יום שישי, 26 במרץ 2010

תקציר הלכות פסח

1.אבק זה לא חמץ,להתמקד בניקיון מוקדי החמץ ובפרט בתיקי הילדים,גב המקרר,ברווחים שבין כריות הספה...
2.קניות לחג
א.לעשות רק על "בטן מלאה" לאחר ארוחה טובה ולבוא עם סבלנות .
ב.לבדוק כל מוצר ומוצר שכשר לפסח תש"ע ובכך להינצל ממכשול חמץ בפסח ובפרט בימנו שיש כל כך הרבה מוצרים זהים שיתכנו כחמץ גמור.
ג.סוף זמן אכילת חמץ 10:21 ,סוף זמן שריפת חמץ 11:28.
הכנות לליל הסדר
1.רצוי מאוד שהמשפחה תנוח בערב פסח כדי להיות ערניים בליל הסדר.
2. רצוי מאוד להכין לכל אחד מבני הבית:
א.כוס קטנה שתכיל 90 מ"ג.
ב.4 שקיות שבכל שקית כזית מצה שמורה עבודת יד,לרב עובדיה-27 גרם.
למקילין-20 גרם(למחמירים רצוי להוסיף כזית נוסף לאפיקומן.
ג.2 שקיות שכל שקית 30 גרם חסה(מרור).למרור,כורך.כמובן חסה נקייה מתולעים,להשרות 3 דקות בשמפו כלים.
ד.לכרפס-לנות סלרי.
ה.להכין לילדים הפתעות כדי שיישארו ערים,שכל ילד יכין שאלה.
ליל הסדר
קדש:

1.לפני הקידוש להסב תשומת לב המסובים:1.לכוון לצאת ידי חובה בקידוש.
2.לכוון לפאר בברכת "פרי הגפן" בכוס השנייה.
3.בברכת "שהחיינו" לכוון:א.על החג עצמו.
ב.על המצה,מרור.
ג.בדיקת חמץ מאמש.
4.בתום הקידוש לשבת ולשתות בהסבת שמאל.
2.הסבה:
1.מחיובת,ומי שלא הסב חייב לשתות שוב או לאכול כזית מצה שוב.
2.נשים חייבות בהסבה אך אם לא הסבו אנין חייבות לאכול או לשתות שובף.
3.להסבה-כדאי לסובב את הכיסא ולהישען עליו עם יד שמאל(גם איטר מסב לשמאלו).
4.אוכלים ביצה זכר לקורבן חגיגה.
ורחץ:
1.נוטלים ידיים בלי ברכה וטוב שיכון בפרוש שנוטל ידיו אך ורק לאכילת כרפס(ולא לסעודה)
2.טעה וברך "על נטילת ידיים" אעפ"כ נוטל ידיו בברכה קודם הסעודה.(ב"רחצה")
כרפס:
1.יאכל חתיכת כרפס קטנה מ99 גרם ויכוון בברכת "בורא פרי האדמה" לפטור מהמרור.
2.להשאיר מהכרפס בקערה עד אחר אכילת מצה ומרור.
יחץ:
1.ייקח מן המצה האמצעית מתוך 3 המצות המונחות בקערה.
2.יבצע אותה בידו(ולא בסכין),החלק הגדול ל"אפיקומן" ובחלק הקטן למצוות מצה ועפ"י הקבלה יכוון לאות "ן" באפיקומן ולאות "ד" למצה.
3.מחזיר את החלק הקטן לבין 2 המצות שבקערה.
4.יחביא את האפיקומן –על מנת שהילדים יחפשוהו.
5.יש הנוהגים לשים האפיקומן במטפחת ולעשות הצגה קטנה של יציאת מצריים.
מגיד:
1. מצוות עשה מהתורה לספר על יציאת מרים בליל הסדר וכל המרבה הרי זה משובח.
2.עיקר המצווה לספר לבניו הקטנים שלא הגיעו למצוות.
3.חייב כל אדם לומר כל סדר ההגדה והמנהג הנכון שכל אחד קורא קטע בקול רם והשאר קוראים אחריו בלחש.
4.יאמר כל ההגדה בהתלהבות ובמורא כזוהר הקדוש,שמי שמספר שיציאת מצרים ושמח בסיפור זה יזכה לשמוח עם השכינה בעולם הבא והקב"ה שמח בסיפור זה ומזמין את כל המלאכים להקשיב בשבח הקב"ה ביציאת מצרים.
5.לא ימהר יותר מדי ומכל מקום לא יאריך יותר מדי,כדי שיספיקו לסיים אמירת ההלל(שלאחר הסעודה)קודם חצות לילה 24:44.
6.אסור להפסיק בדיבור באמצע אמירת ההגדה ולצורך גדול מותר.
7. יש להחמיר לא לאכול,לא לעשן באמצע קריאת המגילה וההלל.
רחצה:
1.נוטלים ידיים בברכה.
מוציא מצה:
1.יגביה את 3 המצות שלפניו ויברך "המוציא לחם מן הארץ"
2.ישמיט המצה התחתונה וישאיר בידו המצה העליונה והמצה החצויה ויברך על "אכילת מצה" ויאכל כזית מכל אחד בסביבה.
3.יאכל בתוך 4 דקות ללא שתיה ואם קשה לו מותר מים ולא מיץ,ואם קשה לו יאכלנה ב7 דקות.
4.אם לא הספיק לאכול מצה ומרור קודם חצות(24:44) יאכל,בלי ברכה.
5.יוצאים יד חובה מצוות מצה שנקנו בהקפה אך טוב להחמיר לשלם דמי המצות קודם ליל הסדר.
6.יש להיזהר שלא להפסיק בדיבור מזמן שמברך "המוציא" "ועל אכילת מצה" עד סיום "הכורך" ויכוון לפטור המצה שאוכל ב"כורך"
מרור:
1.יקח מהחסה שלפניו ונכון לכוון לצאת ידי חובת מצוות דרבנן לאכול מרור ליל פסח.
2.לא יסב באכילת מרור שכן היא זכר לשעבוד בנ"י במצרים.
3.יטבול החסה קצת בחרוסת(זכר לטיט) וינער ויברך "על אכילת מרור".
4.צריך ללעוס במרור היטב ואחר כך יבלענו וכדיעבד אם בלע ללא לעיסה כלל,לא יצא ידי חובה וצריך לחזור ולאכול שוב.
5.יזהר לא להפסיק בדיבור עד שיסיים אכילת "כורך" מפני שברכת "על אכילת מרור" פוטרת במרור שב"כורך".
כורך:
1.יקח כזית מצה מהמצה השלישית שנשארה בקערה(התחתונה ביותר) ויכרכנה בכזית מרור ויטבילה בחרוסת(אי צורך לנער).
2.יאמר זכר למקדש כהלל ויאכל בהסבה.
3.אם שכח לטבול בחרוסת ואכל,אין צורך לחזור לאכול שנית.
4.אם אכל בלא הסבה אין צורך לחזור שנית.
5.אין לערב ל"כורך" שאר ירקות אל הכרפס אלא יקח מצה ומרור בלבד.
שולחן עורך:
1.יסעד ליבו בשמחה ואם רצה לאכול בהסבה-הרי זה משובח.
2.לא ימלא כרסו וישאיר מקום ל"אפיקומן" שיאכלנו בתאבון.
3.אסור לאכול הזרוע שבקערת הסדר מכיוון שנעשה זכר לקרבן פסח.
4.מי שישן באמצע אכילת האפיקומן והתעורר-אינו חוזר לאכול כי נחשב שאוכל בשני מקומות.אם רק נמנם ימשיך באכילתו.וכל זה שהוא לבדו.

