יום ראשון, 27 בנובמבר 2011

ראש חודש כסלו הבעל"ט - דבר תורה

לרפואת צוריאל בן גאולה

שמות החודש
בתנ"ך נקרא חודש זה בשם חודש כסלו, כאשר עפ"י מניינו הסידורי מתחילת השנה (תשרי) הוא החודש השלישי. מאז התגלות תורת החסידות זכה החודש, לשמות נוספים: החודש החסידי וחודש הגאולה.
השמות השונים שיש לחודש , מבטאים את היבטים שונים של מהותו, כפי הידוע אשר שמו של דבר, "אשר יקראו לו בלשון הקודש", מבטא את תוכנו ומהותו ואף מכיל הוראות בעבודת ה' המיוחדות לחודש זה .
חודש כסלו
חודש כסלו נזכר בתנ"ך:
(א)ו?י?ה?י ב??ש??נ?ת א?ר?ב??ע ל?ד?ר?י?ו?ש? ה?מ??ל?ך? ה?י?ה ד?ב?ר יי א?ל ז?כ?ר?י?ה ב??א?ר?ב??ע?ה ל?ח?ד?ש? ה?ת??ש??ע?י ב??כ?ס?ל?ו (זכריה ז, א)
(א)ד??ב?ר?י נ?ח?מ?י?ה ב??ן ח?כ?ל?י?ה ו?י?ה?י ב?ח?ד?ש? כ??ס?ל?יו ש??נ?ת ע?ש??ר?ים ו?א?נ?י ה?י?ית?י ב??ש?ו?ש??ן ה?ב??יר?ה: (נחמיה, א, א)
חיבור שבין הכיסוי והגילוי
"..ענין זה מרומז גם בהשם "כסלו" - שמו המיוחד של חודש השלישי דחדשי החורף:
"כסלו" - כולל ב' התיבות "כס" "לו": "כס" - מלשון כיסוי, העלם, ו"לו" - שמספרו ל"ו, הגימטריא ד"אלה" - מורה על הגילוי, ששה פעמים ששה. וחיבור שניהם בתיבה אחת - "כסלו" - מורה על חיבור ההעלם והגילוי, היינו, שהעצם (שהוא בהעלם אצל המקבל) בא בהתגלות, כיון שאין זה באופן של משפיע ומקבל, אלא באופן שנעשים חד ממש.
ומודגש גם בהיו"ט שבסיומו וחותמו של חודש כסלו, היו"ט דחנוכה – שעם היותו בסיומו של החודש, כשאור הלבנה הולך ומתמעט מיום ליום, מודגש בו בפועל ובגלוי הענין ד"מוסיף והולך", "יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך", שמיום ליום הולך וניתוסף באור - שבזה מודגש שהמיעוט דאור הלבנה אינו אלא מיעוט בדרגא של "אור" (הארה בלבד) מפני הקירוב להעצם שלמעלה מהארה, אבל, לא מיעוט בההתגלות, שהרי מיום ליום הולך ומאיר יותר ויותר, שני נרות, שלש נרות וכו', שהולך וניתוסף בהתגלות העצם.
(ש"פ וישלח, ט"ז כסלו ה'תשנ"ב, התוועדויות ע' 361)
חודש השלישי
מתן תורה של פנימיות התורה
והנה, נוסף לשם החודש "כסלו", ישנו גם שם החודש בהתאם למספר הסידורי של החדשים - ראשון שני שלישי וכו', זאת אומרת, שחודש כסלו הוא "חודש השלישי" (ע"פ המנין המתחיל מחודש תשרי)...
וכמבואר בכמה ספרים, ובמכתבי אאמו"ר (לקוטי לוי"צ אגרות ע' רה ואילך) בארוכה - שחודש סיון הוא חודש השלישי מניסן (חודש השלישי דחדשי הקיץ), וחודש כסלו הוא חודש השלישי מתשרי (חודש השלישי מחדשי החורף) ואדרבה: יש מעלה בחודש השלישי מתשרי (כסלו) לגבי חודש השלישי מניסן (סיון) - "כי ההתחלה מניסן הוא בדרך או"י (=אור ישר) כו', משא"כ תשרי שהוא או"ח (=אור חוזר), תשובה שלמעלה מעבודת הצדיקים". ובדוגמת המבואר בכתבי האריז"ל שישנו חילוק בין מנין החדשים מלמעלה למטה ובין מנין החדשים מלמטה למעלה...
ביאור הדברים:
כללות הענין ד"חודש השלישי" הוא - שבו ניתנה התורה לישראל. וכפי שמודגש בגמרא (שבת פח, א) מעלת מספר "שלשה" בקשר למתן תורה - "אוריאן תליתאי לעם תליתאי על ידי תליתאי ביום תליתאי בירחא תליתאי". ובפירוש ר' נסים גאון מוסיף עוד כמה ענינים שבמספר שלשה.
והנה, בחודש סיון (חודש השלישי דחדשי הקיץ) הי' מ"ת דנגלה דתורה, ובחודש כסלו (חודש השלישי דחודשי החורף) הי' מ"ת דפנימיות התורה, "נשמתא דאורייתא" - בי"ט בכסלו...
בנוגע למ"ת דפנימיות התורה - בחודש כסלו: בעת מ"ת (בחודש סיון) ניתנה אמנם כל התורה כולה, הן נגלה דתורה, גופי תורה, והן פנימיות התורה, נשמתא דאורייתא. וכמבואר במדרז"ל שבעת מ"ת ראו בנ"י את המרכבה העליונה כו', וכמ"ש "ויחזו את האלקים".
אבל אעפ"כ, עיקר הגילוי דפנימיות התורה למטה, באופן ד"יתפרנסון", בהבנה והשגה, היינו, שהלימוד דפנימיות התורה יהי' באופן ד"יחוד נפלא", עד שנעשה "דם ובשר כבשרו", ובאופן ד"תורתך בתוך מעי" - הרי זה נפעל בחודש כסלו (י"ט בכסלו), שאז הי' עיקר הגילוי דפנימיות התורה למטה (משא"כ במ"ת דחודש סיון, שאז נתגלה בעיקר נגלה דתורה, גופי תורה).
(ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו ה'תשמ"ב, התוועדויות ע' 420-421)
החודש החסידי
ריבוי האירועים החב"דים בחודש כסלו ובפרט י"ט כסלו ראש השנה לחסידות, מקנים לחודש זה את תוארו "חודש חסידותי (א' חסידישער חודש)".
כשאומרים שחודש כסלו הוא חודש חסידותי - אין צורך בהסברה נוספת, כיון שמובן וגם פשוט לכל, אנשים ונשים, וגם טף, שגם כשמדברים עם ילד שגדל והתחנך בבית חסידי - יודע בפשטות שחודש כסלו קשור עם חסידות, ובפרט בדורנו זה שניתוספו ונתגלו בחודש כסלו כמה ענינים הקשורים עם פנימיות התורה שנתגלה בתורת החסידות.
לכל לראש - י"ט כסלו, יום ההסתלקות של המגיד, שקשור עם פנימיות התורה, וגם חג הגאולה של אדמו"ר הזקן, שבו התחיל עיקר הענין ד"יפוצו מעינותיך חוצה"...
ועד"ז בנוגע לעוד כו"כ ענינים שנתגלו בחודש כסלו, ו"תן לחכם ויחכם עוד" - כפי שבודאי ימצא כאו"א עוד כו"כ דוגמאות. ועד לסיומו וחותמו של חודש כסלו - ימי חנוכה , שנקבעו על נס השמן, ש"שמן" מורה על פנימיות התורה.
(ליל ר"ח כסלו התשנ"ב, התוועדויות ע' 373)
חודש הגאולה
בחודש זה התרחשו כמה ימי גאולה אצל רבותינו נשיאנו, כשהמפורסם הוא י"ט כסלו חג הגאולה של אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך, ממאסרו (תקנ"ט), וכן י' כסלו חג גאולת אדמו"ר האמצעי (תקפ"ז), ובדורנו ר"ח כסלו (תשל"ח), יום ההודיה על יציאתו של הרבי שליט"א מלך המשיח לביתו, לאחר האירוע הבריאותי (שמיני עצרת). ו"הגאולה דחנוכה (בסיומו של חודש כסלו), עד להגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, שאז תהיה החנוכה דבית המקדש השלישי".
כבר התפשט בתפוצות ישראל
ולהוסיף, שכבר נתקבל ונתפשט בתפוצות ישראל (ומוסיף והולך) שחודש כסלו נקרא "חודש הגאולה", החל מר"ח כסלו (שכולל כל ימי החודש), "ראש חודש של גאולה" - נוסף על השייכות הכללית דגאולה לחידוש הלבנה שבכל ר"ח (ובהדגשה יתירה בר"ח כסלו, "כס לו"), שמורה על החידוש דישראל ש"עתידים להתחדש כמותה" בביאת דוד מלכא משיחא.
באדיבות אתר הגאולה - http://www.hageula.com/calendar/kislev/2441.html



אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה