והאוהל נחרבו. לאחר שיקומו של בית החיים, יצקו שכבת בטון על אותו שטח בו עמד האוהל והקימו מצבה חדשה משותפת למגיד ולתלמידיו.
המגיד לא כתב ספרים, דבריו נרשמו והודפסו בספרים:
• מגיד דבריו ליעקב.
• אור תורה (ק)
• אור האמת
התמונה באדיבות ר' חנוך קיי
באדיבות אתר -


http://www.mytzadik.com/index.asp?lid=6&page=tzadik&kid=172&t=המגיד ממעזריטש - רבי דובער


רמת גלעד - הסיפור האמיתי

ע"י ניגונים ומחיאת כף - איילת השחר

יום רביעי, 14 בדצמבר 2011

רבי יצחק חי טייב זצ"ל

בס"ד  א"א"א


רבי יצחק חי טייב היה בן דודו ובן דורו של רבי יצחק טייב, הוא היה מקובל וחכם גדול בתורה ובעל נסים ומופתים וספורים רבים נפוצים בקרב יהדות תוניסיה עליו.רבי יצחק חי טייב לא השאיר אחריו כתבים או ספרים שחיבר. בעניין זה מסופר כי כאשר נקרא לברור אצל הרב הראשי מוהר"ר מסעוד אלפסי זצ"ל בעניין הלכתי השאיר את כתביו על השולחן ובהם חידושים רבים לתורה וכתבים נוספים, אמו אשר לא ידעה קרוא וכתוב חשבה בלבה כי אין בהם יותר צורך השליכה את רובם לאש, כאשר שב רבי יצחק אל ביתו וראה את הדבר הצטער מאוד בלבו והחל להטביע את יגונו בטיפה המרה. מה שנשאר מחידושיו נדפסו בספר "חלב חטים" לרבי ישועה בסיס, ונקראו בשם "מוצל מאש". מתוך הקדמת המעתיק והמגיה לספר"חלב חטים" מאת רבי משה שתרוג זצ"ל
מנעוריו אזר גבר חלציו ואחז בקסת הסופר וכתב כמה חידושים נפלאים בגפ"ת ופוסקים,אן בעון בחיים חיותו נשרפו רוב כתיבותיו וחידושיו והיו למאכלת אש ולא נשאר כי אם מעט מזער ואפילו הנשאר, העלים חציים שרוף באש, ויהי בראותו כי נשרפו רוב כתיבותיו ויזעק זעקה גדולה ומרה, על כי כל אשר טרח ויגע בעשר אצבעותיו היה לבהלה, ומן היום ההוא שאגה לו כלבי יגון יומו והנחת לילו יען כל אשר טפח ורבה היה לאש עד שנתבקש בישיבה של מעלה זלה"ה.
כאשר נפטר רבי יצחק חי טייב זצ"ל ערכו לו לוויה גדולה כיאה לגדול הדור והתקופה, ומעל קיברו בנו מצבה ועליה חקוק "פ"נ רבי יצחק חי טייב זצ"ל", ולא ניכתב כיאה לאחד מגדולי הדור,"צדיק הלך לבית עולמו" או "צדיק שנתבקש לישיבה של מעלה".בחלוף הימים נסדקה המצבה בלא שום סיבה מיוחדת. אנשי חברה קדישא מיהרו לתקנה, אך בחלוף זמן קצר שוב נסדקה המצבה, ושוב תקנוה, ואף אחד לא הבין את פשר הדבר. ויהי הלילה ויחלום סתת המצבות חלום והנה עומד לפניו רבי יצחק חי טייב במלוא הדרו ויאמר לו בני הלוא תדע כי שמי יצחק חי טייב ואני חי ולא מת, על כן אם תוסיפו את המילים "לא מת" על מצבתי, המצבה תפסיק להיסדק. ויקץ האיש משנתו בבהלה גדולה וישכם בבקר ויספר את הדבר אשר חלם לפרנסי העיר, מיד הוחלפה המצבה הישנה והותקנה במקומה מצבה חדשה אשר עליה כתוב "רבי חי טייב לא מת ". ומאז עומדת המצבה בשלמותה. רבי יצחק חי טייב זצ"ל נקבר בבית העלמין הישן בתוניס, ולאחר שנים, בגלל אילוצים של פתוח סביבתי, הועברו עצמותו לבית העלמין החדש "בורג'ל", יחד עם רבנים נוספים. רבי יצחק חי טייב נפטר ט"ז לחודש זיו(אייר) בשנת תקצ"ז-1837וקיים על שמו בית כנסת "צלאת רבי חי טייב" בעיר תוניס.

מעשה נפלא מהרב הגאון הגדול

מוהר"ר יצחק חי טייב זצ"ל
הרב הזה היה מיושבי העיר הגדולה תוניס, ובאחד הימים ראה כי אישה אחת משכנותיו, אשתו של אחד הגבירים בעיר, אשר ישא את שמו יעקב סלוירא, בוכה ומבכה במר נפש, וישאל אותה על מה זה ומה היה לה. ותגיד לו כי בן אין לה ואישה רוצה לקחת לו אישה אחרת לקיים מצות פו"ר, והיא צר לה מזה עד מאד כי צרה קרובה. ויאמר אליה הרב אל תיראי כי הנני מבטיחך בעזרת האל כי כעת חיה לתקופת השנה את חובקת בן לחיים טובים ולשלום.
הבטחת הרב חזקה את לב האישה והניסה כל דאבון מנפשה ופניה לא היו לה עוד, וכבוא בעלה אל הבית בכתה ותתחנן לו לחכות עוד שנה אחת לבלתי קחת לו אישה עליה אולי יחנן ה'. ויעתר לה בעלה. וכן היה כי לתקופת השנה ממש המליטה זכר כדברי הרב.
ויהי בליל סעודת המילה קרא הגביר וקבץ כל שועי העיר ונכבדיה ומכללם באו הרה"ג מוהר"י בסיס זלה"ה ושד"ר מירושלים תובב"ה מוהר"י סיזון זלה"ה. ותאמר להם בעה"ב כי לא יעשו דבר עד אשר יבוא הרה"ג מוה"ר רבי יצחק חי טייב ז"ל, וכל בני העיר כבר נתפרסם להם גודל מעלת הרב, ויודעים ומכירים יקר תפארת חכמתו בתורה ומעשיו הנוראים, אך השד"ר לא היה יודע מזה כל מאומה והיה יושב ומצפה מי הוא זה הרב אשר כולם מחכים עד בואו כי כך יקר ונכבד ומאד נעלה על כולם.
פתאום ראה השד"ר הנ"ל והנה איש בא בבגדים בלויים ומנעלים מטולאים ויעמדו כל הקרואים לקראתו בכבוד גדול ויעמדו ניצבים איש תחתיו במורא גדול להדר פניו עד שבא וישב לו אצל הרב הגאון מוהר"י בסיס זיע"א וירמוז מוהר"י בסיס לשד"ר לנטות מעט ממקומו ולתת ריווח ומקום להרה"ג שבא, ויתפלא השד"ר מאד איך היה זה האיש מאד נכבד והוא לבוש מלבוש טלוא ונבזה.
כשבת מוהרי"ח טייב זיע"א על השולחן תכף נשא בידו כוס שכר וישת מעט ויט על צדו ויסמוך על אחורי הספסל לנוח מעט מחבלי השינה אשר גברו עליו וייתן את רגליו בצדי השולחן והמה מלוכלכים בבוץ רפש וטיט ויחר אף השד"ר בראותו זאת ויחשוב לדחות ולהטות את רגלי הרב מעל צדי השולחן, ויתפוס תכף מוהר"י בסיס את ידי הרב השד"ר וירמוז לו פן יגע בו חלילה, ויוסף השד"ר להתפלא.
אחרי רגעים מספר נעור הרב משנתו כי כן היה מנהגו הטוב שלא לישון רק דבר מועט כמו שהעידו עליו רבים. ויחל אז ללמוד עם מוהר"י בסיס באחת מסוגיות הש"ס בפלפול עצום ונורא, וכל החכמים יושבים ומקשיבים לקול תורתם, מעניין לעניין ומסוגיה לסוגיה עד אשר לא יכלו עוד יותר החכמים הנמצאים שם לסבול ולשאת ולהבין את הפלפול הנשגב ההוא. עמדו ולא ענו עוד. ולא נשאר באותו לימוד כי אם ב' הרבנים הנז"ל זצוק"ל. וגם השד"ר ז"ל לא יכול ללמוד עימהם מעומק עניין ההוא כי רב הוא.
השד"ר ז"ל בראותו אז גדולת החכמים ההם ואת יקר ערכם התפלא מאד ויתקנא, ויצא לו החוצה ויפרוש כפיו אל ה' ויתפלל ויאמר ריבון העולמים או תן לי דעת רחבה ומוח חזק כשני החכמים האלה ללמוד עימהם, או קח נא את נפשי ממני כי טוב מותי מחיי, וישב ויבוא לפניהם ויאמר לו מוהר"י חי טייב למה זה אתה מתחנן אל ה' לתת לך חכמה ודעת ולא תיגע להבין, הלא מוחות כל בני האדם שוות הנה וכל רודפי התורה ושוחריה כמטמונים או אז ימצאוה ערוכה כשולחן מול פניהם.
חרדה גדולה לבשה אז את השד"ר ז"ל וישב משתומם ויוסף עוד להתפלא הפלא ופלא על עוצם קדושת הרב הגאון רבי יצחק חי טייב כי שרתה עליו רוח הקודש לדעת סתרי בני האדם. ויגרור אז מהרפש והטיט הדבוקה מתחת למנעלי הרב וינשק אותו וישמרהו למשמרת אצלו לתלותו על צוואר כקמיע.
(דברים אלו לקוחים ככתבם מספר "פלאי הצדיקים") .

באדיבות אתר יהדות טוניס - http://tunisia.co.il/?p=280


יום שלישי, 13 בדצמבר 2011

כיסויי ראש - מכירה בחשמונאים

יריד חורף מעצבים באפרת

סגולה לשמירה לרפואה ולהצלחה ב"ה

צדיקי משפחת אביחצרא זיע"א

תקון הנפש המנוגן-הרב פינטו!! !TIKUN HANEFESH

שירים ונפלאות

סרוגים בגבעה - מסיבת חנוכה


יום שני, 12 בדצמבר 2011

מלמלה מטפחות ושמלות בסיס

שלישי.זמן‎20:00 - 23:00‎..

משפחת ליפשיץ, קרית משה 24/10., ירושלים!


תיאור סינרים רחבים וסרטים עם ובלי ליפוף מהקולקציה החדשה והישנה! וכמובן שמלות הבסיס שלנו!אירועים לאקדמאים דתיים


בס"ד
סופשבוע רוחני בחנוכה במלון גרדניה נצרת שישי שבת
כ”ז-כ”ח כסלו 23-24.12. פרשת ‘מקץ’
הללויה מרכז תרבות, נופש וחברה לאקדמאים דתיים
אנו מזמינים אתכם לסופשבוע רוחני בחנוכה במלון גרדניה נצרת שישי שבת כ”ז-
כ”ח כסלו 23-24.12.2011 פרשת ‘מקץ’
המלון ממוקם בלב חורש טבעי וכרי דשא נרחבים. במלון חדרים מרווחים, לובי
ואולמות מפוארים. מחדרי המלון נשקף נופו הקסום, עוצר הנשימה של שדות עמק
יזרעאל והרי הגליל.
תכנית: הדלקת נרות חנוכה בליווי שירי החג, שיעורי תורה והרצאות בעינייני
חג החנוכה,חידון תורני בהלכות חנוכה, עונג שבת עם כיבוד עשיר, שתייה חמה
וקרה במהלך השבת.
הארוח על בסיס פנסיון מלא הכולל 3 ארוחות + קפה ועוגה. גלאט למהדרין
בהשגחת הרב מחפוד שליט”א אורחי השבת: הרב רצון ערוסי, רבה הראשי של קרית
אונו, הרב אברהם שמן, הרב אבשלום עדן
ניתן להתארח מחמישי בערב ללינה וארוחת בוקר חלבית בתשלום נוסף.
להזמנה ובירורים נוספים: 054-6729040 054-7260002
נשמח לראותכם - דניאל מינס
מעוניינים להכנס לרשימת התפוצה שלנו? הרשמו לאתר NET.הללויה.WWW לפרטים
נוספים ובירורים שילחו מייל לכתובת הבאה HALELUYA.STAFF3@GMAIL.COM
המחיר לתשלום: 450 ש”ח לאדם בחדר זוגי, 420 ש”ח לאדם בחדר ל - 3. ניתן
לשלם ב - 3 תשלומים בכרטיס אשראי
ראו פירוט כאן:
http://www.facebook.com/events/159017777531584

חופשה בלתי נשכחת בחג האורים במלון רימונים סנטרל פארק באילת
הללויה מרכז תרבות, נופש וחברה לאקדמאים דתיים
אנו מזמינים אתכם לחופשה בלתי נשכחת בחג האורים
במלון רימונים סנטרל פארק באילת
חנוכה-ימים: ראשון עד רביעי כ”ט כסלו- ב’ טבת 25-28.12.2011
במלון רימונים סנטרל פארק באילת המלון ממוקם בקרבת הקניון, מול הים
ובסמוך לטיילת. 170 חדרי המלון גדולים ומרווחים ומאובזרים במיטב
השיכלולים. לרשותכם בריכת שחיה, בר, חדר כושר איכותי, אולם סקווש,
שולחנות ביליארד, קפה “דנה” בניחוח אשה, פאב אירי ומועדון לילה. ניתן
להזמין טיפולי ספא ולהשתמש בסאונה הרטובה והיבשה.
בכל ערב נערוך הדלקת נרות חגיגית עם מיטב שירי חנוכה, סופגניות ועוד
הפתעות. צוות בידור איכותי ינעים את זמנכם במופעים, הצגות וערבי בידור
איכותיים. למעוניינים ניתן להצטרף בנוסף לאטרקציות הכוללות: רכיבה על
גמלים, הפלגה במפרץ אילת, טיולי ג’פים, “עיר המלכים” ריף הדולפינים
ועוד. התשלום לאטרקציות ישולם בנפרד לפני כל פעילות הארוח כולל: 2
ארוחות ביום, בוקר חלבית וערב בשרית+קפה ועוגה, חצי פנסיון בהשגחת
הרבנות אילת. אוטובוסים מפוארים וממוזגים יעמדו לרשותכם ביום א’ כ”ט
כסלו 25.12 בשעה 12:00 בצהרים ממסוף אלעל ברכבת צפון תל-אביב. נקודות
איסוף נוספות בדרך לאילת, בתיאום מראש עם דניאל. התשלום לאוטבוסים יחולק
על פי מס’ הנרשמים להסעה.
להזמנה ובירורים נוספים: 054-6729040 054-7260002
נשמח לראותכם - דניאל מינס
מעוניינים להכנס לרשימת התפוצה שלנו?
הרשמו לאתר NET.הללויה.WWW לפרטים נוספים ובירורים שילחו מייל לכתובת
הבאה HALELUYA.STAFF3@GMAIL.COM
המחיר לתשלום: 1050 ש”ח לאדם בחדר של שלוש. 1150 ש”ח לאדם בחדר זוגי .
ניתן לשלם ב - 4 תשלומים בכרטיס אשראי
ראו פירוט כאן:
http://www.facebook.com/events/215385288538627/

סיכה למסיבה - מכירה במעלה אדומים

שלישי.זמן‎19:00 - 22:00‎
אצל נעמה ומאיר

תיאור במכירה יהיו את כל הדגמים שלי
סיכות
סרטים
מטפחות בסיס
סרטי סטן כחגורה או למטפחת
במחירים הוגנים
בנוסף יהיה מכירה גם של 2 מעצבות נספות של בגדים
בואו בשמחה
סיכה למסיבה
 http://www.facebook.com/events/302376583126446/

ממלכי אדום ועד היום- מרווקות לזוגיות - הרב גינצבורג

ממלכי אדום ועד היום


לסיפור מלכי אדום משמעות מרכזית בפנימיות התורה: ממשוגי התוהו והתיקון ועד להשלכות אקטואליות לעולמו של האדם הפרטי ולחיי העם כולו. מעובד משיעורי הרב ע"י יוסף פלאי.

פרשת וישלח מסתיימת בפרשיה שלמה העוסקת במלכי אדום, "וְאֵלֶּה הַמְּלָכִים אֲשֶׁר מָלְכוּ בְּאֶרֶץ אֱדוֹם לִפְנֵי מְלָךְ מֶלֶךְ לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל". בפשט הפסוקים, קשה לכאורה להבין לשם מה חשוב לנו לדעת על מלכים אלו. אמנם בדרך הפשט כתב הרמב"ן: "נכתב זה להגיד כי נתקימה בו [בעשו] ברכת יצחק שאמר לו 'ועל חרבך תחיה'". ובכל זאת, נראה שמסתתר משהו נוסף מאחורי הפרוט המדויק של המלכים וסדרם.

ואכן, כאשר מגיעים ללימוד הסוד שבתורה מתברר שפרשיה זו אינה תמימה כלל ובה גנוזים הרבה מסודות הקבלה העמוקים ביותר! כך כתב כבר רבינו בחיי "ועל דרך הקבלה, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום. ירמוז על העולמות שברא הקב"ה במדת הדין קודם שברא העולם הזה, וקודם שיתגלה מלכותו בעולם הזה... שהיה בונה עולמות ומחריבן עד שברא את אלו ושיתף בהם מדת הרחמים, ולא אוכל לפרש כי הדברים עמוקים נשגבים ונעלמים עומדים ברומו של עולם".

אך מה שלא היה יכול להתפרש היטב בזמנו של רבינו בחיי, התפרש והתבאר באריכות רבה בכתבי האר"י הקדוש – אשר פתח לנו שער וסלל את דרך-המלך בחכמת הקבלה – והמשיך להתבאר עוד בכל ספרי הקבלה והחסידות שאחריו.

תוהו ותיקון

בתמצית, אותם מלכי אדום רומזים לעולם התוהו שקדם לעולם התיקון. דהיינו, בריאת העולם מתוארת בקבלה כתהליך רוחני שעיקרו ירידה מ"אור אין סוף" עד לעולם-הזה הפיזי שאנו מכירים, כאשר בתהליך הזה נוצר גם עולם-התוהו שלא החזיק מעמד אלא 'נשבר ומת', ובמקומו הגיע עולם-התיקון המתחיל בעולם-האצילות שבו נמצאות בצורה מתוקנת ויציבה עשר הספירות הידועות, ומשם משתלשל ויורד לעולמות התחתונים עד לעולם שלנו.

עולם התוהו מתואר כנקודות אור היוצאות לחוץ, בזו אחר זו, מתוך המקור האלוקי העליון ("אדם קדמון"), אולם כל אחד מאורות אלו נשבר ומת מיד עם יציאתו, כיון שהכלים לא יכלו להכיל את האורות. זהו הסוד של "וַיִּמְלֹךְ... וַיָּמָת" שנאמר על שבעת מלכי אדום הראשונים, כל אחד מייצג אור מסוים היוצא ומיד נשבר. רק על המלך השמיני הֲדַר לא נאמרה בתורה מיתה, ומבואר שהוא מייצג את תחילת התיקון.

אמנם, לא מדובר רק על 'היסטוריה' של בריאת העולם. הרי הקב"ה "מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית", וממילא התיאור על מה שקרה בבריאה הוא – במידה מסוימת – מה שקורה כל הזמן ברבדים עמוקים של המציאות. כך למשל, העבודה שאנו צריכים לעשות בעולם היא "בירור ניצוצות" – וניצוצות אלו הם שברי-שברים שנפלו והתפזרו מעולם התוהו שנשבר (אך לא נעסוק בכך כעת).

מכל מקום, זהו כלל גדול שבכל תופעה בעולם התוהו קודם לתיקון, כמו שרואים כבר בתחילת התורה, "וְהָאָרֶץ הָיְתָה תֹהוּ... וַיְהִי אוֹר", ובלשון אחרת נאמר "קליפה קדמה לפרי". את הסדר הזה ניתן לזהות בהרבה עניינים כלליים בתורה, למשל: החושך לפני האור, בעלי-החיים לפני האדם, ששת ימי-המעשה לפני שבת-קדש, עשו קודם ליעקב ושבעים האומות בכלל לפני ישראל, ומציאות הגלות לפני הגאולה השלמה. אחד הטעמים לכך שהדברים צריכים להופיע בדרך כזו דוקא, כלשון חז"ל "ברישא חשוכא והדר נהורא", הוא שכך שומרת הקליפה על הפרי ומאפשרת לו להתפתח.

עוצמת התוהו

מה גרם למלכי-התוהו להשבר ולמות? בלשון הקבלה, בעולם התוהו היו "אורות מרובים וכלים מועטים". כלומר, כל אור מופיע בשיא העוצמה ושואף 'לתפוס את כל הבמה' ולהציף אותה בגוון המיוחד שלו. בהקשר של המלכים, נקראת תופעה זו "אני אמלוך" – כל מלך בא בכל הכח והתוקף ואומר: אני כאן, ורק אני! עוצמה כזו של תוהו "שוברת את הכלים", כפשוטו וכסודו של הביטוי; הכלים שאמורים להכיל את האור ולתת לו מציאות ממשית נתפסת (ולא רק מהות עקרונית) – אינם עומדים בעומס אלא מתפוצצים ונשברים, כמו שקורה לחומר מוליך גרוע שלפתע עובר בו זרם חשמלי של מליון וולט.

מסיבה זו עצמה, בעולם התוהו האורות אינם יכולים 'לחיות בשלום' זה עם זה. המלך השני יכול להופיע רק לאחר מות המלך הראשון, שהרי "אין שני מלכים יכולים לשמש בכתר אחד", ודאי לא מלכים כאלה שהישות שלהם חפצה לכבוש ולהתפשט עוד ועוד. עצם מציאותו של האחד מאיימת על השני ואינה יכולה לסבול את קיומו.

בעולם התיקון, לעומת זאת "האורות מועטים והכלים מרובים". האורות אינם מופיעים בעוצמה כה רבה, אלא במהדורה מוקטנת, עדינה ומרוסנת. לכן האור אינו שובר את הכלי שלו, אלא מצליח להתאחד איתו ולהגיע לקיום יציב שאינו נשבר. מסיבה זו, בעולם התיקון האורות כולם נמצאים בו-זמנית, למרות שהם בהחלט שונים זה מזה, ואין צורך שהאחד ימות כדי שהשני יוכל להופיע. לאורות השונים אין ישות מתבלטת, אלא ביטול ביחס למקורם, ולכן שורר השלום בעולם התיקון. רק השלום הזה הוא "כלי מחזיק ברכה", וכך מצטרפים יחד כל האורות למערכת אחת הרמונית, המהווה פרצוף שלם.

מרווקות לזוגיות

החסידות מבארת את סודות הקבלה העמוקים ביותר כפי שהם משתקפים בנפש האדם, ככתוב "ומבשרי אחזה אלוה". בנושא שלנו, ניתן לומר שבמידה מסוימת המצב של רווקות נחשב יחסית כעולם התוהו, וחיי הנישואין נחשבים לעומתו כעולם התיקון.

הדבר בולט במיוחד במי שנותר רווק בגלל היותו 'תקוע' בדפוסי-חיים שאינם מאפשרים לו נפשית להחלץ מהבדידות וליצור קשר זוגי אמיתי ובר-קיימא. פעמים רבות, מדובר באדם שיש לו הרבה 'אור', הוא רוצה לעשות המון דברים, להתקדם ולרכוש ולכבוש, יש לו תוכניות גדולות ורצון עז להגיע למימוש עצמי. הבעיה היא שהוא חי בעולם שבו יכול להיות רק אדם אחד – הוא עצמו. זוהי תופעה מובהקת של "אני אמלוך", הישות שלו אינה מאפשרת לו להכניס באמת מישהו נוסף לעולמו (אלא רק כאובייקט שאפשר להנות ממנו, אך לא כאדם).

נשים לב שבפרשת מלכי אדום בתורה נאמר על המלך השמיני "וְשֵׁם אִשְׁתּוֹ מְהֵיטַבְאֵל" אבל על שבעת המלכים הראשונים לא מוזכר כלל שהיתה להם אשה. אכן, מלכי התוהו במהותם אינם מסוגלים לקשר זוגי אמיתי, ומבחינת התורה הם רווקים זקנים (וגם אם בפועל הם נשואים, אין להם זוגיות אמיתית, מקסימום שותפות עסקית משתלמת...). רק המלך הדר, המייצג את ראשית התיקון, יכול באמת להתחתן.

אם הרווק שלנו כבול בתוך עצמו, בעולם זר וקר ומנוכר – עליו לעבור תהליך של תיקון עצמי, המתחיל שכך שישבור במידה מסוימת את עולמו הנוכחי. ראשית, יתכבד נא וימצא שאי-שם בתוכו מסתתרת גאוה (מטופשת, יש לומר), מחשבה של "אני ואפסי עוד" שלא מותירה דריכת-רגל למישהו אחר. אחר כך, יבין שאפשר "להנמיך את האורות" (ולא לסנוור את כל מי שנוסע מולך...), להקטין את העוצמות שאתה משדר ולהתחיל לשמוע קולות אחרים. ובמילים אחרות, במקום להמתין לנסיכה המושלמת שתכבוש את לבבך, מוטב שתבדוק שמא לבך ערל ואינו פתוח למעט ביטול כלפי אחרים.

אכן, המעבר מתוהו לתיקון יכול להיות כרוך במשבר, בתחושה של אבדן וויתור על מה שאתה חושב שהינך. אבל המשבר משתלם, כי כאשר ימצא ידידנו את האדם הנוסף ויפתח איתו מערכת יחסי-אנוש חמים ואוהבים, אזי יבנו שניהם את הכלי הרחב ביותר שבתוכו יתנוצצו בהרמוניה האורות של שניהם גם יחד ויהדהדו זה את זה, וממכלול האורות יעלה 'פרצוף' של משפחה שלמה, בית יהודי.

מציונות למלכות ישראל

נתבונן מעט בתחום נוסף על-פי המודל הזה של תוהו ותיקון. בדורות האחרונים, ניתן לזהות בתנועה הציונית בכללה סממנים בולטים של עולם התוהו. נדגיש שאין הכוונה לעצם הרעיון של חיבת-הארץ, העליה לארץ וההתיישבות בה. גם לא לרעיון של חידוש השלטון היהודי בארץ. כל אלו אינם המצאה של הציונות, אלא מושרשים היטב במסורת ישראל המקורית, להלכה ולמעשה. הכוונה לתנועה המסוימת שהפכה להיות גורם מרכזי בתהליך שיבת-ציון בדורותינו, תנועה שהאידיאולוגיה המובילה שלה היתה שלובה במגמה של עזיבת התורה.

מתוך המקור העתיק של היהדות, התפרצה ויצאה הציונות בעוצמה רבה. היא הלהיבה רבים, הניעה את גלגלי ההיסטוריה ויצרה מציאות חדשה בארץ. העוצמה הזו של התנועה בכלל, כמו העוצמה שקרנה מדמויות של יחידים שנחנו בעזות מהפכנית ומסירות חלוצית יוצאות-דופן – היה בה השתקפות של כוחות 'תוהים', אורות מרובים.

אבל היתרון הוא גם החסרון. העוצמה הזו לא היתה מתוקנת בנקודה המרכזית שלה: היא התיימרה לקבוע, לשלוט, לנווט ולהנהיג – אבל לבד, בלי עול מלכות שמים. "אני אמלוך" כמיטב המסורת של מלכי התוהו, ולחובבי הרמזים נוסיף כי הריתמוס החוזר בפרשת מלכי אדום, "וימלך וימת" עולה בגימטריא ציונות.

הציונות קיימה היטב את האמרה "אם אין אני לי – מי לי?" אך שכחה את ההמשך "וכשאני לעצמי – מה אני?". והרי כבר בתורה אנו מוזהרים מהנפילה הזו, ודוקא בהקשר של ישוב ארץ-ישראל: "הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן תִּשְׁכַּח אֶת ה'... וְאָמַרְתָּ בִּלְבָבֶךָ כֹּחִי וְעֹצֶם יָדִי עָשָׂה לִי אֶת הַחַיִל הַזָּה". זהו המסר ששידרה הציונות (והמשכה במדינת ישראל עד היום), "נסתדר לבד...", בדומה לטעותו של בר-כוכבא בשעתו שאמר כלפי מעלה "לא תעזור ולא תכשיל".

ה'אורות' של הציונות, שאינם חדורים ביטול יסודי למקור, סופם בהכרח להשבר, ולא קשה לזהות בציונות משברים ושברים, עד כדי חידלון (צא ולמד מה בין השמאל הציוני של פעם לבין 'הימין' של היום, המגרש יהודים ומקים במו ידיו את מדינת האויב בלב הארץ ר"ל). גם בצורת השלטון שאימצה הציונות יש את הסממן של התוהו, כל פלג רוצה להנהיג ומאבק-כוחות תמידי נטוש בין הצדדים השונים, כשבכל פעם מישהו אחד תופס את קדמת הבמה ונוטל את המושכות.

אך העיקר הוא, כמובן, להבין שעלינו לעבור, סוף-סוף, מן התוהו אל התיקון. היו דברים יפים ומועילים בעולם התוהו, כקליפה השומרת את הפרי הגדל בתוכה, אבל צריך לבסוף להחלץ מן הקליפה ולהגיע אל הפרי עצמו.

ומהו הפרי הבשל? הלא הוא מלכות ישראל שאליה אנו מצפים לאורך כל דורות הגלות, ומתפללים בכל עת לחידושה. יסוד-היסודות של מלכות זו הוא הביטול כלפי ה', "וְזָכַרְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ כִּי הוּא הַנֹּתֵן לְךָ כֹּחַ לַעֲשׂוֹת חָיִל". רק כך ניתן להבטיח שהאורות יתישבו היטב בתוך הכלים, ורק כך ניתן להבטיח שנגיע לשלום אמיתי בינינו – לא שלום של סוחרים או שביתת-נשק, אלא שלום שלֵם, שבו העם היהודי כולו הוא כגוף אחד חי אשר כל השבטים השונים והמגוונים שבו מקבלים באהבה זה את זה וזה מזה, וכולם יחד מקבלים באהבה את סמכות התורה ואת מלכותו של אותו מלך נכסף מבית דוד.

ולבסוף, אמנם עולם התיקון מתאפיין באורות מועטים, ולכאורה אנחנו מפסידים בהכרח את עוצמת האורות המרובים שהיו בעולם התוהו. אך באמת מבואר שהתכלית, בסופו של דבר, היא להמשיך חזרה את כל האורות המרובים של עולם התוהו בתוך "כלים רחבים" של עולם התיקון. כל ה'אקשן', ההרואיות והעֹז, קולות הרעם של מהפכה ותיקון-עולם, כל היופי והציפיות הגדולות שמלווים צעדים ראשונים בעולם חדש – לא ילכו לאיבוד אלא יאירו בתוך עולם התיקון שייבנה כאן. זו נוסחת הפלא של "אורות דתוהו בכלים דתיקון" והיא היא סוד הגאולה.

אירועים לאקדמאים דתיים - פארק נתניה

שישי 16 דצמבר 2011‏ בשעה 14:00‏ עד  שבת 17 דצמבר 2011‏ בשעה 19:00‏..
 המלון ממוקם על אחת מרצועות החוף היפות, ומשקיף על הטיילת המרהיבה והפסטורלית של נתניה.

תיאור הללויה מרכז תרבות, נופש וחברה לאקדמאים דתיים
אנו מזמינים אתכם לסופשבוע ייחודי
במלון “פארק” נתניה שישי שבת כ’-כ”א כסלו 16-17.12.2011 פרשת ‘וישב’
המלון ממוקם על אחת מרצועות החוף היפות, ומשקיף על הטיילת המרהיבה והפסטורלית של נתניה. החדרים המרווחים, הנוף הקסום, והקרבה אל הים..., מקנים אוירת רוגע ושלווה לנשמה. אורחת השבת: הגברת אורלי ששון בהרצאתה “ובחרת בחיים” כלים לשיפור איכות חייך, ומרצים נוספים.
בתכנית: מפגש חברתי והכרויות, דינמיקה קבוצתית, שיעורי תורה, עונג שבת עם כיבוד עשיר, שתייה חמה וקרה במהלך השבת, והכל באווירה נעימה. הארוח על בסיס פנסיון מלא הכולל 3 ארוחות, + קפה ועוגה. התוועדות חסידית בשיתוף בית חב”ד נתניה לרגל י”ט כסלו ושחרורו של הרבי
להזמנה ובירורים נוספים: 054-6729040 054-7260002
נשמח לראותכם - דניאל מינס
מעוניינים להיכנס לרשימת התפוצה שלנו? הירשמו לאתר NET.הללויה.WWW לפרטים נוספים וברורים לשלוח מייל לכתובת הבאה HALELUYA.STAFF3@GMAIL.COM
המחיר לתשלום:
המחיר לתשלום: 420 ש”ח לאדם בחדר זוגי, 390 ש”ח לאדם בחדר ל - 3, 360 ש”ח לאדם בחדר של 4 ניתן לשלם ב - 3 תשלומים בכרטיס אשראייום ראשון, 11 בדצמבר 2011

בית מדרש ישיבתי

בס"ד


קישור למאגר השיעורים:
http://www.betmidrash.org/maagar/213.html
קישור לאתר בית המדרש
http://www.betmidrash.org/
שלום וברכה
בעז"ה ביום שני הקרוב, ט'"ז כסלו 12.12, יתקיימו בבימ"ד התוכניות הבאות:
- הרב קוסטינר - מסכת ברכות
הרב נתנזון - מסכת ברכות,מדוע כהן שהרג את הנפש אסור בנשיאת כפייים (ייתכן והשיעור לא יתקיים,נא להתעדכן) .
- הרב רכניץ – תורה וחברה,הגדרת עוני חלק ב'.
ביום רביעי יתקיים בבימ"ד השיעור בתוכנית ההלכה.
הלימוד יתקיים בין השעות 22:00 - 20:00
ערבית תתקיים בשעה 22:00
כיבוד קל יוגש במקום.
מוטי הרשקוביץ
רכז בימ"ד ירושלים
0547474767
motiher@gmail.com
http://www.betmidrash.org/כי בא אורך

בסיעתא דשמיא
הכנס "כי בא אורך"
בהשתתפות:
הרב שמואל אליהו שליט'א
הרבנית ימימה מזרחי
סיוון רהב מאיר ומיקה קרני
יתקיים בע"ה ביום שני הזה! טז' כסלו ולא בחנוכה.
אנא העבירו לחברותיכן....
כתובת בית כנסת הגדול ברחוב קינג ג'ורג' 56 ירושלים. ניתן להגיע בקווי אגד 74 ו75
כמו כן ניתן לרכוש כרטיסים בערב המופע וגם בחנויות דברי שיר.
פתיחת שערים החל מהשעה 19:00
עלות כניסה 30 ש"ח בלבד
(בערב יוקרן סרטון מרתק)
בואנה בשמחה

יום חמישי, 8 בדצמבר 2011

מאירים את ת"א יפו בחג החנוכה

מצווה גדולה
תלמידה שלנו מנווה עוז שעכשיו בחטיבה בשם יובל תמיר חלתה בלוקמיה. המצב כרגע מאוד קשה והיא זקוקה לתרומות דם רבות. אם אתן מכירות, יודעות, רוצות לעזור, להעביר הלאה, זה הזמן לעזור לה. אפשר ליצור קשר ישירות עם האמא אורלי או עם איריס מרום. נייד אורלי: 0542500061

איריס מרום050-6942244
תודה ושבת שלום סמדר בכל מקרה תפיצו לכל העולם ואשתו זה ממש חשוב. תפיצו במקום העבודה, בשכונה, בקאנטרי מי שבבי"ס נווה עוז-להפיץ לכל ביה"ס, חבר'ה תריצו בFACEBOOK, SMS, רצים ובכל דרך אפשרית.דם B וO מינוס. אתם גם יכולים ליצור איתי קשר ואני אקשר אתכם לאורלי.
יאללה מלחמה! איריס מרום050-6942244 בקשה לתרומת דם כל מי שיכול לעזור חשוב מאוד הי תפיצו לחברים שלכם, אולי מישהו יוכל לעזור. תודה אורלי תמיר פסיכולוגית בשפ"ח מבקשת תרומת דם עבור יובל תמיר בת 13 שמטופלת בשניידר מחלקה אונקולוגית
סוג הדם הנדרש דחוף -O (או מינוס)-B (בי מינוס) נייד אורלי: 0542500061 לעזרתך אודה

יהודה כ"ץ מארח את שאנן סטריט(הדג נחש)

יוני גנוט - החתונה

יום רביעי, 7 בדצמבר 2011

מכון פועה - מדריכת כלות

מכון פוע"ה - מחלקת השתלמויות קורס ערב ברחובות להכשרת מדריכות כלות בתכנית: - לימוד ההדגשים הרעיוניים והזוגיים לבנין הבית היהודי - הקניית כלית דידקטיים ומעשיים להדרכה - לימוד נרחב בתחומי ההלכה והרפואה מועד: ימי שלישי בין השעות 19:00-22:15 תאריך פתיחה: ח' טבת תשע"ב מרצים: הרב מנחם בורשטין, הרב אודי רט, הרבנית שרה אליאסף, גב' אסתי ארנד ועוד... לפרטים נוספים לחץ כאן! לפרטים והרשמה: 02-6517171 , 052-4077077, h@puah.org.il

אם ארתור יגדל....בס"ד א"א"א


אביאור רוקח


אם ארתור יגדל ויהיה בן 18 השיר פתיחה ילך ככה : בכל יום אתה פוגש רס"ר . דופק אותך בעוד מסדר . כל אחד הוא מדוגם . אז שים לב היי היי (מצדיע) . איזה יום נפלא היום . בגולני שוב ללחום . יום נפלא להיות בנח"ל . נסה להיות קשוב למ"פ , כי אתה שומר . לא ישנת יום שלם . אסור להירדם . תפתח את העיניים תשתה קפה או שניים . תסיים ולחמשו"ש תצא (חמשו"ש תצא) . ועוד עצה לדרך - אל תאכל מהמזנון , בגלל שרק אתמול (בגלל שרק אתמול) קיבלת הרעלת מזון . אז שים לב היי היי . איזה יום נפלא היום . למדינה לתרום . ולא להשתמט מצה"ל D;