5._______________________________________________________________.

6._______________________________________________________________.

7.טעה ואכל פירות וכיוצא בזה,חוזר ואוכל אפיקומן,אם לא ברך ברכת המזון.
צפון:
1.אם ברך ברכת המזון אינו חוזר לאכול אפיקומן.
ברך:
1.צריך להדיח את כוס היין,אפילו אם היא נקייה.
2.יכוון לפטור כוס רביעית
3.צריך להזכיר "יעלה ויבוא" ואם לא נזכר עד שהתחיל ברכה רביעית ואמר לעד,חוזר לתחילת ברכת המזון ואף באשר שטעתה תנהג כך.
4.אם נזכר רוב שהתחיל ברכה רביעית או אכלו התחיל______"ברוך אתה ה' ימשיך נוסך זה אלוקינו מלך העולם,אשר נתן ימות טובים לעמו ישראל לששון ולשמחה את יום חג המצות הזה,את יום טוב מקרא קודש הזה ברוך אתה ה' מקדש ישראל והזמנים"
5. אין לשתות יין בין כוס שלישית לכוס רביעית.
הלל:
1.מוזג כוס רביעית ואומר הלל בשמחה.
2.יזהר לסיים ההלל קודם חצות,ואם לא סיים קודם חצות שעבר זמן מצווה זו ולכן לא _________ __________.
נרצה:
1.______________________________________________________________________________________________________________________________2.יש הנוהגים לומר פיוטים-אחד מי יודע,חד גדיא....
3.יש נוהגים לומר "שיר השירים"______________________________________.
4. מי שרגיל לעשן מותר לו לעשן לאחר ההגדה אך מה טוב ומה נעים להימנע מעישון כל ימות השנה מאחר שנתפרסם שעישון מזיק לבריאות.

פסח כשר ושמח
ובא לציון גואל - אמן!
צוות שיעור תורה בהכ"נ סיני
לע"נ כל נשמות ישראל אבותנו הקדושים
ובכללם
אברהם בן זולה,מיסה בת שמחה,ציון בן שמחה,אברהם בן שמחה,חדורה בת זולה,רחל בת זולה,לאומה בת זולה,
כלפו בן שרה,מימון בר שתיתא,מסעודה בת מברוכה,מרגלית בת מסעודה,משה בן עזיזה,ציון בן חוה,שמחה בן חוה,
ר' שמעון בר יוחאי ואלעזר בנו,ר' מאיר בעל הנס,ר' יוסי בן קיסמא,האר"י הקדוש,ר' חיים ויטל,ר' חיים בן עטר,
ר' יעקב אבוחצירא,החיד"א,המהר"ל,ר' נחמן מברסלב,החפץ חיים,ר' ישראל אבוחצירא וכל המשפחה,
רבנו יוסף חיים,הרב יצחק כדורי,וכל צדיקי ונשמות ישראל.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה