יום שישי, 22 במרץ 2013

פרשת צו: חנוכת המשכן"צו את אהרון ואת בניו לאמר" פוקד האלוקים על משה ומעביר לו רשימת הנחיות הקשורות לקורבנות שיועלו על המזבח במשכן שזה עתה הוקם.
(קורבנות רבים המוזכרים בפרשת השבוע נידונו כבר בפרשה שעברה, אך בפרשת ויקרא הופיעו הדינים המיועדים לאדם המביא את הקורבנות, ואילו בפרשת השבוע מופיעים הציווים לאהרון ובניו המקריבים את הקורבנות).
על המזבח תיקוד אש תמיד; בבוקר, יש לגרוף את האפר שהצטבר על המזבח משריפת הקורבנות ולהניח אותו בצד המזבח, לאחר-מכן מקריבים את "קורבן התמיד" הנחשב לקורבן עולה ורק לאחר-מכן מותר להקריב את קורבנות נוספים. כאשר תצטבר כמות גדולה של אפר, יחליף הכוהן את בגדיו ויוציא את האפר אל מחוץ למחנה.
כאמור בפרשת השבוע שעבר, קורבן העולה נשרף כולו על המזבח. עם זאת מפשיטים את עור הבהמה ומעניקים אותו לכוהנים.
מן המנחות שיקטירו בני ישראל יקמוץ הכוהן חלק ויקטיר אותו על המזבח עם לבונה, ואת יתר המנחה הוא יאכל בחצר אוהל מועד תוך שהוא מקפיד שלא תחמיץ.
מאלה שמקטירים הכהנים – כגון אותן אלו שהכוהנים מביאים ביום הראשון לעבודתם במשכן וכן המנחה היומית אותה מקטיר הכוהן הגדול – יישרף כליל על המזבח.
את קורבנות החטאת והאשם יש לשחוט בחלק הצפוני של המשכן. חלקים מסויימים מקריבים על גבי המזבח, והיתר יאכלו הכוהנים המשרתים במשכן באותו היום.
את קורבן התודה מביא האדם כאשר הוא נקלע לסכנה פוטנציאלית ויצא ממנה בשלום. יחד עם הקורבן עליו להביא ארבעה סוגים של חלות – עשר מכל סוג – כאשר מתוכם מקבל הכוהן חלה אחת מכל סוג ואת היתר יאכל מביא הקורבן עם משפחתו וידידיו ביום ההקרבה וכן למחרת.
הכוהן והאדם המביא את קורבן השלמים יניפו יחדיו את החזה ואת החלבים. את החלבים מקריבים על המזבח, ואת החזה יחד עם השוק הימנית מעניקים לכוהן. את היתר יאכל בעל הקורבן בטהרה באותו יום. אין לאכול ממנו ביום למחרת.
איסור אכילת חלב ודם
בהקשר הקרבת החלבים והזאת הדם על המזבח, אוסר האלוקים לבני-ישראל לאכול חלב או דם.
חנוכת המשכן
בכ"ג באדר, שבוע לפני ראש חודש ניסן, מכנס משה את כל העדה לפתח אוהל מועד לטכס חנוכת המשכן.
וכך מתנהל הטכס:
הוא רוחץ את אהרון ואת בניו במים. לאחר-מכן הוא מלביש את אהרון את בגדי הכוהן הגדול, ועל ראשו מניח את המצנפת ואת ציץ הזהב. הוא מושח את המשכן ואת כליו בשמן המשחה ויוצק ממנה על ראש אהרון. גם את בני אהרון הוא מלביש את בגדי הכהונה המיוחדים להם.
אל המזבח הוא מקריב שלושה קורבנות: פר אחד ושני אילים. לפני שחיטת הקורבנות משעינים אהרון ובניו את ידיהם על ראש הקורבנות בתפילה לאלוקים.
את הפר שוחט משה, מזה מדמו על המזבח, מקריב ממנו חלקים מסויימים ושורף את היתר מחוץ למחנה; את האיל הראשון, המכונה איל העולה, שוחט משה ומעלה את כולו המזבחה; את האיל השני, המכונה איל המילואים שוחט משה, מדמו הוא מושח את תנוך האוזן הימנית של אהרון ובניו ואת האגודל והבוהן בידיהם ורגליהם הימניות.
לאחר-מכן הוא לוקח את החלקים המוקרבים על המזבח ואת חלות המצות, מניף אותם יחד עם אהרון ובניו ומקריב אותם על המזבח. הוא מזה מן הדם ומשמן המשחה על אהרן, בניו ובגדיהם, ומצווה עליהם לבשל את יתר הבשר ולאכול אותו בחצר אוהל מועד.
"יהיה עליכם להישאר במשך שבעה ימים באוהל מועד ולא לצאת ממנו" אומר משה לאחיו אהרון ולבניו והם אכן עושים זאת. באדיבות אתר חב"ד - http://www.he.chabad.org

יום שישי, 15 במרץ 2013

דבר תורה פרשת ויקרא

פרשת ויקרא: קורבנות על המזבח

מה קורה בפרשת השבוע

חלק עיקרי במשכן – שעל בנייתו והקמתו קראנו בפרשות ויקהל ופקודי – היה העלאת הקורבנות על-גבי המזבח. פרשת ויקרא סוקרת את סוגי הקורבנות השונים וכיצד יש להקריבם.
קורבן עולה
קורבן העולה כשמו כן הוא: עולה ונשרף כולו על המזבח (חוץ מעורו). הוא מובא בהתנדבות, וניתן להביא אותו מן הבקר, הצאן או העוף.
את עולת הבקר או הצאן יש להביא מזכרים בלבד. לפני שחיטת הבהמה ישעינו בעלי הבהמה את ידיהם על ראשה; לאחר השחיטה יפשיטו את עורה, ינתחו אותה לנתחים וישטפו אותם במים, ורק לאחר-מכן יקריבו אותם על המזבח.
את עולת העוף ישחט הכהן בצפרנו, יסיר את בני מעיה ויקטיר אותה לעולה על המזבח.
מנחה
קורבן נוסף המובא בהתנדבות הוא קורבן המנחה. המנחה עשויה מסולת חיטים ומשמן. יש לוודא כי היא לא תחמיץ, אסור לערב בה מי פירות ויש להקטיר אותה על המזבח עם מלח.
ישנם כמה סוגי מנחות:
מנחת סולת מוקרבת כשהיא סולת, והכהן קומץ מן הסולת והשמן ומקטיר אותה על המזבח עם לבונה; מנחת מאפה תנור מורכבת מחלות בלולות בשמן, או רקיקים משוחים בשמן שנאפו; מנחת מחבת היא סולת מטוגנת בשמן במחבת; ומנחת מרחשת היא סולת מטוגנת בשמן עמוק בכלי מיוחד הנקרא מרחשת. את המנחות חותכים לחתיכות, הכוהן קומץ מהם ומקטיר על המזבח והיתר נאכל לכהנים.
מכיוון שהתורה עוסקת בדיני המנחות, היא מזכירה גם את מנחת הביכורים אותה מביאים משעורים קלויים אשר נותנים עליהם שמן.
קורבן השלמים
בניגוד לעולה המוקרבת כולה על המזבח, רק חלק מקורבן השלמים מוקרב ואילו חלקו מתחלק בין האנשים המביאים את הקורבן ובין הכוהנים המקריבים אותו.
כמו-כן, בשונה מקורבן העולה ניתן להביא את קורבן השלמים גם ממין הזכר וגם ממין הנקבה, מן הבקר, כבשים ועיזים.
לפני ההקרבה ישעינו הבעלים את ידיהם על ראש הקורבן.
חטאות
קורבן החטאת הוא קורבן אותו מביאים החוטאים כדי שיתכפר להם על חטאיהם. לפני שחיטת הקורבן, האדם החוטא משעין את ידיו על ראש הבהמה לבקשת כפרה מבורא העולמים.
סוגי החטאות השונים הם כדלהלן:
אדם מן השורה שחטא בשגגה מביא קורבן חטאת. הקורבן יהיה שעירת עיזים או כבשה, החוטא ישעין את ידיו על ראש הבהמה לפני שחיטתה, זורקים את דמה על קרנות מזבח העולה (ואת שאריות הדם על בסיס המזבח) ואת החלב מקריבים על המזבח. אם החוטא הוא נשיא ישראל הוא יבצע את ההוראות לעיל בשינוי אחד: עליו להביא שעיר עיזים ממין זכר.
אם החוטא הוא הכהן הגדול, עליו להביא פר זכר. לאחר שישעין את ידיו על ראש הבהמה בבקשת כפרה, הוא יזה את הדם שבע פעמים על הפרוכת העומדת בין הקודש וקודש הקודשים, על קרנות מזבח הקטורת, את החלב יקריב על המזבח ויתר הפר יישרף באש מחוץ למחנה.
במידה ובית הדין הגדול של ישראל הורה לבצע עבירה מסויימת בשוגג וגרם לעם ישראל לחטוא, הליך הכפרה יהיה דומה לזה של הכהן הגדול: זקני העדה יביאו פר בן בקר עליו הם ישעינו את ידיהם, ולאחר-מכן הכוהן הגדול יבצע את ההליכים המוזכרים בפיסקה הקודמת.
קורבן עולה ויורד
ישנם קורבנות המשתנים מאדם לאדם לפי מצבו הכספי של החוטא. במידה והוא עשיר עליו להביא כבשה או שעירה, עני יוכל להביא שני תורים או בני יונה ואילו אדם שמצבו הכספי לא מאפשר לו אף זאת יוכל להביא מנחה.
קורבנות אלו מובאים ככפרה על אדם שטען כי הוא לא יודע עדות מסויימת בעוד הוא יכל להעיד ולהכריע את פסק הדין; אדם שנכנס לבית המקדש או אכל קודשים כשהוא טמא ללא ידיעתו; ואדם שנשבע ועבר על שבועתו בשוגג.
אשמות
סוג קורבן נוסף המובא ככפרה על חטא ועוון מכונה בשם אשם.
· אדם שמעל בשגגה ברכוש ההקדש יביא איל זכר ובנוסף לכך ישיב את המעילה בתוספת 20%. אשם זה מכונה אשם מעילה.
· אדם שמסתפק אם עבר עבירה עליה חייבים כרת (כאכילת חלב) או שלא עבר, יביא אשם תלוי.
· אדם שגזל מחבירו רכוש או ממון ישיב את הגזילה לבעליה בתוספת 20%, ובנוסף לכך יביא קורבן אשם שיכפר על חטאו. בין אם מדובר בגזילה לאור היום, באדם שמצא אבידת חברו ונטלה לעצמו כשהוא מכחיש שמצא אותה, באדם שהופקד בידו חפץ או ניתנה לו הלוואה והוא מכחיש, או במעביד שממאן לשלם את שכר עובדיו – כאשר הוא שב מחטאו, עליו להביא את אשם הגזילות. באדיבות אתר חב"ד - http://www.he.chabad.org/library/article_cdo/aid/859626

יום שלישי, 12 במרץ 2013

CYBER WINDOWS COMMANDS DOS COMMANDSפקודות בסיסיות
basic commands

Windows commands
Dos commands
Network commands

Edited By sami atun


Windows commands
פקודות בסיסיות משורת ההפעלה RUN:
MSTSC
Terminal Server Connection (Remote Desktop Protocol)
שולחן עבודה מרוחק

ייבוא או ייצוא הגדרות הרישום
כניסה לעורך הרישום (Registry)
GPEDIT.MSC
כניסה למדיניות קבוצתית מקומית
ntbackup
אשף הגיבוי או השחזור
notepad
פנקס רשימות
calc
מחשבון
msconfig
קביעת תצורה למערכת
mspaint
פותח את הצייר
osk
מקלדת וירטואלית על המסך
appwiz.cpl

Add/Remove Programs
הוספה והסרה של תוכניות
CMD
Command Prompt
diskmgmt.msc

Disk Management
ניהול דיסקים
sigverif

File Signature Verification Tool
בדיקת תאימות קבצי מערכת ודרייברים לא חתומים
iexplore

Internet Explorer
הפעלת הדפדפן
services.msc

שירותי המחשב
dxdiag

בדיקת גירסת DIRECTX

Dos commands
פקודות שימושיות ב- DOS :
CLS
מחיקת התוכן המוצג במסך
VER
הצגת הגירסא של הדוס
DATE
הצגת תאריך נוכחי
DIR
הצגת רשימת הקבצים והספריות בדיסק
REN
שינוי שם של קובץ
COPY
העתקת קובץ ממקום למקום
DEL
מחיקת קבצים מהדיסק.
P/ -
יאפשר מחיקת כל התיקייה
MD
יצירת ספרייה חדשה
CD
הפנייה לספרייה הרצויה
RD
למחוק את התיקייה

FORMAT
פירמוט המחשב
CD\
חזרה לתיקיית השורש
CD..
כדי לצאת מתיקייה ולהגיע לרמה אחת מעל
shutdown -S -T 30
כיבוי המחשב ניתן לשנות את מספר השניות
shutdown -A
מבטל את הכיבוי ABORT
shutdown -F
סוגר את כל התוכניות הפועלות
shutdown -R
מבצע ריסטרט למחשב
C: d: e: f:


כדי להיכנס לכוננים
CD
כניסה לתיקייה
MOVE
מזיז קבצי משנה וספריות

Xcopy
יש לו את היכולת של העברת קבצים, תיקיות, וכוננים שלמים אפילו ממקום אחד למקום אחר
NET
משמשת לצורך קבלת מידע על הרשת, שליחת הודעות, מיפוי מקומות מרוחקים, קבלת סטטיסטיקה ועוד.

CHKDSK
בדוק את הדיסק הקשיח - לבדוק ולתקן בעיות בדיסק

DEFRAG
איחוי הכונן הקשיח

DELTREE
מחיקת התיקייה ואת כל תיקיות המשנה

ECHO
הצגת הודעה על המסך

EXIT
לצאת מהמסך דוס
HELP
עזרה / מציג את כל הפקודות
CleanMgr
ניקוי אוטומטי של הקבצים הזמניים, סל המיחזור

CONVERT
Convert a FAT drive to NTFS
net user /add username password
הוספת שם משתמש וסיסמה


Network commands

ARP 
כתובת IP משמשת את המנה להגיע אל עמדת היעד הנכונה ברשת.הכתובת הלוגית מומרת לכתובת פיסית MAC בעזרת הפרוטוקול ARP.אם תקליד בשורת הפקודה ping לכתובת IP ואחרי התגובה הקש את הפקודה arp -g.אתה תקבל טבלה שמכילה את כתובת ה IP שהגעת אליה וגם את הכתובת הפיסית של העמדה.המידע נשמר בזיכרון מטמון למשך 5 דקותהפקודה ?/ arp תציג את כל האפשרויות של הפקודה ARP.
ping
פקודה זו תשמש אותנו כדי לבדוק קשר בין המחשב שעליו אנו עובדים לנקודת יעד כלשהי

ipconfig
מאפשרת לקבל מידע אודות הגדרות Tcp/ip של העמדה,המידע מציג כתובת IP
subnet mask
ו Default Gateway.ניתן להוסיף את המתג all ולקבל מידע על שרת DNS.
route
מאפשרת לצפות במידע הנמצא בטבלת הניתוב ואף לבצע הגדרות.
nbtstat
מציג מצב עכשווי של חיבורי NetBIOS על גבי TCP/IP; מעדכן שמות NetBIOS במטמון; ומציג שמות רשומים ואת טווח זיהוי.
netstat
מאפשרת לקבל מידע סטטי על תעבורת הרשת.המתגים הנפוצים  netstat -e
netstat -s
מספקים מידע על התעבורה ברשת המקומית ethernet הפקודה מאפשרת גם
מעקב אחר פורטים פתוחים (חשוב מאוד) באמצעות המתגים-a  -n- 
nslookup
משמשת לצורך בדיקת שרתי DNS, לוודא ששרת ה-DNS שלנו פועל כראוי
tracert
פקודה זו מאפשרת לנו למצוא את הנתיב בו יעברו נתונים מהמחשב שלנו אל יעד כלשהו

ipconfig /release

משחררת את כתובת האי פי הנוכחית שלך
ipconfig /renew

נותנת לך כתובת חדשה
ipconfig /flushdns

מוחקת לך את רשימת DNS Cache. במקום לעשות אתחול למחשב שם זה נמחק אוטומאטית מה-RAM.


ipconfig /displaydns


מציג את רשימת ה-DNS של כל הip השמורות לך ב- DNS Cache


hostname
מציג את שם המארח של המחשב.
PathPing
מציג נתיב למארח TCP/IP ומדווח על איבוד של מנות בכל נתב אשר בנתיב.
Ipconfig /all
אם נרצה לראות גם את ה-Subnet Mask, DNS, MAC address. (ה-MAC נקרא שם כ- " "Physical Address).Subnet Mask יכלול רק 255 או 0.
arp -a
מראה את כל ה-MAC ADDRESS שמחוברים כרגע לרשת (מציג את כל הפעולות האחרונות שנעשו עם הMAC).
Ping 127.0.0.1
בצע ping לכתובת ה-loopback לוודא ש-TCP/IP מותקן ומוגדר כראוי על המחשב המקומי.
Ping ip_address_of_default_gateway
בצע ping לכתובת ה-IP של שער ברירת המחדל (Default Gateway) לוודא ששער ברירת המחדל מתפקד ושניתן ליצור קשר עם מארח מקומי ברשת המקומית.
Netsh int ip reset ‎[]
על מנת לאפס את הגדרות פרוטוקול האינטרנט TCP/IP ברישום (registry)
nbtstat -n‎
מונה מספר שמות שהמחשב נרשם עימם ברשת. ברשימה להיות צריך שם אשר דומה לשם המחשב כפי שהוא מוגדר בלשונית השם מחשב תחת מערכת אשר בלוח הבקרה


פתרון בעיות ידני

בדיקת הגדרות על ידי שימוש בכלי השירות IPConfig
בגישה לטיפול בבעיית קישוריות TCP/IP, התחל בבדיקה של הגדרות ה-TCP/IP על המחשב אשר חווה את הבעיה. השתמש בפקודת ה-ipconfig על מנת לקבל מידע אודות המחשב המארח והגדרותיו, כולל כתובת ה-IP, ה-subnet mask ועל שער ברירת המחדל (Default Gateway).
פרמטר ה-/all של פקודת ה-IPConfig יוצר תיאור מפורט של הגדרות הרשת לכל המתאמים, כולל מתאמי גישה מרחוק. ניתן לכוון את פלט ה-IPConfig לקובץ. לבצע זאת, הקש: ‎ipconfig > \folder_name\file_name‎
הפלט מקבל את שם הקובץ המצוין ונשמר בתיקייה המצויינת.
ניתן לסקור את פלט ה-IPConfig לזהות בעיות אשר קיימות בהגדרות הרשת של המחשב. לדוגמא, אם מחשב מוגדר בצורה ידנית וכתובת IP זהה לשלו קיימת כבר ברשת, ה- Subnet Mask יופיע כ- 0.0.0.0.
אם כתובת ה-IP אשר מוחזרת היא ‎169.254.y.z‎, וה- ‎Subnet Mask‎ הוא 255.255.0.0, משמעות הדבר היא שהכתובת ניתנה ע"י פונקציית ה -‎Automatic Private IP Addressing (APIPA)‎ של ה-‎Windows XP‎. הסיבה לכך היא ש-TCP/IP מוגדר לקונפיגורציה אוטומטית ע"י שרת DHCP אשר לא נמצא, ושלא נתנה קונפיגורציה חלופית. במצב זה לא מוגדר שער ברירת מחדל ‎(Default Gateway)‎ למתאם.
במידה וכתובת ה-IP מוחזרת כ-0.0.0.0, פוקנציית ה-‎DHCP Media Sensing‎ נכנסה לתוקף, מפני שמתאם הרשת לא זיהה חיבור לרשת או משום ש-TCP/IP זיהה כתובת IP כפולה אשר הוגדרה באופן ידני ברשת.

ארבעת הודעות השגיאה הבאות נפוצות בעת שימוש ב-Ping כאשר מנסים לאתר בעיות קישוריות:

TTL Expired in Transit
הודעת שגיאה זו מעידה על כך שמספר הקפיצות (hops) אשר נדרש, היה ארוך יותר מה-Time To Live ‎(TTL)‎. הגדל את ה-TTL על ידי שימוש בפקודה ‎ping -I‎. ייתכן כי קיימת לולאת ניתוב, השתמש בפקודת ה-Tracert על מנת לבדוק האם נתבים אשר לא מוגדרים נכון גורמים ללולאת הניתוב.
Destination Host Unreachable
הודעת שגיאה זו מעידה על כך שלא קיים נתיב מקומי או מרוחק למארח יעד, או במארח השולח או בנתב. בדוק את המארח השולח או את טבלאות הניתוב של הנתב.
Request Timed Out
הודעה זו מעידה על כך שלא התקבלו הודעות Echo Reply במהלך פרק הזמן אשר הוקצב (זמן ברירת המחדל הוא ארבע שניות). השתמש בפקודה ‎ping -w‎ על מנת להגדיל את זמן ההמתנה לתגובה.
Ping request could not find host
הודעה זו מעידה על כך שלא ניתן לפענח (resolve) שם של היעד המארח. וודא את השמות והזמינות של שרתי DNS ו-WINS.ראשי תיבות נפוצים:

ACK - ACKnowledge
CLI - Command Line Interface
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line
COM - COMmunication port
AGP - Accelerated Graphic Port
DDR - Double Data Rate
APIPA - Automatic Private Internet Protocol Addressing
DIMM - Dual In line Memory Module
ASR - Automatic Server Recovery
DIP - Digital Imaging Processing
BGP - Border Gateway Protocol
DLCI - Data Link Connection Identifier
BIOS - Basic Input/Output System
DOS - Disk Operating System
BNC - Bayonet Neill-Concelman
DNS - Domain Name System
CAL - Client Access License
DOMAIN - Distributed Operating Multi Access Interactive Network
CHAP - Challenge Handshake Authentication Protocol
DSL - Digital Subscriber Line
DSLAM - Digital Subscriber Line Access Multiplexer
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
DMA - Direct memory access
FTP - File Transfer Protocol
GUI - Graphical User Interface
FAT - File Allocation Table
RJ-45 - Registered Jack 45
STP - shielded twisted pair
HAL - Hardware Abstraction Layer
HDLC - High-level Data-Link Control
HDD - Hard Disk Drive
HTTP - HyperText Transport (or Transfer) Protocol
HDTV - High-Definition TeleVision
ICMP - Internet Control Message Protocol
HTML - HyperText Markup Language
IDE - Integrated Drive Electronics
IBM - International Business Machines
IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers
IGMP - Internet Group Management Protocol
IMAP - Internet Message Access Protocol
IIS - Internet Information Server
IPSec - Internet Protocol SECurity
IP - Internet Protocol
IRQ - Interrupt ReQuest
ISA - Industry Standard Architecture
ISP - Internet Service Provider
IT - Information Technology
Kbps - KiloBits Per Second
Kb - KiloByte
LCD - Liquid Crystal Display
LAN - Local Area Network
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol
MAC - Media Access Control
MAN - Metropolitan Area Network
MB - MegaByte
NAT - Network Address Translation
NIC - Network Interface Card
NOS - Network Operating System
NTFS - New Technology File System
OS - Operating System
OSI - Open Systems Interconnection
OSPF - Open Shortest Path First
P2P - Peer To Peer
PAP - Password Authentication Protocol
PAT - Port Address Translator
PC - Personal Computer
PCI - Peripheral Component Interconnect
PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association
PDA - Personal Digital Assistant
POP - Point Of Presence
POP3 - PostOffice Protocol 3
POST - Power On Self Test
PSDN - Packet-Switched Data Network
PSTN - Public Switched Telephone Network
RADIUS - Remote Authentication Dial-In User Service
RAM - Random Access Memory
RDRAM - Rambus Dynamic Random Access Memory
RIP - Routing Information Protocol
RIS - Remote Intallation Service
RPM - Rounds Per Minute
RW - Read Write
SCSI -Small Computers System Interface
SDRAM - Synchronous Dynamic Random Access Memory
SID - Security IDentifier
SIMM - Single In line Memory Module
SLA - Service Level Agreement
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol
SNMP - Simple Network Management Protocol
SOA - Start Of Authority
SRAM - Static Random Access Memory
SSH - Secure SHell
SSL - Secure Sockets Layer
STP - Spanning Tree Protocol
SYN - SYNonym
TACACS - Terminal Access Controller Access-Control System
TCP - Transmission Control Protocol
TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol
TB - TeraByte
TELNET - TELephone NETwork
TTL - Time To Live
UDP - User Datagram Protocol
UPS - Uninterruptible Power Supply
URL - Uniform Resource Locator
USART - Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter
USB - Universal Serial Bus
VLAN - Virtual Local Area Network
VOIP - Voice Over Internet Protocol
WAN - Wide Area Network
WAP - Wireless Application Protocol

WEP - (Wireless Encryption Protocol or Wired Equivalent Privacy)ZIP - Zigzag In-line Package
UTP - unshielded twisted pair
מושגים בסיסיים:
 • AGP - יציאת גרפיקה מואצת לחיבור התקן בודד לרוב כרטיס גרפי ללוח אם של מחשב, במטרה להאיץ גרפיקה תלת מימדית.
 • ATA -  הוא ממשק סטנדרטי לחיבור אמצעי אחסון, דיסקים קשיחים, כונני תקליטורים, DVD ואחרים, ללוח האם של מחשבים שולחניים.
 • CPU - מעבד, יחידת העיבוד המרכזית. החלק המרכזי במחשב, מוחו של המחשב, שמבצע את הפקודות המאוחסנות בזכרון המחשב.
 • PCI - ה- PCI הוא תקן המתאר אפיק מחשב להוספת התקנים היקפיים, כגון כרטיסי מסך, כרטיסי קול, כרטיסי רשת וכו', ללוח האם של המחשב דרך חריצי PCI.
 • מודם - הינו התקן המשתמש לתקשורת בין מחשב באמצעות קווי טלפון או הכבלים. אנו מכירים מודם ADSL, חיוג אנלוגי וכבלים.
 • ROM - זכרון קריאה בלבד. שבב או שבבים המכילים אינפורמציה, בדרך כלל תוכנית, הנכתבת לתוכם בזמן היווצרם. שבבים אלו אינם ניתנים לכתיבה חוזרת, ומכאם השם - קריאה בלבד.
 • RAM - זכרון לקריאה / כתיבה, בניגוד לקודם שמאפשר קריאה בלבד. זכרון זה אחראי על שמירת כל התוכניות או התכנים הפועלים בעת עבודה עם מערכת הפעלה. מידע מזכרון זה נחמק ברגע שמכבים את המחשב.
 • USB - יציאה מודרנית הנפוצה בעיקר במחשבי פנטיום 2 ומעלה. ממשק ה- USB נותן מענה לדרישה לממשק סטנדרטי ומהיר למחשב אשר ניתן להתחבר אליו מהתקנים שונים. כגון: מדפסות, מצלמות, סורקים מדומים ועוד. בנוסף, חיבור ה- USB מעביר גם מתח נמוך להתקנים המחוברים אליו.
 • דיסק קשיח - רכיב אחסון המידע בנפח גבוה, המורכב מפלטות מתכתיות מצופות חומר מגנטי, המסתובבות במהירות גבוהה. משמש כזכרון הראשי של המחשב עליו נשמר כל המידע המאוחסן על גבי המחשב.
 • כרטיס קול - כרטיס הרחבה המשמש לקליטת אותות קול דרך מיקרופון, ולהעברת אותות קול מהמחשב לרמקולים.
 • לוח האם - מעגל מודפס המהווה תשתית להצבת המעבד וזכרון המחשב, ומכיל חריצי הרחבה שבהם ניתן לנעוץ כרטיסי הרחבה, כגון: PCI או AGP.
 • רשת מחשבים - שם כללי לשני מחשבים או יותר, שניתן להעביר ביניהם מידע, מבלי להעביר אמצעי פיסי (כמו דיסקט, cd וכו') כלשהו ביניהם. הקשר בין המחשבים מתקיים באמצעות תווך תקשורת כלשהו: כבלים קואקסיאליים, קווי טלפון, סיבים אופטיים, גלי רדיו (ברשתות אלחוטיות) וכו'. רשתות מחשבים מאפשרת שיתוף משאבים כגון: מדפסות, זכרון, כוח חישוב ועוד. קיימים מספר סוגי רשתות :

 •     
  רשת אישית - PAN
      
  רשת מקומית - LAN
      
  רשת עירונית - MAN
      
  רשת אזורית - WAN
 • פרוטוקול תקשורת - אוסף חוקים שיוצרים צורת תקשורת מוסכמת כגון - TCP/IP.
 • TCP/IP - פרוטוקול  / חבילת TCP/IP היא פרוטוקול התקשורת הדומיננטי כיום, ומהווה את הבסיס עליו מושתתת רשת האינטרנט.
 • שרת - מחשב ותוכנה המותקנת בו, המחוברים לרשת מחשבים, ותפקידם לספק שירותים שונים למחשבים ברשת. דוגמא לשרתים: שרת קבצים, שרת דואר.
 • רשת האינטרנט - הינה רשת מחשבים גלובלית, המחברת רשתות מחשבים שונות, ומקשרת בין מיליוני מחשבים בכל העולם. ההיקף, כמות המידע העצומה האגורה בה, והמסחר הרב שמתרחש תודות לה, הפכו את האינטרנט בסוף שנות ה- 90 של המאה ה- 20 לגורם רב משמעות ולזירת ההתפתחות הכלכלית והתרבותית. בצורתו הנוכחית מגשים האינטרנט את חזון הכפר הגלובלי.
 • כרטיס רשת - הוא חומרת מחשב המאפשרת המעביר ולהתחבר לרשת מחשבים, בעזרת כבל רשת או חיבור אלחוטי.
 • נתב (Router) - רכיב ברשת מחשבים המעביר חבילות נתונים על פי מערכת כתובות לוגית. נתבים מהווים את התשתית לרשת האינטרנט.
 • כתובת IP (ראשי תיבות של Internet Protocol Address) - כתובת ייחודית הניתנת לכל רכיב (מחשב) ברשת  מחשבים, המבוססת על פרוטוקול ה- IP.
 • רשת מקומית (LAN - Local Area Network) - רשת מחשבים המתפרסת על אזור גיאוגרפי מוגבל (עד אלפי מטרים רבועים).
 • רשת אזורית (WAN - Wide Area Network) - רשת מחשבים המחברת בין רשתות מקומיות על פני מרחב גיאוגרפי בלתי מוגבל.
  1. FTP - פרוטוקול להעברת קבצים בין שרת ללקוחותיו.
 • HTTP (ראשי תיבות של Hyper Text Transter Protocol) - פרוטוקול להעברת דפי HTML וקבצים נלווים. משמש להעברת דפי אינטרנט בגלישה דרך הדפדפן. מרבית דפי האינטרנט פנויים מפרוטוקול זה.
 • SMTP (ראשי תיבות של Simple Mail Transfer Protocol) - פרוטוקול לשליחה  והעברה של דואר אלקטרוני (שרת דואר יוצא).
 • POP3 - פרוטוקול לשליפה של דואר אלקטרוני משרתי דואר אלקטרוני (דואר נכנס).
 • DHCP (ראשי תיבות של Dynamic Host Configuration Protocol) - פרוטוקול להקצאה דינמית של כתובות IP. שרת DHCD הנו שרת המקצה כתובות IP למשתמשים המתחברים לחברת האינטרנט.
 • וירוס המחשב - תוכנה שחודרת למחשב באופן ופוגעת בפעולה התקינה של המחשב הנפגע.
 • תולעת מחשב - תוכנה שחודרת למחשב באופן סמוי, מפיצה את עצמה באמצעות תוכנות מסרים מידיים או באמצעות הדואר האלקטרוני, ופוגעת בפעולה התקינה של המחשב הנפגע.
 • אנטי וירוס - תוכנה לזיהוי ואיתור וירוסים, מחיקתם ותיקון קבצים נגועים בהם.
 • תוכנת ריגול - תוכנה שעוקבת בחשאי אחר הרגלי גלישה של המשתמש במחשב, בו היא מותקנת,  ומעבירה מידע על הרגלים אלה, או על שימוש בתוכנה שמותקנת על המחשב באופן בלתי חוקי לאתרים ששתלו אותה. התוכנה אינה מאפשרת למשתמש למחוק אותה.
 • firewall (חומת אש) - תוכנה למניעת חדירה לא מורשית אל המחשב, וקישור לא מורשה אל האינטרנט על ידי תוכנות במחשב, או אנשים במחשבים אחרים.
 • שרת Proxy - שרת היושב בדרך כלל בחברות האינטרנט ומושך אליו דפי האינטרנט המבוקשים בעולם. השימוש בשרת זה מתבצע על מנת לאפשר גישה מהירה לאתרים מרוחקים, להאיץ את מהירות הגלישה ולשמור על רוחב הפס הבינלאומי.
 • דפדפן - תוכנה לפתיחת דפי HTML, כגון: Internet Explorer. משמשת לניווט בין אתרי האינטרנט השונים.
 • סיומת COM - סיומת הניתנים לשמות אתרים מסחריים.
 • כתובת MAC (ר"ת Media Access Control Address) כתובת רשת מותקנת מראש באורך של 48 ביט, שהיא ייחודית לכרטיס הרשת או לנתב, ומשמשת לצורכי אבטחה כדי לזהות את התקני הרשת הספציפיים. בניגוד לכתובת IP, אותה ניתן לשנות באופן דינמי, כתובת MAC צרובה לזיכרון בזמן היצור ותפקידה דומה לברקוד. היא מפוענחת רק ברמת החומרה המקומית (המתג או הגשר) ואינה ממלאת תפקיד בניתוב IP.
 • מדיית תקשורת: (Communication media) התווך בו מועברים אותות התקשורת
  • זוגות שזורים: (Twisted pairs) מדיית תקשורת לרשת מקומית, מבוססת על זוגות של כבלי נחושת השזורים זה בזה.
   • RJ-45: תקן מחברים לכבלי זוגות שזורים.
   • UTP: (ר"ת Unshielded Twisted Pairs) כבל זוגות שזורים ללא סיכוך מפני הפרעות חיצוניות.
   • STP: (ר"ת Shielded Twisted Pairs) כבל זוגות שזורים בעל סיכוך מפני הפרעות חיצוניות.
  • כבל קואקסיאלי: (coaxial cable) מדיית תקשורת, מבוססת על גיד נחושת אחד וסיכוך נחושת.
   • BNC: תקע ומפצל לכבלים קואקסיאליים.
  • סיב אופטי: מדיית תקשורת המבוססת על חומרים שקופים ועקרונות באופטיקה להעברת אותות בצורת אור.
  • תקשורת אלחוטית: תקשורת המבוססת על גלים אלקטרומגנטיים להעברת נתונים ללא צורך בפריסת מדיית תקשורת בין שני קצוות הרשת.